Підготовка до ЗНО: Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства

Тема №3 Україна в умовах політичної та економічної

лібералізації суспільства

Атеїзм – система ідей, поглядів, переконань, що заперечує існування бога, надприродного (істот, сил, властивостей) взагалі і відкидають будь-яку релігію; протиставляється вірі в існування надприродного – теїзму у формі багатобожжя або єдинобожжя.

 

«Відлига» (1953-1964 рр.) – період в історії СРСР і УРСР, коли при владі знаходився М. Хрущов, характеризується відходом від жорстокої сталінської тоталітарної системи, спробами її реформування в напрямку лібералізації, демократизації, гуманізації.

 

Волюнтаризм – позиція суб’єкта політики згідно з якою головними факторами досягнення поставленої мети є воля, особисті стремління та політичні наміри; суспільно-політична практика, що, нехтуючи об’єктивними законами історичного процесу, керується суб’єктивними бажаннями й довільними рішеннями осіб, які здійснюють її.

 

Гігантоманія – хвороблива пристрасть до всього величезного, грандіозного, зокрема захоплення спорудженням велетенських народногосподарських об’єктів, циклопічних новобудов, шкідливих для навколишнього середовища, проекти «перекидання» або «повороту річок», «осушування», створення «рукотворних морів» тощо.

 

Демократизація – збільшення та поширення демократичних норм у суспільстві.

 

Демократія – форма політичного устрою, заснована на визнанні принципів народовладдя, свободи і рівності громадян. Демократія визнає виборність основних органів влади, наявність прав і політичних свобод громадян, рівність їх перед законом.

 

Десталінізація (1956-1964 рр.) – політика відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму. Почалася після смерті Й. Сталіна. Активізувалася після ХV з’їзду КПРС, виявилася у розширенні демократичних прав і свобод, відмові від переслідування й фізичного знищення політичних суперників, реабілітації жертв масових репресій.

 

Дисидент – інакодумець, незгодний, відступник від панівної ідеології, розкольник.

 

Дисидентство – протистояння офіційній ідеології та політиці; виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни, протистояння офіційній ідеології й політиці; відступництво від учення панівної церкви; мало три напрямки: національно-визвольне, правозахисне, релігійне.

 

Дисидентський рух – складова частина руху спротиву тоталітарній системі; виник у період «відлиги».

 

Екстенсивний характер виробництва – шлях розвитку економіки, за якого збільшення виробництва продукції досягається за рахунок збільшення кількості нових підприємств.

 

Ідеологізація – посилення впливу певної ідеології, в даному випадку комуністичної, на всі сфери життя суспільства.

Інтенсифікація виробництва – процес розвитку суспільного виробництва, що ґрунтується на найбільш повному і раціональному використанні технічних, матеріальних, природних, фінансових і трудових ресурсів на базі науково-технічного прогресу; передбачає застосування передових технологій, кращу організацію виробництва і праці, залучення кваліфікованих кадрів, тобто нарощування виробництва відбувається на основі зростання продуктивності праці.

 

Кібернетика – наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації; визначальний напрям для розвитку НТР.

 

«Кукурудзяна епопея» – період з 1958 по 1963 рр. примусового впровадження посівів кукурудзи; абсолютно негативна реформа (в сільському господарстві проведена М. Хрущовим в 1959 по 1963 рр.), що призвела до кризи в сільському господарстві через невиправдано величезні посіви кукурудзи привели до порушення сівозміни, структури ґрунтів, зниження врожайності зернових. З 1963 р. СРСР закупляє хліб за кордоном.

 

Культ особи – піднесення ролі однієї людини, надання їй надприродних здібностей, приписування їй визначального впливу на хід історичного процесу.

 

Культура – сфера духовного життя суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної творчості (особливо мистецької), наукової діяльності, а також установи і організації, що забезпечують їхнє функціонування (школи, вузи, музеї, театри, творчі спілки, наукові установи, товариства).

 

Лібералізація – запровадження в суспільстві більшої політичної, економічної, духовної свободи; створення умов для рівної, вільної діяльності політичних партій та організацій.

 

Лібералізація політичного режиму – відхід від жорстокої сталінської тоталітарної системи, спробами її реформування в напрямку демократизації, гуманізації, політичне і морально-психологічне оздоровлення суспільства.

 

Лібералізація суспільства (пом’якшення, відхід від жорстокої сталінської тоталітарної системи, спроби реформування, оздоровлення суспільства) – скасування або послаблення державного контролю над усіма сферами життя суспільства.

 

МТС – машинно-тракторні станції.

 

Науково-технічна революція (НТР) – процес докорінних змін у техніці й технології виробництва, енергетиці, організації праці, характері трудової діяльності людей, пов’язаних із перетворенням науки на виробничу силу суспільства на об’єднання її з виробництвом.

 

Національно-визвольних рух – рух за визволення свого народу з-під влади іншого.

 

Обмеження підсобного господарства – з метою зміцнення колгоспно-радгоспної системи селянам обмежували особисте господарство: вдвічі зменшувався розмір присадибних ділянок; заборонялося утримувати худобу в містах робітничих селищах, з 1963 р. – обмежування норм утримання худоби не для членів колгоспів.

 

Політична реабілітація – виправдання, відновлення в правах незаконно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб, чи народу; скасування правових наслідків судового вироку щодо особи, необґрунтовано притягнутої до судової відповідальності.

 

Радгоспи – радянське господарство, тобто господарство, перебувало у власності держави.

 


Раднаргоспи – Ради народного господарства – територіальні органи управління промисловістю в економічних районах у 1957-1965 рр., створені з метою ліквідації суперечок між галузевими й територіальними інтересами. В Україні було створено 11 раднаргоспів.

 

Реабілітація – скасування всіх правових наслідків судового вироку, щодо особи, необґрунтовано притягненої до судової відповідальності; відновлення у правах незаконно засуджених; поновлення доброго імені, репутації несправедливо заплямованої або безпідставно звинуваченої людини.

 

Реформування економіки – процес проведення реформ в галузі управління, промисловості, сільського господарства з метою покращення економічного розвитку країни.

 

РПЦ – Руська православна церква.

 

РТС – ремонтно-тракторні станції.

 

Русифікація – висування на провідні позиції російської мови й культури, звуження сфери вживання української мови.

 

Саботаж – 1) Навмисний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї або свідомо недбалого її виконання; одна з форм економічної боротьби; 2) Прихована, замаскована протидія будь-яким заходам, намагання перешкодити здійсненню їх.

«Самвидав» – літературні, публіцистичні, наукові твори, які розповсюджувалися в рукописах без офіційного дозволу і цензури. Поширювався переважно таємно.

«Справа юристів» – закритий судовий процес над членами УРСС, який відбувся в травні 1961 р. в одному із приміщень тюремного ізолятора облуправління КДБ у Львові. Л. Лук’яненка засудили до розстрілу, інших членів спілки на різні строки ув’язнення від 10-15 р. Згодом смертну кару Л. Лук’яненку замінили 15 р. ув’язнення. «Справа юристів» засвідчила новий етап руху опору в Україні: його учасники не відокремлювали себе від існуючої радянської системи.

«Стиляги» – молодіжна субкультура в СРСР в 50-х р, яка брала за взірець американський спосіб життя; молоді люди в 50-ті роки, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачіски та уподобанням; негативно відносились до деяких норм радянської моралі, проявляли підвищений інтерес до зарубіжних музики і танцю; користувалися мовним сленгом.

Суб’єктивізм – світоглядна позиція, яка базується на основі будь-якого знання суб’єктивного досвіду. У своїй крайній формі суб’єктивізм може ставити існування будь-чого в залежність від освідомлення про нього суб’єкта; оцінка чого-небудь, ставлення до чогось, виходячи з особистих симпатій,настрою чи нахилу.

«Тихий переворот» – процес усунення від влади М. Хрущова в жовтні

1964 р.

Укрупнення колгоспів – процес зменшення загальної кількості колгоспів, об’єднання земельних угідь декількох колгоспів у єдине господарство.

УНФ – Український Народний Фронт – підпільна організація націоналістичної організації, створена в жовтні 1964 р. вчителем історії Дмитром Квецком та З. Кралівським. Налічував майже 100 осіб і видав низку програмних документів. Своєю головною метою організація вбачала вихід України зі складу СРСР і утвердження самостійної держави.

Урбанізація – процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

УРСС – Українська робітничо-селянська спілка – перша підпільна організація партійного типу в Україні повоєнного періоду, що після поразки ОУН-УПА вдалася до ненасильницьких правових методів здобуття незалежності. Створена на Львівщині наприкінці 1959 р. за ініціативою юриста Левка Лук’яненка та партійного працівника Степана Віруна, нараховувала до 50 осіб. Започаткувавши створення низки правозахисних організацій у СРСР. Члени УРСР мали на меті створити політичну партію, альтернативну КПРС. Фактично програма УРСР стала теоретичним обґрунтуванням нового (безкровного) етапу українсько-національно-визвольного руху.

«Хрущовки» (1957-1985 рр.) – швидке будівництво житлових будинків за типовими проектами «без надмірностей», п’ятиповерхові, кам’яні і цегляні будинки, без технічного поверху, ліфту і сміттєпроводу, що масово споруджувалися в СРСР під час правління М. Хрущова за що отримали в народі його ім’я, допомагали вирішенню житлової проблеми – розселенню комуналок.

Централізація – 1) Зосередження управління або керівництва в єдиному центрі; 2) Зосередження значної частини державних функцій у віданні центральної установи.

Централізм – принцип організаційної побудови, система управління, що полягає в підпорядкуванні місцевих органів, установ центральним.

Централізована система господарського управління – оперативне управління всіма галузями народного господарства здійснюється централізованими господарськими органами – міністерствами, а в межах галузі – виробничими об’єднаннями і головкомами чи комітетами міністерств.

«Шістдесятники» – умовна назва групи молодих літераторів, митців і вчених в Україні, які на початку 1960-х років (звідси і назва) в епоху десталінізації та хрущовської «відлиги» своїми творами і активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження української мови та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в республіці.

Шістдесятництво – рух творчої молоді, яка сповідувала оригінальну тематику, нові думки, відмінні від офіційних і стала ядром духовної опозиції режиму в Україні в 60-х роках.Тема 4 Україна в період загострення кризи радянської системи

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,518sec