Проект про введення в Україні посади Президента

Тема: Проект про введення в Україні посади Президента

Мета: ознайомити учнів із введенням інституту президентства в Україні та

його  історією становлення; формувати в учнів розуміння правового статусу  Президента України та його компетенції; розвивати вміння учнів працювати з нормативно-правовими актами, аналізувати їх;

формувати вміння логічно мислити; виховувати в учнів повагу до Президента України як всенародно обраного глави держави.

Обладнання:  Закон «Про Президента Української РСР»; Закон «Про вибори Президента Української РСР»;

Основні поняття: «президент», «інститут президентства», «глава держави».

Тип уроку: урок – засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення мети та теми уроку.

Вчитель. Доброго дня, шановна аудиторія! В ефірі черговий випуск передачі «Закон і ми». Сьогодні ми зібрались на прес-конференцію, присвячену проблемі встановленню і розвитку інституту президентства в Україні.

На обговорення даної теми ми запросили представників мас-медіа,  які будуть спілкуватися з істориками, правознавцями, юристами, політологами,  мовознавцями.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель. Практично всі цивілізовані країни світу мають керівника держави. Глава держави – це особа,що здійснює представницькі функції держави в міжнародних відносинах і виконує підписання вищих державних актів.

Главою держави в монархіях є монарх, а в республіках  – президент.

Кореспондент газети «Україна молода». Що означає термін «президент»?

Мовознавець. Термін «президент» походить з латини і перекладається як «той, хто сидить попереду або головує» (у російській правничій мові ХІХ ст. був схожий термін «першоприсутній»). Можливий і такий варіант перекладу – «той, хто головує». За всіх обставин поняття «президент» асоціюється здебільшого з поняттям «лідер».

Кореспондент газети «День». Назвіть країни, у яких існує посада президента.

Правознавець. Практично повсюдно, де існує посада Президента, він є главою держави. Повноваження та статус Президентів різних країн суттєво різняться. Так, у США, Франції Президент країни має великі повноваження, відіграє суттєву роль у житті суспільства, має значну роль на політичній сцені, обирається загальним голосуванням населення. Водночас, у Німеччині, Ізраїлі, деяких інших країнах роль Президента набагато слабкіша, він виконує здебільшого представницькі функції. Більш того, в окремих країнах президента обирають не загальним голосуванням, а лише голосуванням парламентарів.

Кореспондент газети «Голос України». Яка історія запровадження посади президента?

Історик. Запровадження посади президента має свою давню історію. Першою державою, де було введено посаду президента – глави держави і виконавчої влади, є Сполучені Штати Америки. Конституцією 1787 р. затверджено це положення. В Європі посада президента вперше була запроваджена у Франції та Швейцарії у 1848 р. У ХХ ст. розпочалось широке запровадження цього поста у багатьох країнах. Остання фаза вказаного процесу мала місце наприкінці 80-х –  на початку 90-х рр., коли майже в усіх незалежних державах, які утворились після розпаду СРСР і у країнах Східної Європи було введено пост президента. Зі 160 країн – членів ООН понад 130 мають президентів.

Кореспондент газети «Часопис». Коли було запроваджено пост президента в Україні?

Історик. В Україні пост президента було запроваджено в 1991 р. Законом від 5 липня. Введення конституційного інституту президента в Україні було пов’язано з необхідністю зміцнення системи центральних органів влади, забезпечення їх цілеспрямованої діяльності, надання динамізму розвитку української державності.

Вперше посада Президента в Україні була запроваджена в квітні 1918 р. Центральною Радою. Президентом Української Народної Республіки напередодні перевороту П. Скоропадського було призначено М. Грушевського, але він не встиг зайняти цю посаду. Вдруге посада Президента з’явилась вже у сучасній незалежній Україні у 1991 році. Перший Президент незалежної України був обраний всенародно 1 грудня 1991 р. одночасно з проведенням референдуму, що підтвердив Постанову Верховної Радим України від 24 серпня 1991 р. про проголошення України незалежною суверенною державою.

Кореспондент журналу «Право України». В чому суть поняття «інституту президентства»  і яке його місце в політичній системі суспільства?

Політолог. Вірне визначення поняття інституту президентства, розуміння його місця в політичній системі суспільства має велике теоретичне і практичне значення. Але, перш ніж говорити про інститут президентства необхідно з’ясувати, що означає сам термін «інститут». В буденному слововживанні термін «інститут» використовується по-різному. В науці цьому терміну додається свій зміст. В політології, характеризуючи політичну систему, говорять про її інституційну сторону (держава, президентство, партія і інше).

Серед різних понять «інститутів», інститут президентства є особливою формою правління політичної системи суспільства. Глава держави — це одноособовий орган державної влади, який займає центральне місце в системі органів державної влади та наділений функціями і повноваженнями, визначеними конституціями та окремими органічними законами.

Правовий статус глави держави і його реальна роль в процесі здійснення влади залежить від форми правління і характеру державного режиму. В країнах, де глава держави наділений одночасно широкою представницькою владою, він здійснює реальне керівництво державними справами, формує політичний курс і забезпечує його втілення в життя.

Становлення в системі державної влади України посади одноосібного глави держави – президента – значно посилило увагу в нашому суспільстві до інституту глави держави. Впровадження цієї посади відкрило новий етап у розвитку Української держави. В свою чергу реформа політичної системи, формування в Україні правової держави висуває на порядок денний одне з основних завдань – переосмислення ролі і місця глави держави в системі вищих органів державної влади, пошук найкращої моделі інституту президентства з використанням зарубіжного і національного досвіду. В умовах, коли розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову починає втілюватися в реальні правові норми, структури і процедури, актуалізується ідея інституту президентства, який покликаний стати інтегруючим чинником у системі державної влади.

Главою держави прийнято називати офіційну особу, яка займає формально юридично вище місце в ієрархії державних інститутів і здійснює верховне представництво країни у внутрішньополітичному житті і у відносинах з іншими державами.

Кореспондент журналу «Юридична Україна».  Які основні підстави введення інституту президентства в Україні?

Історик. До основних підстав введення інституту президентства в незалежній Україні можна віднести:

а) наявність в Україні історичних традицій республіканської форми правління та поділу влади, а також досвіду розбудови президентських інституцій в політичній історії України (зокрема за часів УНР);

б) інституціалізація поста Президента СРСР в 1990 році і неможливість керівництва СРСР зупинити процес розпаду СРСР;

в) суб’єктивні підстави введення інституту президентства і обрання Президента України були пов’язані із зіткненням інтересів окремих політичних сил, котрі були не в змозі на початку 90-х років здобути більшість в парламенті, але мали можливість впливати на конкретну особу — Президента.

Кореспондент газети «Урядовий кур’єр»Яка нормативно-правова база введення посту Президента України?

Юрист. Пріоритетними є норми, які регулюють порядок виборів Президента України, що закріплені в ряді законів, серед яких Закон України „Про вибори Президента України».

Після ухвалення 1991р. Законів «Про Президента Української PCР та «Про вибори Президента Української PCР» перші в історії України всенародні вибори глави держави були призначені на 1 грудня 1991 р. Сталося так, що відбулися вони вже після проголошення Верховною Радою державної незалежності України і водночас із референдумом щодо підтвердження цього історичного парламентського акту. Першим всенародно обраним Президентом був колишній секретар ЦК КПУ, згодом — Голова Верховної Ради — Леонід Кравчук, який переміг уже у першому турі виборів. Другим Президентом України був обраний колишній секретар парткому, директор флагмана радянського ВПК — Дніпропетровського Південного машинобудівного заводу, згодом — Прем’єр-міністр України — Леонід Кучма, який переміг Л. Кравчука 10 липня 1994 р. у другому турі виборів у 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла три закони, які заснували пост Президента, а також визначили його повноваження і порядок обрання. Треба підкреслити, що статус Президента УРСР збігався зі статусом глави виконавчої влади. І це було зазначено в законах. 14 лютого 1992 р. до Конституції України були внесені зміни, відповідно до яких Президент став главою держави і главою виконавчої влади. Він обирався громадянами на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років.

Започаткувала процес реформування державної влади в Україні Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, яка проголосила, що державна влада в республіці здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Це зумовило введення інституту президентства. 25 червня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Постанову „Про вибори Президента Української РСР», якою визнала за доцільне заснувати пост Президента України до прийняття нової Конституції і провести вибори Президента у 1991 році. Оскільки інститутові Президента України належало перетворитись із символічного колективного внутріпарламентського інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут і Президент мав обиратися не парламентом, а громадянами України, цей інститут об’єктивно мав отримати необхідну конституційно-правову основу перш, ніж стати реальністю. Тому 5 липня 1991 року було прийнято закони України „Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» („Про Президента Української РСР») і „Про вибори Президента Української РСР». Прийняттю цих законів передувало внесення відповідних змін і доповнень до чинної на той час Конституції. Зокрема, Конституцію було доповнено главою, що була присвячена посаді Президента України. У відповідних положеннях Конституції і названих законах визначався статус Президента, його функції, повноваження та порядок обрання.

Теоретичною основою становлення інституту президентства на даному етапі була насамперед Концепція нової Конституції України, схвалена Верховною Радою 19 червня 1991 року.

1 грудня 1991 року відбулися вибори Президента, під час яких було вперше на конституційній основі шляхом прямих виборів обрано Президента України.

Кореспондент журналу «Вісник Верховної Ради України». Яким були повноваження Президента згідно законодавства?

Правознавець. Згідно з законодавством Президент проголошувався главою держави і главою виконавчої влади.

Як глава держави Президент України виконував наступні функції: був гарантом національної безпеки, свободи громадян, державного суверенітету, додержання Конституції та законів; мав проводити у життя Конституцію і закони України, представляти державу у міжнародних відносинах, вживати заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки.

Як глава виконавчої влади Президент України мав здійснювати керівництво та спрямовувати виконавчу діяльність уряду — Кабінету Міністрів. За ним закріплювалось право пропонувати для затвердження Верховною Радою України кандидатури Прем’єр-міністра та вносити до парламенту пропозицію про звільнення з посади Прем’єр-міністра; звільняти з посад всіх членів уряду (крім Прем’єр-міністра, згоду на звільнення якого мала дати Верховна Рада); право скасовувати акти Кабінету Міністрів, міністерств, відомств та органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; право на реорганізацію та ліквідацію міністерств, відомств та інших органів державної виконавчої влади та право на призначення і звільнення з посад керівників цих органів; подавати на розгляд Верховної Ради проект держбюджету, що надавало Президенту шанс реально керувати діяльністю уряду. Президент став суб’єктом законодавчого процесу, оскільки мав право брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, мав можливість як підписувати закон, так і накладати на нього вето. До прийняття нової Конституції мав право ухвалювати укази з питань економічної реформи, які не були врегульовані законами України. Однак ці укази підлягали наступному затвердженню у Верховній Раді.

Обмеження стосувалися переважно кадрової сфери. Насамперед слід відмітити  суттєву залежність Президента від парламентської більшості. За Конституцією без підтримки Верховної Ради Президент не мав змоги ані відправити Прем’єр-міністра у відставку, ані провести призначення на цю посаду. Верховна Рада, у свою чергу, могла відправити Президента у відставку.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

¾                   Коли вперше запроваджена посада Президента України?

¾                  Коли вперше відбулися вибори Президента України?

¾                   Хто був обраний першим Президентом України?

V. Домашнє завдання.

Написати твір на тему «Історія запровадження посади Президента України».

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,809sec