Підсумковий урок з теми «Вуглеводні (ІІ)»

Тема уроку:   Підсумковий урок  з теми «Вуглеводні (ІІ)».

Цілі уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Вуглеводні (ІІ)», розуміння основних понять уміння використовувати їх на практиці.

Обладнання й матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Тип уроку: коригування  і систематизація знань, навичок і вмінь.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Виконання тестової роботи.

1.Речовини із загальною формулою СnH2n:

а) алкани;     б) алкіни;      в) арени;         г) алкени.

2. Гомологічною різницею є група атомів:

а) СН3 -;       б) С2Н6;        в) — СН2—;    г) СН4.

3. Загальна формула вуглеводнів ряду алканів:

а) СnH2n-2;     б) СnH2n;      в) СnH2n+2;       г) СnH2n-6.

4. Молекулярна формула октану:

а) С4Н10;       б) С8Н16;      в) С8Н18;          г) С8Н14;

5. Загальна формула вуглеводнів ряду ацетилену:

а) СnH2n+2;    б) СnH2n-2;    в) СnH2n-6;        г) СnH2n.

6. Виберіть формулу циклопентану:

а) С5Н12;      б) С5Н10;       в) С5Н8.

7. Установіть молекулярну формулу 2- метил пропану:

а) С4Н10;     б) С4Н8;          в) С4Н6;          г) С5Н10.

8. Гомологом гексану є:

а) пентан;         б) 3- метил пентан;      в) 2,3 – диметилгексан.

9. З наведених формул виберіть ізомери для речовини 3- метил октан:

а) 3- етил октан;                                     б) 4- етил октан;

в) 2,3 – диметилгептан;                         г) 4- етил гексан.

10. Міжкласовим ізомером для пентану є:

а) пентін;       б) пентан;      в) циклопентан;       г) ізопентан.

11. Виберіть речовину, що є між класовим ізомером для 1,3- бутадієну:

а) бутін;             б) бутен;             в) циклобутан;            г) бутан.

12. Виберіть гомологи для речовини 2- гексен:

а) 2- пентан;                                              б) 2- метил – 2- гексен;

в)  2- метил – 1- гексен;                           г) 2- октен.

13. Укажіть ізомер 3,3- диметилпентану:

а) 2- метил пентан;                                  б) 2,2- диметилпентан;

в) 2,2-диметилбутан;                               г) 3- метил пентан.

14. Укажіть формулу гомологу гексану:

а) С3Н8;             б) С3Н6;               в) С6Н12;                       г) С6Н14.

15. Бензен належить до класу:

а) алканів;         б) аренів;            в) алкінів;                    г) алкенів.

16. Гомологом 2- метил – 1- пентену є :

а)  СН3 — СН — СН2 — СН3

СН3

б) СН2 = СН — СН2 — СН2—СН2 — СН3

СН3

в) СН3 — (СН2)4 — СН3

г) СН3 — СН2 — СН = СН — СН3

17. Представник ряду алканів, з якого починається явище ізомерії:

а) пропан;            б) пентан;             в) нонан;                    г) бутан.

18. Тип зв’язку в молекулі етану:

а) потрійний;                   б) подвійний;                             в) одинарний.

19. Кількість σ—зв’язків у молекулі пропену:

а) один;                б) два;                    в) три;                      г) чотири.

20. Кількість π—зв’язків у молекулі пропену:

а)  два;                 б)  чотири;             в) три;                      г) один.

21. Кількість σ—зв’язків у молекулі етену:

а) п’ять;               б) сім;                    в) три;                       г) два.

22. Для алканів характерною є реакція:

а) заміщення;       б) приєднання;     в) обміну;                г) полімеризації.

23. Для ненасичених вуглеводнів характерними є реакції:

а)  приєднання;           б) заміщення;             в) полімеризації;        г) циклізації.

24. Метан реагує з речовиною:

а) натрієм;                  б) бромною водою;     в) киснем.

25. Алкени можна визначити з допомогою:

а) водню;                   б) хлороводню;             в) бромної води.

26. Реакція взаємодії етилену з бромом—це реакція:

а) заміщення;                                                    б) гідрування;

в) приєднання                                                  г) полімеризації.

27. Реакція полімеризації характерна для речовини:

а) пропену;                б) бутану;                    в) метану;          г) 2- метилпентану.

28. У реакції Вюрца для одержання етану використовують:

а) дихлорметан;        б) хлор метан;               в) хлор етан;      г) хлороформ.

29. У лабораторії ацетилен одержують з допомогою реакції:

а) С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О

б) СаС2 + Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2

в) С2Н2 + Н2О → СН3СНО

г) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2

30. У схемі

Сl2                       О2

С2Н6 → Х1 → С4Н10 → Х2  речовинами Х1 та Х2 є:

а) С4Н9Сl та Н2О;

б) С2Н5Сl та СО2;

в) С2Н4Сl та С;

г) С2Сl6 та НСl.

31. Розчин бромної води знебарвлюється в разі пропускання крізь нього:

а) метану;              б) пропілену;            в) хлор метану;               г) етану.

32. Іменна реакція взаємодії алкінів з водою в присутності солей Нg2+:

а) реакція Вюрца;           б) реакція Коновалова;          в) реакція Кучерова.

33. Унаслідок приєднання води до етіну утворюється:

а) етанол;             б) оцтовий альдегід;         в) етандіол;              г) етен.

34. У лабораторії можна одержати метан з допомогою сполуки:

а) СаС2;                б) Аl4С3;                      в) С;                       г) С2Н6.

35. Тримеризація етіну в присутності Сакт та температури одержують:

а) бензен;                  б) гексен;                   в) гексан;                г) гексін.

36. Унаслідок приєднання НВr до пропілену утворюється:

а) 1- бром пропан;                                                  б) 1,1- дибромпропан;

в) 2- бром пропан;                                                   г) 2,2- дибромпропан.

37. У схемі перетворень

+Х                          Y

С3Н8 → С3Н7Сl → С3Н7ОН речовинами Х та Y є:

а) НСl, NаОН;                                                       б) Сl2, Сu(ОН)2;

в) НСl, Сu(ОН)2;                                                   г) Сl2, Н2О.

38. Валентність Карбону в органічних речовинах дорівнює:

а) ІV;                    б) ІІ;                               в) І;                       г) ІІІ.

39. Для речовини формула якої СН4, характерний тип гібридизації:

 

а) sр;                                        б) sр2;                                      в) sр3.

40. Унаслідок реакції повного окиснення бутану утворюються:

а) СН4 та Н2О;                                                     б) СО та Н2О;

в) СО2 та Н2;                                                        г) СО2 та Н2О.

41. Приєднання гідроген хлориду за правилами Марковнікова відбувається для речовини:

а) 2- бутен;                                                          б) 1- бутен;

в) 2- пентин;                                                        г) 2- гексен.

42. Найбільш позитивний заряд атом Карбону має в речовині:

а) флуорметан;                                                  б) хлорметан;

в) дифлуорметан;                                              г) дихлорметан.

43. Унаслідок взаємодії 1- хлор пропану з натрієм під час нагрівання утворюється:

а) пропен;            б) пропан;                      в) гексан;             г) гексен.

44. Елементарний ланцюг

— СН2 — СН2 — характерний для молекули:

а) поліетилену;                                                  б) поліпропілену;

в) полістиролу;                                                  г) політетрафлуоретилену.

45. Унаслідок дегідрування пентану утворюється:

а) етан;                 б) пропін;                    в) пентен;                 г) метан.

46. Мономером у процесі одержання ПП (поліпропілену) є:

а) СН3 — СН = СН2;                                         б) — СН2 — СН2 —;

в) СН2 = СН2;                                                     г) Н2С = СН — СН = СН2.

47. Для речовини складу С3Н4 характерні реакції:

а) етерифікація;       б) приєднання;        в) гідратація;         г) дегідрування.

48. У результаті нагрівання до 1500 0С за 0,1 с метан перетворюється на речовини:

а) пропілен та водень;                                       б) етилен та водень;

в) ацетилен та водень;                                       г) карбон (ІV) оксид.

49. Природною сировиною для одержання ацетилену є:

а) кальцій карбід;     б) кам’яне вугілля;     в) природний газ;    г) бензин.

50. Довжина зв’язку між атомами Карбону в молекулі бензену становить:

а) 0,154 нм;                б) 0,120 нм;                 в) 0,140 нм;              г) 0,134 нм.

51. Унаслідок одно стадійного перетворення бензен утворюється з речовини:

а) метанол;                 б) циклогексан;           в) етилен;                 г) метан.

52. У ланцюгу перетворень

Аl4С3 → Х → СН3Вr,    речовиною Х є:

а) С2Н4;                       б) С2Н6;                        в) СН2Вr2;                г) СН4.

53. У ланцюгу перетворень

С2Н2 → Х → С6Сl6 , речовиною Х є:

а) С6Н12;                      б) С6Н5Сl;                    в) С6Н6;                     г) С2Н6

54. Алканом відносна молекулярна маса якого дорівнює 128, є:

а) пентан;                    б) нонан;                      в) декан;                   г) гептан.

55. Укажіть основний продукт, що утворюється внаслідок перетворень:

НВr           КОН            Сl2

Н2С = СН — СН3 →  Х   →  Y   →  Z

а) 1,2- дихлорпропан;                                                        б) 2- хлор пропан;

в) 2- хлорпропен;                                                               г) 3- хлор-1- пропін.

56. Масові частки елементів у складі деякої органічної речовини—вуглеводню — становить: Карбон — 84,21%, Гідроген — 15,79%. Відносна густина за повітрям становить 3,93. Формула вуглеводню:

а) С8Н18;                     б) С6Н12;                     в) С8Н16;                 г) С6Н14.

57. Дано схему реакції:

С2Н6 → С2Н4 → С2Н5Сl → С2Н4 → С2Н5ОН

Щоб провести ці реакції, потрібно використати такі типи реакцій (установіть послідовність):

а) гідратація;                                                                  б) галогенування;

в) дегідрогалогенування;                                              г) дегідрування.

58. Установіть послідовність використання реагентів для здійснення перетворень:

СН3Сl ← СН4 → С2Н2 → СН3СОН

С2Н3Сl

а) Н+, Нg2+;                                                                          б) НСl;

в) Сl2, ультрафіолетове випромінювання;                        г) t0 = 1500 0С

59. Для зміщення хімічної рівноваги в бік прямої реакції

С2Н2 + 2Н2 → СН3 — СН3 необхідно:

а) збільшити тиск;                                        б) збільшити концентрацію етану;

в) зменшити концентрацію водню;            г) використати каталізатор.

60. Маса бромної води з масовою часткою брому 1,8 % , яка може знебарвити пропілен об’ємом 2 л, дорівнює:

а) 250 г;          б) 793,6 г;          в) 520,8 г;          г) 800 г.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (22) (19.5 KiB, Завантажень: 45)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (23) (823.5 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,331sec