Позакласний захід з хімії для учнів «Найрозумніший»

Позакласний захід з хімії для учнів «Найрозумніший»

Вступне слово ведучого

Ведучий знайомиться з учасниками (12 учнів 8—9 класів) та ставить кож­ному питання: «Що саме приваблює тебе у вивченні хімії?»

Раунд І

На екрані з’являються по черзі 18 пи­тань із чотирма варіантами відпо­відей. Кожен з учнів вибирає один правильний варіант та відмічає його у бланку відповідей. На розв’язання кожного запитання учням дається 30 с. Після цього бланки відповідей збирають та підраховують правильні відповіді. Шість учнів, які правиль­но відповіли на максимальну кіль­кість запитань, проходять у наступ­ний раунд.

Питання

1. Позначте число електронів, які можуть міститися на 7-підрівні електронної оболонки атомів:

а)     2;

б)     3;

в)     6;
г).    8.

2. Позначте речовину, що не роз­чинна у воді:

а)     калій бромід;

б)     аргентум нітрат;

в)     кальцій фосфат;

г)     натрій сульфат.

3. Укажіть речовини, унаслідок узаємодії яких виділяється осад:

а)     купрум(ІІ) гідроксид і натрій гід­роксид;

б)     аргентум нітрат і натрій хлорид;

в)     кальцій карбонат і оцтова кислота;

г)     натрій хлорид і калій нітрат.

4. Укажіть йони, що мають електрон­ну конфігурацію 1s 2 2s 26:

а)     Lі+ та СІ;

б)     К+ та F-;

в)     Na+ та Сl-;

г)     Na+ та F-

5.Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру в алюміній сульфаті         Аl 2 (SО4)3,:

а)     -2;

б)     +6;

в)     +4;

г)     +3.

6.     Укажіть, у яких масових співвід­ношеннях необхідно змішати на­трій хлорид і воду, щоб отримати розчин із масовою часткою солі
10%:

а)     1: 100;

б)     1 : 10;

в)     1:9;

г)       10:100.

7.Укажіть, у разі якого ядерно­го процесу виділяється альфа-частинка:

а)     111Рd  —  111Аg;

б)     185Оs  —185Іг;

в)     216Аt  _— 212 Ві;

г)     62Си — 62Ni

8. Укажіть схему, що відповідає пе­ретворенню Мg° —> Мg +2

а) 1s22s22p63s2+2е -> 1s22s22p6 ;

б) 1s22s22p6 – 2е -> 1s22s22p4         ;

в) 1s22s22p63s2+4е -> 1s22s22p63s23p6;

г) 1s22s22p63s2 – 2е -> 1s22s22p6

9. Укажіть речовини, унаслідок взаємодії яких утворюється бурий газ:

а) нітроген(ІІ) і кисень;

б) натрій карбонат і сульфатна кис­лота;

в) кальцій силікат і нітратна кис­лота г) нітратна кислота й вода.

10. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру у формулі піриту FeS2:

а) -1; . б) -2;

в)     +2;

г)     +4.

11.   Позначте визначення, що роз­криває поняття ізотоп:

а) різновиди атомів елементів, що мають однакову масу;

б) різновиди простої речовини, що мають різний склад або будову;

в) різновиди атомів елемента, що мають однаковий заряд ядра, але різну масу;

г)різновиди складної речовини, що мають однаковий склад, але різ­ну будову.

12. У водному розчині якої солі луж­не середовище?

а)     Алюміній хлориду;

б)     калій карбонату;

в)     барій сульфату;

г)     магній нітрату.

13.Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом:

а) диполі сусідніх молекул притягу­ються;

б) усуспільнені електрони рухають­ся в електронному просторі;

в) кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

г) один атом надає електрону пару в спільне користування.

14.    Позначте продукт взаємодії сульфур(ІУ) оксиду з надлиш­ком калій гідроксиду:

а)     калій сульфіт;

б)     калій гідрогенсульфіт;

в)     калій сульфат;

г)     калій сульфід.

15.   Розчин мідного купоросу нали­ли в оцинковане відро. Позначте причину, що зумовлює утворен­ня рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну кольору роз­
чину:

а)     відновлення міді; .

б)     відновлення цинку;

в)     наявність домішок у цинку;

г)     наявність домішок у розчині мід­ного купоросу.

16.   Карбон(ІУ) оксид реагує з обома речовинами такої групи:

а)     вода та кальцій оксид;

б)     кисень і сульфур(ІУ) оксид;

в)     калій сульфат і натрій гідроксид;

г)     фосфатна кислота і водень.

17.   Розчин натрій гідроксиду взає­модіє з кожною речовиною, вка­заною в ряді:

а)     силіцій оксид, натрій сульфат, хлор, алюміній гідроксид;

б)     ферум(ІІ) оксид, мідь, сульфатна кислота, алюміній гідроксид;

в)     силіцій.оксид, алюміній, хлоридна кислота, цинк гідроксид;

г)     ферум(ІІ) оксид, мідь, амоніак, цинк гідроксид.

18.   Як змінюються властивості гід­роксидів, що утворені металами головної підгрупи II групи, у разі збільшення заряду ядра атомів?

а)     Луг —> нерозчинна основа —> ам­фотерний гідроксид:

б)     амфотерний гідроксид —» нероз­чинна основа -» луг;

в)     кислота —» амфотерний гідро­ксид —> луг;

г)     основа —»амфотерний гідроксид  —» кислота.

Якщо за результатами наведе­них 18 питань виникають спірні

запитання, учні, які правильно відпо­віли на однакову кількість запитань, відповідають на додаткове питання. Після цього перевіряють відповіді й виключають учнів, які відповіли неправильно. Продовжують стави­ти додаткові питання, поки не на­беруть необхідну кількість учнів для 11 раунду.

 

Додаткові питання

1.У водному розчині за ступенями дисоціюють:

а)     КОН;

б)     СиСl2;

в)     Са(ОН)2;  г)Na 24.

2.     Нафталін є легкоплавкою криста­ лічною речовиною, тому що має кристалічну гратку:

а)     молекулярну;  б)          йонну;  в)   металеву  г)         атомну.

3.     Число простих речовин у ряді: озон, Нітроген, глюкоза, хлоро­водень, Сульфур, кальцій карбід, графіт — дорівнює:

а)     1;   б)          2;’   в)         3;   г) 4.

4.     Найбільшу електронегативність серед елементів VА групи має:

а)     Фосфор;   б)Стибій;    в)Нітроген;         г)        Арсен.

5. Стан електрона в атомі характе­ризує:

а)     енергія;

б)     швидкість;

в)     напрям руху;

г)     положення у просторі.

Раунд II

Ведучий пояснює учням, що, перш ніж почати II раунд, треба провес­ти жеребкування для встановлення черговості вибору учнями тем для відповідей.

Для цього якомога швидше треба скласти з назви запропонованого хі­мічного елемента назву іншого еле­мента. Хто виконує це завдання, пі­діймає руку й таким чином виборює право вибирати тему з більшої кіль­кості варіантів.

Слово: ПРОТАКТИНІЙ.

Можливі варіанти: Титан, Торій, На­трій, Актиній, Криптон.

Після встановлення черговості участі у другому раунді учням пропонують таблицю з темами. Кожен учасник у встановленому порядку спочатку вибирає одну тему та відповідає на поставлені питання протягом однієї хвилини.

Питання з’являються на екрані та проговорюються ведучим. Учасник одержує кількість балів, що дорівнює правильним відповідям, які він надав за хвилину. Після того як усі шість учнів дадуть відповіді на обрану тему, оголошують турнірну таблицю і знову пропонують учасни­кам обирати наступну тему. За загалmними результатами будують турнір­ну таблицю та обирають трьох учас­ників з найбільшою кількістю балів, які стають фіналістами гри та продовжують змагання у фіналі.

 

Питання

Тема. Основні поняття, закони й закономірності в хімії

 1. Який закон застосовується для розстановки коефіцієнтів у рів­няннях реакцій? (Закон збере­ження маси речовин)
 2. Назвіть формулу, за якою мож­на обчислити кількість речовини, знаючи масу.
 3. Як називається маса одного моль речовини? (Молярна маса)
 4. Яким є рух молекул у твердому стані речовини? (Коливальний)
 5. Найменша частинка речовини,що зберігає її хімічні властивос­ті. (Молекула)
 6. Вид атомів з однаковим зарядом ядра  (Елемент)
 7. Назвіть прізвище вченого, начесть якого названо число части­нок, що міститься в 1 моль будьякої речовини. (Авогадро)

8. Назвіть об’єм 1 моль речовини в газуватому стані за нормальних умов. (22,4)

9. Назвіть прізвище вченого, який відкрив закон об’ємних співвід­ношень. (Авогадро)

10. В 1 л амоніаку чи нітроген (І) оксиду міститься більше число атомів? (Однакова кількість)

11. Назвіть формулу відносної густини газу за повітрям.

12. Яким способом можна розділити суміш води та спирту? (Дистиля­ція)

13. До яких сумішей належить суміш води та глини? (Неоднорідні)

14. Укажіть одиниці вимірювання кількості речовини. (Моль)

15. Величина, що вказує у скіль­ки разів маса атома більша за 1/12 маси атома Карбону. (Від­носна атомна маса)

16. Частинка, яка під час хімічних реакцій не змінюється. (Атом)

17. Речовини, що прискорюють хі­мічну реакцію. (Каталізатори)

18. Негативно заряджений йон. (Аніон)

19. Чому дорівнює стала Авогадро? (6,02-1023)

20. Що показує ступінь електролі­тичної дисоціації? (Наскільки повно електроліт розпадається в розчині на йони)

Тема. Хімічні елементи

 1. Назва якого хімічного елемента не відповідає його ролі в приро­ді? (Нітроген)
 2. Назва якого хімічного елемен­та співпадає з назвою соснового лісу? (Бор)

3. На який хімічний елемент багата морська капуста ламінарія? (Іод)

4. Який елемент (метал) може хворі­ти на чуму? (Станум — «олов’яна чума»)

5. Назва якого хімічного елемента в перекладі з грецької означає фі­олетовий? (Іод)

6. Назва якого хімічного елемен­та в перекладі з грецької означає сморід? (Бром)

7. Сполукою якого хімічного еле­мента було отруєно Наполеона? (Арсеном)

8. Який елемент був названий за кольором його парів? (Хлор, що означає «зелений»)

9. Назва якого хімічного елемен­та стверджує, що він «народжує воду»? (Гідроген)

10. Нестача якого хімічного елемен­та призводить до карієсу? (Каль­цію)

11. Який елемент (метал) виявляє бактерицидні  властивості? (Аргентум)

12.Назва якого хімічного елемен­та означає «носій світла»? (Фосфор)

13. Які хімічні елементи найбільш поширені в космосі? (Гелій та Гідроген)

 

14. Який метал можна запалити хо­лодною водою? (Калій)

15.Нестача якого хімічного елемен­та призводить в організмі люди­ни до недокрів’я? (Ферум)

16. Елемент — «сонце». (Гелій)

17. Перший метал, що є представни­ком групи лужних металів. (Лі­тій)

18. Наявність якого хімічного еле­мента в крові призводить до її зсідання? (Кальцію)

19. Хімічний елемент, який назива­ють царем живої природи.(Кар­бон)

20. Назва якого хімічного елемен­та стверджує, що він «народжує кислоту»? (Оксиген)

Тема. Секрет (Вода)

 1. Яка грецька назва води? (Гідро)
 2. Яка латинська назва води? (Аква)
 3. Ким було встановлено справжній склад води як складної речови­ни? (Англійським ученим Кавендішем)
 4. За якої температури густина води найбільша? (4 °С)
 5. Чому в чайнику утворюється на­кип? (Відкладаються солі Магнію та Кальцію)
 6. У яких випадках гази добре роз­чиняються у воді? (Якщо вони ре­агують з нею)
 7. Як змінюється об’єм води внаслі­док замерзання? (Збільшується)
 8. Скільки води в людському орга­нізмі? (Близько 65 %)

9. Коли речовини, приєднавши воду, залишаються у твердому стані, вони називаються… (Кристалогідратами)

10.   Яку воду називають важкою? (Дейтерієву)

11.В яких агрегатних станах трапля­ється вода? (Твердому, газоподіб­ному, рідкому)

12. Чому дорівнює молекулярна маса води? (18)

13. Чи розчиняється скло у воді?

14. Які два типи зв’язку характерні для води? (Ковалентний полярний і водневий)

15. Реакція йонного обміну речови­ни з водою називається… (Гідро­лізом)

16. Які метали не тонуть у воді? (Лужні, лужноземельні)

17. Що відбувається в разі розчи­нення твердої речовини у воді (Руйнування кристалічної ґратки, електролітична дисоціація)

18. Що таке гідратація молекул? (Зв’язування молекул води з час­точками розчиненої речовини)

19. Які оксиди розчиняються у воді? (Кислотні, крім силіцій оксиду, та оксиди лужних, лужноземельних металів)

20. Що таке твердість води?
Тема. Метали

1. Який метал трапляється в електричній лампі? (Вольфрам)

2. Метал, який міститься в батарей­ці. (Цинк)

3. Єдиний рідкий метал. (Ртуть)

4. Алюміній, залишений на пові­трі, вкривається оксидною плівкою. Який оксид утворюється при цьому? (Амфотерний)

5. У цистернах з якого металу збері­гають та перевозять концентро­вану сульфатну кислоту? (Залізо)

6. Чому дорівнює відносна атомна маса Феруму? (56)

7. Чи змінюється ступінь окиснення Кальцію під час горіння його в кисні? (Так)

8. Якого кольору стає полум’я в присутності катіонів Натрію? (Жовтого)

9. Назвіть найактивніший з мета­лів. (Францій)

10.Металічний елемент, який надає крові черво­ного кольору. (Ферум)

11.Який ступінь окиснення мають лужноземельні метали? (+2)

12.Металічний елемент, який надає зеленого ко­льору листкам. (Магній)

13.Тип хімічного зв’язку в металах. (Металевий)

14.Назвіть номер групи періодичної системи, до якої входять лужні метали. (І)

15.Назвіть хімічну формулу спо­луки, що утворюється внаслі­док взаємодії літію з киснем? (Li2О)

16.Форма орбіталей валентних елек­тронів атома Берилію. (Сфера)

17.Назвіть метал, що не розчиняєть­ся в концентрованій сульфатній
кислоті. (Золото)

18.Які найважливіші природні спо­луки Кальцію ви знаєте? (Вапняк та мармур)

19.З якими металами не буде вза­ємодіяти хлоридна кислота?

20. Які метали не горять у кисні? (Золото, срібло та платина)

Тема. Солі

 1. Яка сіль утвориться під час вза­ємодії 3 моль сульфатної кисло­ти з 2 моль алюміній гідроксиду? (Середня)
 2. Якою ознакою супроводжується взаємодія між розчинами натрій карбонату та хлоридної кислоти?  (Виділення газу)

3. Що спостерігається в разі дода­вання до розчину натрій сульфату розчину барій хлориду? (Утво­рюється білий осад)

4. Унаслідок взаємодії яких оксидів утворюється сіль натрій карбона­ту? (Na2О та СО2)

5. До якого типу реакцій належать реакції між солями й металами? (Заміщення)

6. Назвіть формулу солі магній фос­фат.

7. Назвіть загальну формулу со­лей.

8. За яким принципом метали ре­агують із солями? (У ряду напруг метал повинен стояти попереду металу, який складає сіль)

9. В якому випадку відбувається термічний розклад солей?

10.Яка сіль буде утворюватись вна­слідок взаємодії заліза з хлором? (FеСІ3)

11.Яка сіль буде утворюватись уна­слідок взаємодії заліза з хлоридною кислотою? (FеСІ2)

12.За яких умов солі будуть реагу­вати з кислотами? (Кислота по­винна бути сильніша кислотного залишку)

13.За яких умов солі будуть реагува­ти із солями? (За двох умов: обидві мають бути розчинні у воді, а одна із солей, продуктів реакції буде утворювати осад)

14.Які солі утворені лише неметалічними елементами? (Амоніакові)

15.За яких умов солі будуть реагува­ти з лугами? (Якщо утворюється осад)

16.Яку назву буде  мати сіль Fе(ОН) 2С1? (Ферум дигідроксохлорид)

17.Яку  назву  буде  мати  сіль СаНРО4? (Кальцій гідрогенфосфат)

18.Складні речовини, що склада­ються з катіона металічного елемента й аніона кислотного залишку, називають­ся… (Солі)

19.Назвіть сіль за формулою Мg(Н 2РО4). (Магній дигідрогенфосфат)

20.Назвіть формулу, питної соди. (NaHCO3)

Тема. Оксиди

 1. Які типи, оксидів вам відомі? (Основні, кислотні, амфотерні)
 2. Як змінюються хімічні власти­вості оксидів Мангану в ряді:
  МпО, МпО2, Мп 2О7?
 3. Які оксиди розчиняються у воді з утворенням кислоти? (Кис­лотні)
 4. Оксиди яких металів розчиня­ються у воді з утворенням лугів? (Лужних)
 5. Яка речовина утворюється вна­слідок взаємодії силіцій(ІV) оксиду з водою? (Не взаємодіє)
 6. На які дві групи поділяються всі оксиди? (Солетворні та несолетворні)
 7. Які речовини утворюються вна­слідок взаємодії основних окси­дів з кислотами? (Сіль та вода)
 8. Які оксиди будуть реагувати з лу­гами? (Кислотні)

9. Що означає слово ангідрид? (Зне­воднений)

10.   Який оксид унаслідок взаємо­дії з водою утворює дві кислоти? (NО2)

11.   Який оксид у твердому стані називають сухим льодом? (СО2)

12. Які оксиди можна віднести до йонних речовин? (Основні й ам­фотерні)

13. Який оксид можна назвати «негашеним вапном»? (СаО)

14. Назвіть загальну формулу оксидів. (R nОm)

15. Яким реактив є якісним на кар6он(ІV) оксид? (Кальцій гід­роксид)

16. Які оксиди будуть реагувати з кислотами? (Основні)

17. Які оксиди будуть реагувати і з кислотами і з основами? (Ам­фотерні)

18. Який оксид є найпоширенішим оксидом в атмосфері й гідросфе­рі? (Вода)

19. Який оксид є найпоширенішим оксидом у літосфері? (Силіцій(ІV) оксид)

20. Сполука, утворена двома хіміч­ними елементами, одним з яких є Оксиген, називається… (Окси­дом)

21.Оксиди, що відповідають осно­вам, називаються… (Основними)

 

 

Тема. Основи

 1. Сполука, що складається з ка­тіонів металічного елемента й гідроксид-аніонів, називаєть­ся… (Основою)
 2. Назвіть загальну формулу основ. (М(ОН)n)
 3. На які групи поділяються осно­ви? (На розчинні та нерозчинні у воді)
 4. Як називають розчинні у воді основи? (Луги)
 5. Які основи розкладаються під час нагрівання? (Нерозчинні у воді)
 6. У присутності яких йонів зміню­ється забарвлення розчину фе­нолфталеїну? (Гідроксид-іонів)
 7. Які основи здатні утворювати основні солі? (В яких є дві чи біль­ше гідроксильних груп)
 8. Яке молоко в хімії не можна пити? (Гашене вапно)
 9. Як називається реакція між осно­вою й кислотою? (Нейтраліза­ції)
 10. Яку молярну масу має їдкий натр? (40)
 11. Назвіть формулу основи, яка складається тільки з неметалів (NН 4ОН)
 12. Що утворюється внаслідок взаємодії лугу з кислотним оксидом?
  (Сіль та вода)
 13. До якого типу реакцій відносять взаємодію лугу з кислотами? (Об­міну)
 14. За яких умов луги будуть реагува­ти із солями? (Якщо утворюється осад)
 15. Обчисліть масу 0,5 моль натрій гідроксиду  (20)
 16. До яких основ належить алюмі­ній гідроксид? (Амфотерних)
 17. Як можна розпізнати білі порош­ки гідроксидів Магнію та Цин­ку, використавши відмінності в їх хімічних властивостях? (Реакція з лугом)
 18. Як змінюються хімічні влас­тивості гідроксидів Мангану в ряді:

Мл(ОН) 7,   Мп(ОН)4,    Мп(ОН)2

19. Яким способом можна одержати луги? (Реакція металу з водою, основного оксиду з водою, розчин­ною сіллю та іншим лугом)

20. Яким способом можна одержа­ти нерозчинні основи? (Реакцією обміну між сіллю та лугом у роз­чині)

21. Як визначити кислотність основ? (За кількістю гідроксильних груп)

Тема. Кислоти

 1. Як визначити основність кисло­ти? (Індексом Гідрогену)
 2. Як визначити валентність кис­ лотного залишку? (Індексом Гід­рогену)
 3. З якої кислоти можна утворити кислу сіль? (Багатоосновної)
 4. Чим обумовлені загальні власти­вості кислот? (Катіонами Гідроге­ну)
 5. Як називається реакція між кис­лотою та основою? (Нейтралізації)
 6. Дано оксид Р2О5. Яку кислоту він утворює? (Ортофосфатну або метафосфатну)
 7. Назвіть молярну масу сульфатної кислоти. (98)
 8. На які дві групи поділяються кис­лоти за наявністю або відсутніс­тю атомів Оксигену? (Оксигеновмісні та безоксигенові)
 9. Яке закінчення мають назви солей безоксигенових кислот? (-ид)
 10. Назвіть загальну формулу без­оксигенових кислот  (НnЕ)
 11. Назвіть загальну формулу оксигеновмісних кислот  (Н mЕОn)
 12. За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти поділяють­ся на… (Одноосновні, двохосновні, трьохосновні)
 13. За хімічною активністю кислоти поділяють на… (Сильні, середньої
  сили, слабкі)
 14. Обчисліть масу 0,5 моль сульфат­ної кислоти. (49)
 15. Існують дві оксигеновмісні кис­лоти з однаковими значення­ми молярних мас 98т/моль. На­звіть ці кислоти. (Ортофосфатна, сульфатна)

16.Назвіть якісну реакцію на суль­фат-іон?  (Йон Барію).

17. Назвіть якісну реакцію на хлоридіон? (Аргентум нітрат)

18. Яку будову — молекулярну чи немолекулярну — мають кислоти? (Молекулярну)

19. За яких умов реагують усі без­оксигенові кислоти та сульфат­на кислота в розбавленому роз­чині з металами? (Метали в ряду активності металів мають сто­яти до Гідрогену)

20. Які оксиди будуть реагувати з кислотами? (Основні)

21. За яких умов кислоти реагують із солями?

(1. Продукт реакції  —сіль або кислота — випадає в осад.
2.  Кислота — продукт, є леткою чи походить від газу вашої сполуки.

3. Кислота, що вступає в реакцію, є сильною)

Тема. Періодична система хіміч­них елементів і будова атома

 1. Як змінюються основні властивості в періодах? (Зменшуються)
 2. Як змінюються кислотні власти­вості в групах? (Збільшуються зни­зу вгору)
 3. Скільки електронів та протонів має йон Натрію? ( 11 протонів і 10 електронів)
 4. У якому стані — нормальному чи збудженому — знаходяться атоми Сульфуру в молекулі сульфатної кислоти? (У збудженому)
 5. Який з елементів — С чи О — має більшу енергію спорідненості до електрона? (Оксиген)

6. Який з елементів — Nа чи Аl — має більшу енергію йонізації? (Аl)

7. Укажіть число протонів, електронів, нейтронів у ато­мі елемента № 29 (Си), якщо М = 64. (Протонів — 29, електронів — 29, нейтронів — 35)

8. Назвіть загальну формулу оксидів для елементів ІVА групи. (ЕО2)

9. Чому дорівнює масове число атома? ( Числу нуклонів атома)

10. Атоми якого елемента мають електрону конфігурацію останнього шару …      4з 25? (Бром)

11. Атом якого елемента має на два електрони більше, ніж сульфід-іон? (Кальцій)

12. Чим відрізняються атоми ізотопів одного елемента? (Числом нейтронів)

13. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рів­ні має катіон Магнію? (10 електронів)

14. Скільки груп у періодичній системі хімічних елемен­тів? (8)

15. Назвіть малі періоди періодичної системи хімічних еле­ментів. (1, 2, 3)

16. Скільки електронів на  d-підрівні? (10)

17. Назвіть загальну формулу гідроксидів для елементів ІІА групи. (Е(ОН)2)

18. Який з елементів — N чи СІ — має більшу кількість електронів? (СІ)

19. Назвіть три ізотопи Гідрогену. (Дейтерій, Протій, Три­тій)

20. Назвіть загальну формулу водневих сполук для елемен­тів VА групи. (ЕН3)

 

Тема. Хімічний зв’язок і ступінь окиснення

 1. Умовний цілочисельний заряд атома в речовині нази­вають… (Ступенем окиснення елемента)
 2. Сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює… (Нулю)
 3. Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, називають… (Хіміч­ним зв’язком)
 4. Що називають йонним зв’язком? (Взаємодію між про­тилежно зарядженими йонами)
 5. Чи проводять електричний струм речовини атомної та молекулярної будови в будь-якому агрегатному стані? (Не проводять)
 6. Чи проводять електричний струм йонні речовини у твердому стані? (Не проводять)
 7. Чи проводять електричний струм йонні речовини в рід­ кому або розплавленому стані? (Проводять)
 8. Яку кристалічну гратку мають речовини з йонним зв’язком? (Йонну)
 9. Які речовини належать до йонних сполук? (Основні оксиди, луги, солі, а також інші бінарні сполуки типових металічних елементів)
 10. Зв’язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар, називають… (Ковалентним зв’язком)
 11. Який зв’язок у металів? (Металічний)
 12. Між якими частинками реалізується ковалентнийзв’язок? (Між атомами неметалічних елементів)
 13. Якщо орбіталі неспарених електронів перекривають­ся на одній ділянці простору, утворюється зв’язок… (а-зв’язок)
 14. Якщо орбіталі неспарених електронів перекривають­ся на двох ділянках простору, утворюється зв’язок… (п-зв’язок)
 15. Як називається ковалентний зв’язок, утворений між атомами різних неметалів з різною електронегативністю? (Полярний)
 16. Як називається ковалентний зв’язок, утворений між атомами однакових неметалів з однаковою електронегативністю? (Неполярний)
 17. Властивість атома зміщувати до себе електронну пару, спільну з іншим атомом, називають… (Електронегативністю)
 18. Як змінюється електронегативність у періодах зліва на­
  право? (Зростає)
 19. Як змінюється електронегативність у групах (головних підгрупах) знизу вгору? (Зростає)
 20. Які ступені окиснення мають металічні елементи у спо­луках? (Лише позитивні)

Тема. Неметали (Оксиген та Гідроген)

 1. Тип хімічного зв’язку в молекулі кисню. (Ковалентний неполярний)
 2. Сполука Оксигену з Гідрогеном. (Вода)
 3. Газ, без кольору та запаху, найлегший. (Водень)
 4. Який газ можна зібрати в лабораторії у пробірку, пере­вернену догори дном? (Водень)
 5. Який ступінь окиснення має Гідроген у гідридах? (—1)
 6. Який ступінь окиснення має Оксиген у пероксидах?(-1)
 7. Який ступінь окиснення має Оксиген у сполуці з Флуором? (+2)
 8. Які речовини утворюються під час згоряння різних ре­човин у кисні? (Оксиди)
 9. Англійський хімік, який відкрив Оксиген. (Шеєле)
 10. Тип хімічної реакції, у результаті якої одержують Окси­ген. (Реакція розкладу)
 11. Завдяки якому процесу утворюється кисень у природі? (Фотосинтез)
 12. Укажіть тип хімічної реакції: S + O2 = SO2? (Реакція сполучення)
 13. Скільки кисню міститься в повітрі? (23 %)
 14. Який газ — водень чи кисень — горить? (Водень)
 15. Який газ — водень чи кисень — підтримує горіння?
  (Кисень)
 16. Як називається сполука, що не бере участі в реакції, але прискорює її перебіг? (Каталізатор)
 17. Які дві прості речовини утворює Оксиген? (Кисень та озон)

18. Тип хімічного зв’язку в молекулі водню. (Ковалентний неполярний)

19. Назвіть електронну будову атома Оксигену. (1s 224)

20. Як визначити кисень? (Тліюча на повітрі скіпка в кисні яскраво спа­лахує)   .

21. У якій групі й у якому періоді розташований Оксиген? (VIгру­па, головна підгрупа, II період)

22. Назвіть ізотопи Гідрогену. (Про­тій, Дейтерій, Тритій)

Тема. Розчини

 1. Як залежить розчинність речо­вин від збільшення чи зменшен­ня температури? (Збільшується та зменшується)
 2. Які розчини називають насиче­ними? (У яких речовина більше не розчиняється)
 3. Які розчини називають ненасиченими? (У яких речовина ще роз­чиняється)
 4. Які розчини називають перена­сиченими? .
 5. Які розчини називають концен­трованими?
 6. Які розчини називають розбав­леними?
 7. За якими ознаками класифіку­ють розчини?
 8. Речовини, водні розчини якихпроводять електричний струм, називають… (Електролітами)
 9. Речовини, водні розчини яких не проводять електричний струм, називають… (Неелектролітами)
 10. Що показує ступінь електролі­тичної дисоціації? (Наскільки повно електроліт розпадається в розчині на йони)
 11. Що називається електролітич­ною дисоціацією? (Розпад електроліта на йони під дією розчин­ника)
 12. Що таке кристалогідрат? (Це сіль, яка містить у твердому стані хі­мічно зв’язану воду)
 13. Реакції обміну в розчині за учас­ті йонів називаються реакціями… (Йонного обміну)
 14. За яких умов реакції йонного обміну перебігають до кінця?
  (1. Виділення газу. 2. Утворення осаду. 3. Утворення слабкого елек­троліту (води))
 15. Що таке гідроліз? (Це реакція йонного обміну речовини з водою)
 16. Позначте йони,  що містяться в розчині літій сульфату?
 17. Укажіть ознаку якісної реакції на сульфат-іон? (Утворення бі­лого осаду)
 18. Укажіть, у яких масових спів­відношеннях необхідно змішати калій сульфат та воду, щоб отри­мати розчин з масовою часткоюсолі 20%? (7:4)
 19. Укажіть речовину; з допомогоюякої можна визначити хлорид-іон у розчині? (Аргентум нітрат)
 20. Які кислоти дисоціюють ступін­часто? (Багатоосновні)

Фінал

Для фіналу кожен із трьох учасни­ків готує одну з тем. Шість запитань кожної теми зашифровані червоним, жовтим та синім кольорами відпо­відно, запитання з області «Загальні знання з хімії» зашифровані срібним кольором. Учасникам на 1 хв показу­ють таблицю, де питання мають від­повідний колір. Потім усі ячейки ста­ють однакового кольору, й учасники мають напам’ять обирати ячейки зі своїми темами. Перш ніж розпочати фінальну гру, кожен з учасників по­винен одержати свій колір. Для цьо­го вони повинні написати як міні­мум три елементи, назва яких похо­дить від назви країни. Перший, хто це зробить, одержує червоний колір і відповідає першим, наступний учас­ник одержує синій колір і відповідає другим, останній — одержує жовтий колір та відповідає третім.

Питання з області «Загальні знання з хімії»

1. Якщо вірити давнім історикам, то під час походу Олександра Македонського в Індію офіцери його армії не так часто хворіли на шлунково-кишкові захворюван­ня, як солдати, їжа й питво в них були однаковими, а ось метале­вий посуд — різним. З якого ди­вовижного металу був виготовле­ний офіцерський посуд? (Срібло)

2.З допомогою якої води можна ви­вести плями від фруктів? (Хлор­ної)

3. Як називається цінний газ, необ­хідний для зелених рослин? (Вуг­лекислий)

4. Яке молоко в хімії не можна пити; (Вапняне молоко)

5. Назвіть прізвище вченого, згідне з правилом якого, на одному підрівні електрони спочатку.займа­ють вільні орбіталі, а не утворю­ють електронні пари?(Хунд)

6. Назвіть прізвище вченого, який визначив, що наявність восьми електронів на зовнішній електрон­ній оболонці атомів або його йонів обумовлює їх хімічну стабільність?
(Менделєєв)

Запропоновані теми для фіналу:

Михайло Ломоносов. Його вне­сок у розвиток хімії.

Лауреати Нобелівської премії з хі­мії.

Життя та діяльність Д. І. Менде­лєєва.

НауковадіяльністьД.І. Менделє­єва.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Позакласний захід з хімії для учнів НАЙРОЗУМНІШИЙ (102.4 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,329sec