Практична робота №3 Розв’язування задач з екології

Практична робота №3 Розв’язування задач з екології.

Мета: перевірити й узагальнити знан­ня з основ екології; розвивати вміння застосовувати здобуті зна­ння на практиці для розв’язуван­ня задач з екології.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Методи та форми роботи:

1) інформаційно-рецептивний:

2) репродуктивний:

3)   проблемно-пошуковий:

 

Терміни та поняття: ланцюги живлення, піраміда чисел, піраміда біомаси, піраміда енергії.

Обладнання: інструктивні картки для проведення практичної ро­боти, таблиці «Біогеоценоз во­дойми», «Квітковий годинник», «Сукцесія», «Кругообіг Карбо­ну в біосфері», «Екологічна пі­раміда».

 

Девіз уроку.

Де немає простору для прояву здібностей,

 там і немає здібностей і немає

 самореалізації особистості.

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Я пропоную вам взяти аркуш паперу, зігнути його пополам , на одній стороні намалювати вираз свого обличчя, на початку уроку, в кінці уроку ми намалюємо ще одне обличчя і порівняємо їх.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна гра “Ти – мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитування, взаємооцінка. Корекція.

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Все на Землі, все треба берегти:

І птаха, й звіра, дерево й травинку.

Не чванься тим, що цар природи ти,

Бо, врешті, ти — лише її частинка.

«…Може скластися враження, що людина — завершальний тріумф ево­люції, і всі ці мільярди років мали на меті лише одне — створити її. Поді­бна точка зору безпідставна. І чому б не припустити, що якась скром­на непомітна форма не розвинеться і не займе в майбутньому наше місце, якщо ми з тієї чи іншої причини його звільнимо». Вимерле людство в цьо­му випадку ніколи вже не з’явиться знову. Ніколи. Цих причин не повин­но бути і не буде, якщо людина зро­зуміє, що її велич не у відчутті сво­єї винятковості, а у знанні. Чи маєте ви ці знання, чи можете застосовува­ти їх у розв’язанні практичних задач, з’ясується сьогодні на уроці.

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

V.      Виконання практичної роботи.

Закінчити фрази.

Варіант І

  1. Територія, в межах якої поширені  особини певного виду, —
  2. Частина природи, яка забезпечує  всі вимоги особин виду до умов  існування, —

3. Підтримання оптимальної чисельності кожного виду в екосистемі внаслідок їх взаємного  пристосування —       

Варіант II

  1. Окремі елементи середовища існування —
  2. Сукупність особин певного виду, що мешкають у певній частині його ареалу, —
  3. Групи організмів, пов’язані харчовими відносинами, –

II. Задачі з екології.

Оберіть вірні (варіант І) і невірні (ва­ріант II) варіанти відповіді.

1.      Загальна кількість особин у популяції залишається відносно сталою, оскільки:

а) щороку гине приблизно однакова кількість особин;

б) інтенсивність розмноження організмів залежить від густоти популяції;

в) фактори середовища протидіють репродуктивному потенціалу по­пуляції;

г) процеси розмноження припиняються після того, як чисельність
популяції перевищить певний рівень;

д) умови середовища залишаються майже незмінними;

є)І процеси народжуваність і смерт­ність урівноважені.

2. Наводимо характеристику двох екосистем А і Б.

Екосистема А: видова різноманіт­ність — 20 видів рослин і 20 видів тварин. біомаса — 25 тонн.

Екосистема Б: видова різноманітність — 10 видів рослин і 20 видів тва­рин, біомаса — 25 тонн.

Визначте, яка з екосистем є стійкі­шою.

а)     Б стійкіша за А, оскільки видова різноманітність менша;

б) Б стійкіша за А, оскільки більший відсоток тварин;

в) стійкість однакова внаслідок рів­ності біомаси;

г) стійкість Б менша, оскільки мен­ша видова різноманітність.

5. Агроценози є нестабільними еко­системами, оскільки:

а) мають високу продуктивність;

б)     мають незначну видову різноманітність;

в)   мають високу біомасу;

г) можливе масове розмноження бур’янів та шкідників.

III рівень

І. Розв’яжіть задачі.

Варіант І

1. Складіть ланцюг живлення, до яко­го входять такі види: коники, форель, людина, трава, жаби. Харчуючись фореллю, може існува­ти одна людина. Яку кількість лю­дей може прогодувати ця екосисте­ма, якщо вони:

а) харчуватимуться жабами;

б) харчуватимуться кониками;
в)  будуть вегетаріанцями.

Чому первісна людина не могла бути консументом більш ніж II порядку?

2. У Великобританії благородний олень здавна вважався об’єктом королівського полювання. Єгері прагнули, щоби в лісах було якомога більше цих тварин, але їх прагнення не завжди справджувалися. Яка кількість благородних оленів може існувати в лісі площею 100 га, продуктивність якого 12 т/га, якщо маса тіла оленя 300 кг і він споживає не більше 25 % щорічного приросту? Що станеться, якщо кількість оленів виявиться
більшою за вирахувану вами?

Варіант II

Складіть ланцюг живлення, до яко­го входять такі види: риба, планктон, тюлені, білий ведмідь.

а) Яка площа екосистеми моря необхідна, щоб прогодувати одного білого ведмедя масою 750 кг? Продуктивність моря 3 т/га.

б) Яка площа морської екосистеми необхідна, щоб прогодувати кита
масою ЗО т? Поясніть різницю в отриманих результатах.

3. У заповідниках з метою регулювання рослинної біомаси необхідно утримувати певну кількість рослиноїдних тварин. Площа заповідника «Михайлівська цілина» біля 200 га, первинна продуктивність цілинного степу —6 т/га. Яку кількість косуль можна утримувати в цьому заповіднику, щоб вони споживали не більше 10 % щорічного приросту. Маса косулі 30 кг. Яким чином регулювати чисельність цих тварин і чи потрібно це робити?

Рівень IV

І. Дайте відповідь на запитання.

Варіант І

Доведіть, що екосистема — не без­ладне скупчення організмів, а склад­на біологічна система.

Варіант II

Що сьогодні обирає людина: про­дуктивність агроценозів чи стабіль­ність природних екосистем? Чи вір­ний цей вибір?

 

VІІ.   Рефлексія.

Метод « Учбові станції».Учні дають коротку характеристику основним питанням , що опрацьовувались на уроці.

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

37 Практична робота №3 Розв'язування задач з екології. (19.9 KiB, Завантажень: 42)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

37 практична робота (357.0 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,496sec