Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами

Тема. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами.

Цілі: ознайомити учнів із правила­ми поведінки в хімічному кабі­неті на уроці, під час виконання практичної та лабораторної ро­біт, виконання демонстраційного експерименту; з’ясувати шкоду, якої може завдати недотриман­ня правил поведінки; продемонструвати й по­яснити призначення основного лабораторного обладнання та по­суду; перевірити та застосувати знан­ня учнів правил поведінки в хі­мічному кабінеті під час виконан­ня практичної роботи; формувати навички і вміння практичної ро­боти з хімічними речовинами, ла­бораторним посудом та обладнан­ням; вивчити будову полум’я; виховувати акуратність, науковий світогляд.

Обладнання та реактиви: мірний посуд (колби, циліндри, склянки) піпетки, газовідвідні трубки, терези, прилади для добування і збирання газів.

Девіз: «Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся».

Давня мудрість

Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Для становлення хімії як науки, її роз­витку та досягнення сучасних успі­хів, які ефективно використовують­ся в практиці, ученим доводиться до­сліджувати різноманітні речовини, проводити з ними досліди. Такі до­слідження проводяться в хімічних лабораторіях. Робота з речовинами та лабораторним обладнанням вима­гає знань, особливих навичок та обе­режності, а отже, дотримання певних правил поведінки підчас виконання досліджень.

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

V. Вивчення нового матеріалу. (Демонстрація, робота у парах)

Демонстрація лабораторного посуду та обладнання (кількість демонстра­цій відповідно до матеріального за­безпечення хімічного кабінету), а та­кож виконання найпростіших опера­цій з їх використання з дотриманням правил техніки безпеки:

ü Відмірювання певного об’єму рі­дини в мірному циліндрі.

ü Наливання рідини у пробірку.

ü Розміщення пробірки у штативі для пробірок.

ü Запалювання нагрівного прила­ду – спиртівки, сухого пального або газового пальника (виходячи із забезпеченості хімічного кабі­нету).

ü Закріплення пробірки у пробіркотримачі або тримачі лабора­торного штатива.

ü Нагрівання рідини у пробірці з до­помогою пробіркотримача (звер­таємо увагу на кут нахилу пробір­ки, обов’язкове прогрівання всієї пробірки, розміщення отвору пробірки в безпечний бік).

ü Розміщення гарячої пробірки після досліду.

ü Правила гасіння нагрівного при­ладу.

ü Перемішування рідини у склянці та пробірці.

ü  Виявлення запаху речовини.

ü  Набирання сипучих речовин з допомогою шпателя.

ü  Набирання води піпеткою.

ü  Правила роботи із терезами.

ü  Збирання приладів для добування і збирання газів і т. д.

Практична робота 1. (Робота у парах)

Тема. Основні операції з лабораторним посудом та приладами (робота з мірним посудом (колби, циліндри, склянки) піпетками, газовідвідною трубкою, терезами; збирання приладів для добування і збирання газів.)

VІ. Узагальнення та систематизація знань. (Гра «Віриш –  не віриш»)

Учитель роздає 10-15 карток із за­здалегідь підготовленими запитан­нями. Учні зачитують, дають корот­ку відповідь та коментар до неї. На­приклад:

1) Чи ти віриш, що склянки й банки з реактивами слід тримати закри­тими? (Так, тому що: із відкритої посудини випарову­ються реактиви, які можуть за­ дати шкоди нашому здоров’ю; зачепивши відкриту банку з ре­активом, можна її перевернути  розлити чи розсипати речовини, що також небезпечно)

2) Чи віриш ти, що нагрівати про­бірку з рідиною слід, тримаючи її укою поблизу отвору? (Ні, пробірку слід попередньо закріпити у пробіркотримачі, щоб не отри­мати термічних опіків і не сталося нещасного випадку)

3) Чи віриш ти, що речовини мож­на пробувати на смак? (Ні, ка­тегорично заборонено пробува­ти речовини на смак, це може за­вдати непоправної шкоди нашому здоров’ю)

4) Чи віриш ти, що дослід можна ви­конувати лише з дозволу й за вка­зівкою вчителя? (Так, кожний до­слід  виконувати з дозволу вчи­теля, чітко за інструкцією)

VІІ. Підведення підсумків.

VІІІ. Домашнє завдання.

Принести етикетки від товарів побутової хімії

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,829sec