Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (продовження)

Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  Д.І.Менделєєва (продовження).

Мета.Поглибити  знання учнів  учнів про періодичний  закон і  періодичну систему хімічних елементів    Д.І.Менделєєва,  розглянути  основні закономірності періодичної систе­ми. Навчити учнів сприймати  таблицю Д.І.Менделєєва як „шпаргалку”, за допомогою якої завжди можна одержати велику кількість різноманітної  інформації про хімічні елементи;  формувати вміння передбачати  характер елемента  та його основні властивості на основі  його положення в таблиці.Сприяти розвитку у учнів логічного та абстрактного мислення.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів   Д.І.Менделєєва.

Форми і методи роботи. Самостійна робота, змагання, диспут, розповідь, бесіда.

Тип уроку. Закріплення вмінь та навичок.

Хід уроку.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Допишіть речення.

Елементи першої групи головної підгрупи називають______________ .

До лужних металів належать __________________________ .

Періодичний закон відкрив________________ у ___________ році.

Галогени належать до ________ групи періодичної системи.

Кожний період починається _________, а закінчується ________ .

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу.

Розглянемо основні закономірності періодичної систе­ми.

  1. У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення мета лічних і наростання неметалічних властивостей.
  2. У великих періодах спостерігається деяка періодич­ність у зміні властивостей всередині самих періодів. Так, у парних рядах великих періодів металічні властивості елементів послаблюються повільно, в результаті всі елементи парних рядів — метали. У непарних рядах великих періодів властивості елементів змінюються так само, як і в елементів малих періодів: металічні властивості послаблюються, а неметалічні —посилюються.
  3. Особливу подібність властивостей виявляють елемен­ти,   розміщені   всередині   великих   періодів,   наприкінці кожного  парного  ряду.   Це  так звані  тріади: Ферум —Кобальт — Нікол, що утворюють родину Феруму, і дві інші:
  4. Рутеній — Родій — Паладій та Осмій — Іридій — Платина, що  утворюють родину платинових металів (платиноїдів). Виділяють ще родину лантаноїдів (14 елементів шостого періоду) і родину актиноїдів (14 елементів сьомого періоду). Елементи  кожної  з  цих  родин   за  властивостями  дуже

між собою.

4.   У групах у міру зростання відносних атомних мас ементів їхні металічні властивості посилюються, а немелічні    послаблюються   (в елементів   побічних   підгруп бувають винятки).

5. У періодичній системі посилення металічних властивотей елементів у групах зверху вниз і послаблення їх у періодах зліва направо зумовлюють появу діагональної подібності. Так, Берилій більше подібний до Алюмінію, ніж до Магнію, Бор —до Силіцію, ніж до Алюмінію.

  1. У    періодах    максимальна    валентність    елементів (формальна)  у сполуках  з  Оксигеном  зростає:  у малих періодах від 1 до 8, у великих періодах —двічі, що й дало Д.   І.  Менделєєву підставу розмістити  елементи великих періодів у два ради.
  2. У групах вища формальна валентність елементів за Оксигеном, як правило, відповідає номеру групи. Це спра­ведливо  для   елементів   головних   підгруп,   крім   Флуору, Оксигену,   Нітрогену   та   інертних газів. Елементи побіч­них підгруп можуть виявляти й іншу валентність.  Так, Купрум —елемент першої групи побічної підгрупи —утворює оксиди Си2О і СІЮ, де Купрум буває як одно-, так і двовалентний.
  3. Елементи  головних  підгруп  IV—VII  груп  можуть утворювати леткі  сполуки з Гідрогеном.  Формальна валентність елементів за Гідрогеном дорівнює різниці між числом 8 і номером групи, в якій розміщується елемент.

іV. Узагальнення і корекція знань і вмінь учнів.

1.Ми завершуємо вивчення періодично­го закону, що об’єднав у цілісну систему всі еле­менти. Періодична таблиця Д.Менделєєва прикра­шає кожен хімічний кабінет у школі чи ВНЗ, ко­жен довідник з фізики або хімії. Відкрита у 1869 p., вона з успіхом застосовується і донині. Як ви думає­те, чому? (Міркування учнів.)

2.Завдання  для самостійної роботи.

1. Як  змінюються   властивості   елементів   у   періодах   і групах? Назвіть найактивніші метал і неметал.

2. У  якого  з  елементів   металічні  властивості   виявлені сильніше:

а)    Са, Rb, Mn, Fe;

б)    Ві, Р, N, Sb?

ІV. Підбиття підсумків уроку

Отож, можна з упевненіс­тю сказати, що періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням, «а лише надбудова та розвиток». Трі­умф величності періодичного зако­ну пережив учений ще за роки свого життя: «Описано було мною три еле­менти: Екабор, Екаалюміній, Екаси-ліцій. Не пройшло й 20 років, як ці елементи були відкриті».

V. Домашнє завдання.

Повторити матеріал підручника.

1. Металічний характер властивостей елементів у ряду
Mg — Са — Si — Ва:

(1)послаблюється;        (3) не змінюється;

(2)посилюється;           (4) спочатку послаблюється, а далі посилюється.

2. Найслабкіші металічні властивості виявляє елемент
(1) Mg;   (2) Na;   (3) Аl;   (4) Si.

3. Хімічний елемент, що виявляє властивості як металу, так і неметалу, це:

(1) Be;   (2) Са;   (3) Ва;   (4) N.

4. Лужному металу відповідає порядковий номер:
(1) 10; (2) 11; (3) 12; (4) 13.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

46 (18.7 KiB, Завантажень: 32)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 46 (61.0 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,413sec