Підготовка до ЗНО: Україна на початку хх століття

Тема 1 Україна на початку хх століття

Акціонерне товариство-підприємство,капітал якого утворюється із внесків пайовиків( акціонерів) завдяки покупці ними акцій.

Акція-цінний папір,що засвідчує участь його власника встатутному фонді акціонерного товариства і надає право на одержання певної частини щорічного прибутку підприємства.

Артіль-це товариство повноправних осіб,що об ‘єднуються для спільної праці.

Дискримінація– позбавлення прав певної категорії громадян за расовою чи національною приналежністю, політичними тарелігійними переконаннями тощо.

Економічна криза-складний загострений стан в економіці; занепад ,розлад промислового і сільськогосподарського виробництва.

Еміграція-масове переселення з якої-небудь країни в іншу,викликане різними причинами (економічними, політичними, релігійними та ін. )

Індустріальна модернізація– розбудова великої машинної індустрії, якісна зміна структури господарства (промисловість мала переважати над сільським господарством) поява нових галузей промисловості.

Індустріалізація-процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства,передусім у промисловості як основі економіки.Обумовлюєпререростання аграрної стадії розвитку суспільства в аграрно – індустріальну. Умови та особливості індустріалізації визначаються особливостями певного етапу суспільного розвитку.

Картель– одна із форм монополістичних об’єднань підприємців,у якій виробляють переважно однорідну продукцію. Учасники картелю укладають угоду про розподіл ринків збуту ,розмірів виробництва, рівень цін на продукцію та зберігають виробничу ікомерційну самостійність.

Кооперація-добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності.

Корпорація-підприємства (промислові . торгові ) капітал яких створюється за умов пайової участі підприємців .

Концентрація виробництва– зосередження виробництва в одному місці

або районі.

Конфесія– релігійна громада певного віросповідання.

Криза – переломний момент ,тяжкий перехідний стан,його загострення, небезпечне нестійке явище.

Латифундія–велике земельне володіння ,маєток.

Маніфест – акт верховної влади ,політичних партій, громадських організацій у формі урочистого звернення до народу в зв’язку з певною політичною подією.

Модернізація – удосконалення , надання нового вигляду.

1. Організований владою відсталої країни ряд реформ і перетворень з метою наздогнати розвинуті країни , зберігши при цьому владне становище провідних верств.

2. Удосконалення , зміни , які відповідають вимогам сучасності.

Монополія

1.Об’єднання підприємств ,які виробляють продукцію певного виду , заради обмеження конкуренції та отримання високих прибутків.

2.Зосередження будь-чого в руках однієї верстви , організації , особи тощо.

Міграція – переміщення населення, пов’язане зі зміною місця проживання.

Наймані робітники – люди, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись на роботу до підприємців – власників виробництва.

Підприємці – люди, які займаються підприємництвом, під яким розуміють самостійну ініціативу, систематичну, на свій ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Політична партія – добровільна організація людей, що мають спільні ідеї відносно мети і способів розвитку суспільства держави; організація, яка для реалізації своїх ідей веде боротьбу за завоювання і використання влади.

Пролетаризація – знеземелювання селян і перетворення їх на найманих робітників.

Промисловий переворот або промислова революція – перехід від мануфактури до великого машинного виробництва, що супроводжувався формуванням суспільних верств підприємців і найманих робітників.

Реакція – політичний режим , установлений для збереження та зміцнення старих суспільних порядків і придушення прогресивних сил.

Репресії – каральні заходи ,покарання , вжиті державними органами.

Режим-державний устрій і метод управління.

Реформа– політичне , економічне чи інше перетворення ,що його здійснює влада заради зміцнення чинного ладу.

Синдикат– це об’єднання низки підприємств однієї галузі промисловості , учасники якого зберігають виробничу , але втрачають комерційну самостійність.

Трест- одна із форм монополістичних об’єднань

підприємства ,які до нього входять ,втрачаючи свою комерційну і виробничу самостійність та підпорядковуються єдиному управлінню.

Трудова еміграція – еміграція з метою пошуку трудових засобів існування ( роботи , вільних земель для сільськогосподарської обробки )

Циркуляр – письмове розпорядження наказового змісту.

Шовінізм (походить від прізвища солдата Шовена, який захищав політику Наполеона) – це пропаганда національної виключності якоїсь нації, панування однієї нації над іншими.

Список скорочень

РУП – Революційна українська партія (1900 р.)

УНП– Українська народна партія ( 1902 р.)

УДП- Українська демократична партія (1904 р.)

УРП– Українська Радикальна Партія (1904 р.)

УСДРП– Українська соціал-демократична робітнича партія (1905р.)

УДРП– Українська демократично-радикальна партія (1905р.)

ТУП-Товариство українських поступовців (1908 р.)

Персоналії

Петро Столипін(1862-1911)-державний діяч ,міністр внутрішніх справ Російської імперії .Натхненник аграрної реформи. Загинув від рук студента Д. Богрова в Оперномутеатрі в Києві .

Микола Порш (1879-1944 ) -відомий український політичний діяч учений- економіст. Входив до складу Української Центральної Ради та Малої ради. За поданням М.Порша 1918 року Мала рада прийняла законопроект “Про народну армію” У 1919-1920рр.- посол УНР у Німеччині.Залишившись в еміграції , відійшов від політичного життя. Помер 1944 року в Берліні.

Ілля Шраг (1847-1919) – громадський і політичний діяч. Народився на Чернігівщині. У 1906 р. обраний депутатом Першої Державної думи від Чернігівщини. Очолював Українську парламентську громаду , яка домагалася національної автономії України. У1917 р. обраний до Української Центральної Ради. З червня 1917 р.- член Української партії соціалістів-федералістів.З 1918 р.-почесний мировий суддя Чернігівського мирового округу.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,634sec