Поняття про оксиди, окиснення, горіння

Тема: Поняття про оксиди, окиснення, горіння.

Умови виникнення й припинення горіння.

Мета: Узагальнити й закріпити знання учнів про хімічні властивості кисню й методи

його одержання, реакції сполучення; сформувати поняття про окиснення й

горіння; встановити умови виникнення й припинення горіння; розвивати

логічне мислення, пам’ять , вміння аналізувати, встановлювати причинно –

наслідкові зв’язки; виховувати вміння працювати в колективі, наполягли –

вість у досягненні мети.

Обладнання та матеріали. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва,

таблиці з переліком заходів протипожежної безпеки, схеми „Принципи

пожежегасіння”, вогнегасники, пісок, азбестова тканина (або цупка тканина).

Прийоми та методи роботи. Словесні: бесіда, пояснення, розповідь; наочні:

використання таблиць і схем; практичні: розв’язування вправ , робота в

групах, самостійна робота.

Тип уроку. Комбінований.

Девіз: „У науці потрібно шукати ідеї.

Немає ідеї, немає і науки.

Факти без ідеї – сміття для голови і пам’яті”.

(В.Г.Белінський).

Завдання для уроку.

1.Перевірте себе , які ви знаєш типи хімічних реакцій та як ви засвоїли хімічні властивості кисню.

2.Дай визначення понять: оксиди, окислення, горіння.

3.Обгрунтуй чим відрізняється повільне окислення від горіння.

4.Встанови умови виникнення та припинення горіння.

5.Ознайомся з принципами пожежогасіння.

6.Виконай завдання для самоконтролю.

Хід уроку.

І.Організаційний момент. Повідомлення теми і завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Схарактеризуйте хімічні властивості кисню.

2.Які речовини утворюються внаслідок взаємодії простих речовин з киснем?

3.Чим характеризується тип хімічних реакцій – сполучення?

4.Напиши рівняння хімічних реакцій між: киснем і кальцієм, калієм, алюмінієм, фосфором (ІІІ,V), воднем.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.(Розповідь.)

1.Повільне окиснення. Оксиди.

Мідь під час нагрівання темнішає, оскільки атоми Купруму, сполучаються з атомами Оксигену, утворюючи чорний порошок – купрум (ІІ) оксид:

2Cu + O2 = 2CuO

Якщо взаємодія з киснем не супроводжується горінням (виділенням світла), то такі процеси називаються повільним окисненням.

Приклади повільного окиснення:

– металеві вироби повільно окиснюються на повітрі;

– повільне окиснення відбувається в організмі людини.

Запам`ятай! У результаті повільного окиснення  утворюються Оксиди.

Повільне окиснення може переходити в горіння (сіно, що пріє, може зайнятись),і, навпаки, горіння може переходити в повільне окиснення(багаття може не потухнути одразу, а поступово жевріти).Процес корозії металів – приклад повільного горіння.

2.Горіння.

Демонстрація.

1.Горіння у повітрі(природного газу).

2.Горіння у кисні.

Поміть! – Горіння у повітрі відбувається повільніше, ніж у повітрі.

–                     Температура горіння у повітрі не така висока, як у кисні.

Запам`ятай! Під час взаємодії складних речовин з киснем утворюються  оксиди тих хімічних елементів, які входять до складної  речовини.

СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O;

2H2S + 3O2 =2SO2 + 2H2O.

Горіння – це хімічна реакція, під час якої відбувається окислення речовин з  виділенням теплоти і світла.

Вибух – процес дуже швидко (миттєвого)горіння з виділенням великої кількості енергії(теплової, світлової, механічної) за невеликий проміжок часу.

3. Умови виникнення горіння. Умови припинення горіння.

1.Наявність горючої речовини. 1.Відсутність горючої речовини.

2.Вільний доступ кисню. 2.Припинення доступу кисню.

3.Нагрівання речовини до температури 3.Охолодження речовини до займання. температури нижчої, ніж  температура займання.

Запам’ятай! За відсутності одного з цих факторів  горіння не можливе.

За умови поганого доступу повітря (кисню) горіння може перейти в повільне окислення.

ІV.Узагальнення і систематизація знань.

1.Напишіть рівняння реакцій горіння таких речовин: сірковуглецю СS2, етилену С2Н4, ферум сульфіду FeS, пропану С3Н8.

2.Поясніть чим відрізняються повільне і швидке окиснення. (Робота у малих групах.)

3.Вкажіть на процеси, що належать процесів повільного окиснення:

а)дихання живих організмів;

б)гниття та тління;

в)іржавіння металів;

г)горіння.

V. Домашнє завдання.

1.Опрацюйте матеріал підручника.

2.Дайте відповіді на запитання.

2.1.В яких випадках процеси повільного окиснення корисні, а в яких –  небажані, а то й шкідливі? Наведіть приклади.

2.2.Прокоментуйте фразу6 „Ходимо по кисневі”. Чи правильним є це  твердження?

2.3*.На існуванні трьох факторів горіння виведіть принципи пожежогасіння.

3.Складіть рівняння згоряння трьох простих та трьох складних речовин.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,324sec