Позакласний захід хімії на тему: Кислоти навколо нас

Позакласний захід хімії на тему: Кислоти навколо нас

Мета: поглиблення знань учнів про кислоти та їх значення в приро­ді й житті людини; формування вмінь і навичок виконання хі­мічного експерименту; розви­вати уявлення про зв’язок між властивостями та застосуван­ням речовин; дослідження скла­ду побутових реактивів і повто­рення правил ТБ під час роботи з ними, перенесення хімічних знань у практичну діяльність лю­дини.

Наочність та обладнання: картки з формулами основних класів неорганічних сполук, малюнки-жарти, що відображають роль кислот у природі; зразки кислот; реактиви: індикатори, силікат­ний клей, хлоридна кислота.

Те, що ми знаємо,— обмежене, а те,

чого не знаємо,— нескінченне.

Лаплас

ХІД ЗАНЯТТЯ.

Мотивація й актуалізація чуттєвого досвіду учнів

У своєму житті людина постійно кон­тактує з речовинами, та й сама є чу­довим, незбагненним поєднанням сполук. Щоб їх вивчити, треба ба­гато працювати та досліджувати. Бо, як відзначав французький фізик та математик Лаплао, «те, що ми зна­ємо,— обмежене, а те, чого не знає­мо,— нескінченне».

Речовини, про які ви сьогодні буде­те розширювати знання, мають не­абияку роль у природі та житті лю­дини. Які це сполуки? Відгадайте хі­мічну загадку.

На побачення з дівчиною

Загадковий йшов хлопчина.

Був костюм на ньому —  диво,

Фіолетовий, мов чорнило.

Дівчину за руку взяв —

І костюм червоний став.

Про що йшла мова? {Про кислоту та, індикатор лакмус)Тема нашого засідання — «Кислоти навколо нас».

•   Які речовини називаються кис­лотами?Завдання 1 (робота в групах) Серед запропонованих формул ре­човин вибрати ті, які відповідають складу кислот.

Група 1:

НNO3,  К2S04,  НI,  NaС1, СuО, НС1,  Fе(ОН)3,  НСl03, NаОН, ВаО,  НР03.

Група 2:

Н2S04,  KNО3, СаО,  Mg(ОН)2,  Н2 S03, Н2S,  LіОН, А12S3‘, Н2С03, Н2Sе04.

Група 3:

Н3Р04, Nа2С03,  Р205, Сr(0Н)3, Н3Аs03,  НМп04, Мп207, СаВг2, Са(ОН)2, Н2SO3.

Назвіть кислоти. (Учні відповідають.)

Та не завжди кислоти так називалися.

II. Сприйняття учнями нової інформації

Повідомлення учениці

Багато кислот мають тривіальні (іс­торичні) назви. Наприклад, хлоридна кислота, або соляна, отримала свою назву через те, що її одержують із ку­хонної солі — натрій хлориду.

Сульфатна кислота раніше називалася «купоросна олія», бо концентрований її розчин схожий за консистенцією на олію, а одержували її з мідного купоросу. Такі назви кислот були запропоно­вані на засіданні Паризької академії в 1792 році. Та нова хімічна номен­клатура освоювалася дуже повільно. У Росії до запропонованих назв звер­нулися лише через 100 років. Зокрема, ще в 1875 році в Петербурзькій акаде­мії обговорювалася можливість засто­сування для сульфатної кислоти назви «водород серович четырехкислий», подібно до запису прізвища, ім’я та по батькові людини.

Бачите, як поважали вчені кислоти, гадаю, що неспроста.

 • На які групи поділяються кисло­ти? {За вмістом Оксигену, за основністю, за силою, органічні та неор­ганічні) Систематизуйте формули кислот на ваших картках за група­ми. Чиє серед них органічні?
 • Завдання 2

•  Знайдіть виграшний шлях, що буде складати відомі вам органіч­ні кислоти. Де вони використо­вуються? І чому їх так назвали?

Сульфатна Хлоридна

Щавлева

Карбонатна Аскорбінова

Лимонна

Мурашина Нітратна

Оцтова

• А чи відомо вам, яку кислоту вперше навчилася одержувати людина?

Саме слово «кислота» (у перекладі з лат. асіd) скоріше за все виникло від латинської назви оцту — асеtит.

Чому саме вона вперше трапилася людині. Відомо, що зі стародавніх часів люди розводили виноград і за­пасали виноградний сік або вино. Та часом воно скисало, перетворю­ючись на оцет. Спочатку його вики­дали, а потім знайшли застосування, використовуючи як приправу в їжу або ліки. Хто знає, а як використову­ють оцтову кислоту в лікарських ці­лях? (Жарознижувальний засіб)

Сьогодні хімікам відомо більше пів­сотні неорганічних кислот. Вони від­кривалися внаслідок кропіткої робо­ти вчених.

Про найбільш цікаві від­криття — повідомлення учнів.

Декілька різних кислот вдалося від­крити шведському досліднику Карлу Вільгельму Шеєлє. Першою була винна кислота. На стінках бочок із вином він побачив червону кірку. На­гріваючи її із сульфатною кислотою, виявив, що червона речовина розчи­няється, а після охолодження в чаш­ці утворюються симпатичні червоні кристали, кислі на смак. Так уперше було отримано винну кислоту.

Досліджуючи настої з коренів різно­манітних рослин, він виділив з них різні сполуки, кислі на смак. Залеж­но від виду рослин назвав їх лимон­на, яблучна, щавлева.

Саме Шеєле належить заслуга у від­критті та дослідженні ціаністої кисло­ти. У невеликих кількостях вона міс­титься в кісточках абрикос, вишень, мигдалю. Ця речовина є отруйною. Саме тому не можна їсти кісточки вищевказаних рослин або довго збе­рігати компоти з кісточками. У них накопичується ціаніста кислота. Та шведському досліднику дуже хоті­лося вивчити властивості нової ре­човини. Він описав її запах і… навіть куштував на смак. Звичайно, такі ді­яння призвели до трагічних резуль­татів: К. В. Шеєле помер дуже рано, у віці 44 років.Така доля спіткала багатьох хімі­ків минулого. Прокладаючи шлях у невідоме, вони приносили себе в жертву, з метою попередження людства про можливі небезпеки в разі контакту з отруйними ре­човинами. Отже, запишіть формулу ціанід­ної (синильної) кислоти НСN. Це безбарвна, летка рідина, із за­пахом гіркого мигдалю, вибухає в разі ударів. І сама кислота, і її солі дуже отруйні. Один повний вдих парів цієї речовини призво­дить до втрати свідомості та смерті через кілька хвилин. Насправді в кісточках вишень містяться спо­луки синильної кислоти, які під дією ферментів слини призводять до її утворення. Де ж знайшла за­стосування така отруйна сполука?

Повідомлення учня

Синильна кислота довго не знахо­дила застосування. І тільки в кін­ці XIX століття було з’ясовано, що у водних розчинах її солей — ціані­дів — легко розчиняються золото, мідь, срібло. Це дозволило розроби­ти нову технологію добування дорогоцінних металів. Спочатку золотий пісок обробляли розчином натрій ці­аніду (NaСN). Золото розчинялось. А потім до розчину додавали цинк. Відбувалася реакція заміщення, і зо­лото випадало в осад.

У багатьох детективних романах ві­домий такий факт: деякі диверсанти, заслані на територію чужої країни, вшивали в комірець сорочки мізерну ампулу з калій ціанідом — сіллю ціа­ністої кислоти. У критичний момент вони розкушували ампулу та швид­ко вмирали.

 • А ще ціаністу кислоту викорис­товують для синтезу акронітрилу, який є сировиною для виготов­лення полімерних волокон, орг­скла, каучуку.
 • Бачите, людина все ж таки зна­йшла застосування в мирних ці­лях отруйній речовини, чого не можна сказати аж ніяк про деяких представників тваринного світу.

Подивіться на малюнок. Зробіть ана­ліз побаченого.

Не тільки синильну кислоту викорис­товують для захисту тварини. А які інші?

 • Мурашиною кислотою опікає кропива, деякі гусені. Тропіч­ний павук педипальпа, захища­ючись від ворогів, стріляє в них рідиною, що містить 84 % оцтової кислоти. Деякі жуки використо­вують для захисту пари сульфат­ної кислоти. В організмі цих тва­рин якимось чином утворюються кислоти.
 • А як люди одержують кислоти?
 • Пригадайте, з яких оксидів мож­на одержати такі кислоти: Н3Р04, Н2С03, Н2S04, Н2Sі03. Запи­шіть рівняння відповідних реак­цій.

Сьогодні ми одержимо дві кислоти.

Дослід 1

(одержання ортофосфатної кислоти)

Р->  Р205 -> Н3Р04

Скільком   кислотам   відповідає  Р205

 • Якщо розчиняти фосфор(V) оксид у холодній воді, то утво­рюється метафосфатна кислота, а якщо в гарячій — ортофосфатна. Метафосфатна кислота отруйна. Ортофосфатну кислоту додають до лікерів для поліпшення сма­кових та в’яжучих властивостей цих напоїв. Її солі — цінні міне­ральні добрива.
 • Як перевірити, що отриманий розчин є кислотою? Які ще речо­вини можна виявити з допомо­гою індикаторів? Які індикатори вам відомі?
 • Чи можна отримати силікатну кислоту з її оксиду? А як тоді?

Дослід 2 (одержання силікатної кислоти із силікатного клею)

До невеликої кількості силікатного клею, що є розчином натрій силікату, додати будь-яку кислоту, сильнішу від силікатної. Спостерігається утворен­ня білої драглистої речовини — силі­катної кислоти.

Демонстрація сухої силікатної кис­лоти.

А які ви ще знаєте кислоти, які існують у твердому агрегатному
стані? (Лимонна, фосфатна, ортоборна)

До речі, останню використовують у медицині як засіб для лікування виразок, підсушування ран, які дов­го не загоюються, тощо,

•  Ми вже пригадали, що з допомогою індикаторів можна визначати кислоти та луги. Пропоную про­вести розслідування. Які є природні індикатори для виявлення кислот?

Природні індикатори

У листках червоної капусти та цибу­лі, коренеплодах буряка міститься речовина — індикатор антоціан. За­нуривши подрібнене листя та шма­точки буряка в окроп, ми виготовили три індикатори для виявлення кислот. У випадку з капустою розчин стає фіо­летовим. Якщо до розчину додати кислоту, розчин змінює своє забарв­лення на червоне.

ІІІ. Підбиття підсумків

Завдання 1

Лікарський препарат «Маалокс» містить такі сполуки, як А1 (ОН)3, та Мg(ОН)2, і використовується в разі печії. На яких властивостях кислот за­сноване застосування препарату?

Завдання 2

На слово-асоціацію назвати відпо­відну кислоту.

 • Добування золота (НСN)
 • Шлунок (НС1)
 • Напої, лікери (Н3Р04)
  • Зниження  температури  тіла (оцтова)
  • Лікування виразок (Н3В03)
  • Силікатний клей (Н2Sі03)
  • Кісточки вишні (НСN)
  • Консервація (оцтова)
  • Цитрусові (лимонна)
  • Купоросна олія (Н2S04)
  • Мінеральна вода (Н2С03)

Домашнє завдання

Що таке кислотні дощі? Які їх на­слідки.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,317sec