Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин)

Тема. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин)

Мета: вдосконалити вміння відмінювати та правильно писати кількісні й порядкові числівники; сформувати навички правильно узгоджувати числівники з іншими частинами мови, правильно утворювати форми чис­лівників та вживати їх у мовленні; навчити учнів правильно вживати числівники для позначення дат, часу; розвивати мовлення і логічне мислення школярів, уміння працювати з підручником та іншими джере­лами, виділяти головне, зв’язно висловлювати думку, аналізувати й порівнювати мовні явища; виховувати почуття громадянського обов’язку, відданості справі.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

 Хто не знає свого минулого,

Той не вартий свого майбутнього.

М.Рильський

Хід уроку

 Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Фронтальна бесіда.

 • Чим відрізняються числівники від інших час­тин мови, що мають числове значення?
 • Чим відрізняються прості числівники від скла­дених?
 • Яка відмінність між відмінюванням кількісних числівників на позначення десятків і сотень? Дове­діть це на прикладах.
 • Як відмінюються складені кількісні та складені порядкові числівники? Яка між ними відмінність?
 • Назвіть орфограми, засвоєні під час вивчення теми «Числівник». Наведіть приклади.
 • Розкажіть про збірні числівники. Що спільного у відмінюванні цілих чисел і збірних числівників?
 • Розкажіть про вживання числівників у різних стилях мовлення.

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Робота на основі тексту.

Прочитайте вголос текст, записаний на дошці. Поясніть (за потреби) лексичне значення маловідо­мих слів. Виділіть орфограми, поясніть їх. Випишіть  числівники.

 

Давньослов’янське місто Чернігів

Давньослов’янське місто Чернігів. Час його заснування губиться в глибині віків. Відомо, що у восьмому столітті Чернігів був центром східно-слов ‘янського племені сіверян, а в кінці дев’ятого століття входив до Київської Русі.

 

Фонетична хвилинка.

Зробіть фонетичний запис слів сімдесят, де­в’ятьмастами, чотириста. Прочитайте відповідно до норм української літературної вимови.

 

Робота біля дошки.

Запишіть математичні вирази, використовуючи прийменники від, до. Прочитайте вголос.

234 + 76 = 310       651 + 13 = 664

98 – 32 = 66                           731 – 321 = 410

 

Повторення теоретичного матеріалу.

Методична ремарка.

 • Числівник два в Р.в. має форму двох (а не«двух» як у російській мові); у Д.в. — двом (не«двум»).
 • Числівник чотири в О.в. — це чотирма (без м’якого знака).
 • Якщо числівники два, три, чотири сполучаються з іменниками, у яких рухомий наголос, то вико­ристовуємо форму Н.в. мн. з наголосом однини: два брати, три сини, чотири професори. Згадай­мо Т.Шевченка: «Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном за­ростають».
 • У числівниках другого десятка наголошеним є склад — на: одинадцять, дванадцять, … дев’ят­надцять. Цей наголос зберігається в усіх від­мінках, крім орудного, але — одинадцятьох, одинадцятьом (якщо числівниковий тип відмі­нювання).
 • Числівники від п ‘яти і далі вимагають Р.в. мн.: п’ять олівців, шість відер, сім відсотків, мільйон віків.
 • Дробові числівники вимагають Р.в. одн.: одна друга літра, дві цілих вісім десятих гектара.

 

Пояснення вчителя.

Для позначення дат використовуються порядкові числівники у сполученні з іменниками, причому чис­лівники у словосполученнях відмінюються, а іменни­ки — назви місяців — вживаються в Р.в. одн.:

 • першого січня, по перше січня, до першого січня;
 • друге лютого, другого лютого, до другого лютого.

 

Робота в парах.

Провідміняйте словосполучення: 9 березня, 28 лис­топада, 17 жовтня. Поясніть написання числівників. Складіть 2 речення.

 

 

Пояснення вчителя.

Для позначення знаменних дат порядковий чис­лівник пишеться з великої літери: Перше травня, з Восьмим березня.

Якщо ж порядковий числівник у складній назві пишеться цифрою, то назву місяця треба писати з ве­ликої літери: 1 Травня, 8 Березня.

 

Творча робота.

Котру годину показує годинник? Використайте різні способи називання часу. Поясніть правопис числівників.

Зразок:  десята сорок п’ять, за чверть одинадцята, за п’ятнадцять одинадцята, двадцять друга сорок п’ять.

 

 

 

 

 

 

 

Котра година буде через 3 години, 6 годин, 10 годин, 14 годин?

 

Вибірковий диктант.

Прослухайте. Випишіть порядкові числівники на позначення часу доби. Від чого залежить їхній рід, число, відмінок?

У полі, на луках, на узліссі ростуть Петрові батоги. Вони прокидаються між четвертою і п’ятою годинами ранку. Для шипшини ранок настає рівно о шостій. Водяна лілія розкриває свої чашечки о сьомій годині. Курячі очка розпускаються о восьмій.

Коли ж побачиш, що розпускаються червоні тюльпани або сині дзвоники кручених паничів, то знай: минула восьма година ранку. А от нагідки — справжні сплюхи. Вони прокидаються аж о десятій.

Квітковий годинник — не новина. Уперше квітковий годинник улаштував у своєму рідному місті шведський учений Карл Лінней. Було це років двісті тому.

За П. Утевською.

Фразеологічна хвилинка.

Передайте зміст речень (записаних на плакаті) фразеологізмами, у яких би були числівники. Числів­ники підкресліть, поясніть орфограми.

1) Людина, яка виконує дуже незначну роль у су­спільстві, у якій-небудь справі; 2) Дуже далеко; 3) Ста­новище, коли небезпека загрожує з двох боків;          4) Дуже швидко сходити куди-небудь; 5) Дуже схожий.

Довідка: П’яте колесо до воза; за тридев’ять зе­мель; між двох вогнів; одна нога тут, друга там; як дві краплі води.

 

Підсумок уроку.

 

Виконайте тести. Кожне питання оцінюється 2 балами.

 

 1. Правильною є відмінкова форма числівника

А п’ятиста дев’яноста семи

Б п’ятистам дев’яностам сімом

В п’ятьмастами дев’яноста сьома

Г п’ятьомастами дев’яностами сімома

Д п’ятьохстах дев’яноста сімох

 1. Правильною є відмінкова форма числівника

А семистами сорока п’ятьма

Б семистам сорокам п’ятьом

В сімохсот сорока п’яти

Г (у) семистах сорока п’яти

        Д сімомстам сорока п’ятьом

 1. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні

А двадцять п’ять апельсинів

Б три з половиною апельсина

В двадцять два апельсини

Г дві треті апельсина

Д двадцять один апельсин

 1. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні

А п’ятеро друзів

Б півтора аркуша

В півтораста гривень

Г вісім кілограмів

Д  три професора

 1. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку

А десять хвилин на третю

Б три години п’ять хвилин

В пів на дванадцяту

Г чверть до одинадцятої

Д двадцять по другій

 1. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»

А рівно дванадцять

Б десять хвилин шостої

В без двадцяти десять

Г три години п’ять хвилин

Д десять хвилин по шостій.

 

Домашнє завдання.

Напишіть свій розпорядок дня, використовуючи числівники.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,669sec