Практична робота. Добування водню та його горіння

Тема:   Практична робота. Добування водню та його горіння.

Мета:  ознайомити учнів з історією від­криття водню, його поширенням у природі; навчитися одержувати водень, сформувати поняття про реакції заміщення та порівняти їх з реакціями розкладу та сполучен­ня, вивчити запобіжні заходи під час роботи з воднем; розвивати логічне мислення, уміння роби­ти висновки на основі спостере­ження; формувати науковий сві­тогляд, колективізм, уміння слу­хати один одного, дотримуватися толерантності.

 Тип заняття: вивчення нового матері­алу.

 Форми й методи роботи: групова ро­бота, фронтальна робота, опор­ний конспект, хімічний екс­перимент, казка, «Мікрофон», «Заморочка в мішку», конкурс «Хрестики-нулики».

 Обладнання: апарат Кіппа, магній, цинк, мідь, залізо, натрій, хлоридна та сульфатна кислоти, шта­тив із пробірками, терези, колби, кристалізатор з водню, сірники, спиртівка.

Хід заняття

I. Організація класу

II.Вивчення нового матеріалу

Я — найкращий елемент

В усьому світі — Гідроген,

«Аш» у формулі читайте.

І прошу: запам’ятайте —

Я в солях, у кислоті,

Я — у річці, уводі.

Я — найлегший. Ось він я!

Водень — це моє ім’я.

Разом з учителем учні розглядають за­побіжні заходи під час роботи з вод­нем. Потім фронтально працюють з опорним конспектом, підбиваючи підсумки роботи.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. «Мікрофон»

Кожна команда отримує по одно­му питанню щодо конкурсу, а учень, який відповів, отримує 1 бал.

В яких випадках ідеться про водень як просту речовину і Гідроген як хі­мічний елемент?

а) Входить до складу природного газу.

б) Відіграє роль «космічного палива».

в) У лабораторіях одержують взає­модією цинку з хлоридною кис­лотою.

 

 

Демонстрація приладів для до­бування водню і пояснення прин­ципу їх дії.

Саморобний прилад для добування водню:

1 — шта­тив; 2 — кор­пус (з пластикового шприца); 3—         газовід­відна трубка(із системи переливання крові);4 — цинк гра­нульований; 5 — основний корпус (з мас­тикового шприца); 6 — ковпа­чок; 7 — затискач (із системи пе­реливання крові); 8 — метале­вий стержень (з голки для ін’єкцій).

 

г) Найлегший газ.

д) Його можна «перелити» з однієї посудини в іншу; має низькі тем­ператури кипіння і плавлення.

є) Екологічно чисте паливо майбут­нього.

ж) Входить до складу молекули води.

2. Конкурс «Заморочка в мішку»

Кожна група відповідає на запитання з «мішка». Учень, який відповів пра­вильно, отримує 1 бал.

1)    Які фізичні властивості характер­ні для водню?

2) Які реакції називаються реакція­ми розкладу? Наведіть приклади.

з) Які реакції називаються реакці­ями сполучення? Наведіть при­клади.

4)  Які реакції називаються реакціями заміщення? Наведіть приклади.

5)     Як зібрати кисень і довести його наявність?

6)  Як зібрати водень і довести його наявність?

7)  Які речовини можна взяти, щоб одержати водень?

3. Конкурс «Хрестики – нулики»

Знайдіть виграшний шлях і напишіть відповідні рівняння  реакцій .Команда, яка відповіла на запитання отримує 3 бали.

Які ряди металів у результаті взаємодії з НС1 утворюють водень?

 

Нg Ca Au
Ag Mg Al
Pt Zn K

4. Конкурс «Хто більше

Кожна команда на аркуші паперу пише рівняння реакції з допомогою яких можна одержати водень. Правильно написане рівняння оцінюється в 1 бал.

IV. Підсумок роботи

Консультанти підбивають підсумки роботи учнів у групах; по ходу заняття заповнюють таблицю оцінювання

«Мозковий штурм»

Учитель. Що в и знаєте про водень ?

Усі ідеї учнів фіксуються на дошці

Учитель. Де  трапляється водень як проста речовина в природі й Гідроген, як хімічний елемент, хто відкрив водень і як його одержати ми дізнаємося на сьогоднішньому заняті.

Клас поділений на групи, в яких обирають консультанта, секретаря, спостерігача й доповідача.

 

                                                   Водень
Одержання

Zn + 2НС1=ZnCl22

Zn + Н2S04=ZnS04 + Н2

Мg+2НС1= МgС12 + Н2 Мg+Н2SO4=МgS042

Fе + 2НС1 = FeС122 Мg+НСІ ǂ

2Na +2HOH =2NaOH+ H2


 

Фізичні властивості

Газ без смаку. Малорозчинний у воді.

ρ = 0,09г/л.

У 14,5 раза легший за повітря.

tкип = 252,9 °С

tпл = -259 °С


 

Поширення в природі

У космосі — «космічне паливо».

У воді, органічних речо­винах, нафті, вугіллі, при­родному й вулканічному газах

Відкриття

У XVI ст. Парацельс на­звав водень «горючим по­вітрям».

1660 р. — Бойль одержав водень з кислоти та заліза.

1776 р. — Кавендіш при­йняв його за флогістон.

1783 р. — Лавуазьє назвав його Гідрогеном

 

до роботи, підбиває підсумки робо­ти, визначає доповідача.

Секретар коротко й розбірливо за­писує результати роботи групи (міні-проект), як член групи має бути го­товий висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти до­повідачеві.

Спостерігач стежить за часом, заохо­чує групу до роботи.

Доповідач чітко висловлює думку групи.

У зірках — безліч      космічного пального

Групи отримують завдання на карт­ках. Щоб виконати ці завдання, вони користуються підручником. Оформ­ляють свої проекти на окремих арку­шах паперу

 

Завдання

Група 1. Хто відкрив водень і коли?

Група 2. Поширення водню в при­роді.

Група 3. Фізичні властивості водню.

Група 4. Налийте в пробірку НС1, до­дайте Zn. Що спостерігаєте? Налий­те в пробірку Н2S04, додайте Zn. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння ре­акцій. Зробіть висновки.

Група 5. Налийте в пробірку НС1, до­дайте Мg. Що спостерігаєте? Запи­шіть рівняння реакцій. Зробіть ви­сновок.

Група 6. Налийте в пробірку НС1, до­дайте Fе. Що спостерігаєте? Налийте в пробірку НС1, додайте Сu. Що спо­стерігаєте? Якщо потрібно, підігрійте пробірки. Зробіть висновок.

Група 7. Налийте в пробірку води, до­дайте Na. Що спостерігаєте? Налийте в пробірку води, додайте Са. Що спо­стерігаєте? Напишіть рівняння реак­цій, користуючись підручником.

Учні представляють свої проекти, прикріплюючи аркуші на дошці.

Учні формулюють визначення реак­ції заміщення.

Учитель. Які метали з кислотами утворюють водень?

Як же довести наявність газу водню? Відповісти на це запитання вам до­поможе така історія.

Оленка і Микитка йшли рятувати сво­го вчителя хімії, якого викрав змій-чаклун. Підійшовши до річки, поча­ли шукати переправи чи броду.

—Щось не подобається мені ця річка, — сказав Микита.

—Не вигадуй дурниць, краще ходімо  вбрід, ось тут, здається, неглибоко.

—Зачекай хвилинку. Поглянь навколо. Звірі не йдуть до водопою, й риби не видно. Може, це не вода

—Зараз перевіримо.

Микита дістав склянку, обережно набрав рідини й поклав туди магнієву пластинку.

—      Зараз піднесемо сірник.

Не встигла Оленка й оком моргнути як почула гучний хлопок. З переляку вона тільки й змогла запитати:

—      Що це? Учитель. Що ж за хлопок став» в Микитки?

Учитель одержує водень в апараті  Кіппа, пояснює його влаштування та принцип дії. Доводить наявні: водню. Збирає водень двома способами: витісненням води та витісненням повітря.

№ з/п Спи­сок Кількість балів
Робота в гру­пах Додат­кові бали Сума

балів

         

 

 

Визначається переможець

V. Домашнє завдання

Вивчити матеріал підручника. Творче завдання: написати казку про життя водню.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Практична робота Добування водню та його горіння (64.9 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,547sec