Ознаки здоров’я

Тема. Ознаки здоров’я.

Мета. Формувати уявлення про ознаки здоров’я, способи вимірювання та оцінки  здоров’я;  довести учням важливість дбайливого ставлення до свого            здоров’я з раннього віку, необхід­ність дотримання норм здорово­го способу         життя; удосконалюва­ти навички самостійного аналізу та оцінювання             запропонованої інформації, вміння казати «ні» шкідливим звичкам.

Обладнання:  таблиці, схеми, ілю­страції, малюнки дітей, журнали та інша                      література про здоров’я людини. Конституція України, Конвенція прав дитини.

Моє Здоров’я — здоров’я моєї сім’ї —

здоров’я екосистеми мого міста —

здоров’я біосфери держави, планети.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Повідомлення учнів ( Які  правові документи про охорону здоров’я людини існують у законодавстві нашої країни?).

У законодавстві кож­ної країни є правові документи про охорону природи та здоров’я людини. В основному законі на­шої держави — Конституції Украї­ни — теж є відповідні статті.

 Стаття 27 Конституції України. Кожна людина має пра­во на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захистити своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, ме­дичну допомогу та медичне стра­хування….

 

Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, від­шкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 50. Кожен має пра­во на безпечне для життя і здоро­в’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

В нашій країні у 2001 році було прийнято Закон України «Про охорону дитинства».

2006 рік є роком захисту прав дитини.

У 1989 році ООН прийняла Конвен­цію про права дитини. Цей документ містить 54статті, в яких детально роз­писано всі ваші права. Україна приєд­налася до цієї Конвенції, і тому кож­на дитина у нашій державі має право на навчання й отримання безкоштов­ної медичної допомоги.

У 1996 році Верховна Рада України, Президент України прийняли Про­граму «Діти України». Згідно з цією програмою, дітям надано можливість для розумового, фізичного, морально­го, духовного і соціального розвитку в умовах свободи та гідності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Організм людини створено як вищий ресурс приро­ди, здатний до самовідновлення та самовдосконалення. «Лише були б створені відповідні умови», — говорив видатний фізіолог І.Павлов.

«Пізнай себе», — казали муд­реці Давньої Греції. Справді, пі­знання себе і навколишнього сві­ту допомагає людині використо­вувати потужні ресурси здоров’я, запобігати багатьом захворюван­ням, передчасному старінню ор­ганізму, втраті працездатності та можливості активного творчого довголіття.

1.1. Біологічні науки , що вивчають лю­дину.

У наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих неухильно зростає, а тривалість життя людей продуктивного віку істотно зменшується. Бурхливий науково-технічний про­грес, поява нових складних видів трудової діяльності змінили звичний ритм і уклад життя людини, що спричинило зменшення фізичного навантаження і збільшення нервово-емоційного напруження, погіршення екологічних умов. Це істотно порушує регуляцію основних фізіологічних функцій організму.

Основна мета біологічних, медичних, психологічних наук, що вивчають лю­дину, – допомогти їй зберегти своє фізичне, моральне і духовне здоров’я, щоб самореалізуватися в житті як особистості.

1.2. Як можна виміряти ,  оцінити і зберегти   здоров’я ?

Виміряти та оцінити здоров’я можна за допомогою різних  методів: хімічних, фізичних, антропометричних . Наприклад, для визначення складу крові,   травних  соків та інших рідин організму застосовують   хімічні методи. Для дослідження структури клітин – фізичні: світлову та електронну мікроскопію. Електричні процеси, що відбуваються в серці, реєструють за допомогою електрокардіографії (ЕКГ), а в мозку – електроенцефалографії . Зміни в будові і функціях внутрішніх органів визначають за допо­могою рентгенографії та ультразвукової діагностики (УЗД).

Одним з показників нормального розвитку дитини є її зріст, маса тіла, обсяг грудної клітки тощо. їх вимірюють за допомогою антропометричних методів.

Усі ці та інші методи дають змогу об’єктивно оцінити відхилення функ­ціонального стану організму та вибрати відповідні засоби для його відновлення.

1.3. Визначення рівня індивідуального здоров’я.

Для визначення індивідуального рівня здоров’я  можна  корис­туватися методичними рекомендаціями «Експрес-скрінінг рівня со­матичного здоров’я дітей і підлітків», викладеними у праці Г.Апанасенко «Эволюция биоэнергетики и здоровье человека».

Порядок обстеження

1. Виміряти зріст, масу тіла, життєву ємність легень (спіромет­ром), кистьову динамометрію (динамометром) більш сильної кисті.

2. Визначити частоту серцевих скорочень (ЧСС) упродовж 15 с (Р1) та артеріальний тиск (АТ) у стані спокою (учень сидить).

3. Встановити «Індекс подвійного добутку» (ПІД) за формулою:

 

де ЧСС — кількість скорочень серця за 1 хв.,  АТСИСТ. — систолічний артеріальний тиск у мм рт.ст. .

Записати результат у «Паспорт здоров’я».

4.Запропонувати учневі присісти 30 разів упродовж 45с, під­носячи руки вперед, і сісти на стілець. Далі підрахувати пульс упродовж 15 с (Р2) і через 30 с знову підрахувати ЧСС упродовж 15 с 3).

5.Встановити «Індекс Руф’є» (ІР) за формулою:

 

Записати результат у «Паспорт здоров’я» (у балах).

6.   Визначити «Дихальнийіндекс» ШІ) за Формулою:

де ЖЄЛ — життєва ємність легень.

Записати результат у «Паспорт здоров’я» (у балах).

7.   Встановити «Силовий індекс» (СІ) за формулою:

 

Записати результат у «Паспорт здоров’я» (у балах).

8.   Розробити індивідуальну програму фізичного розвитку й оздоров­лення з урахуванням хронічних захворювань, характеру побутових і
гігієнічних умов, способу життя.

 

Паспорт здоров’я

Учня (учениці)______________________

Навчальний заклад__________________

Дата народження____________________

Підсумкова оцінка

 

 

 

оооцінкаоцінка

Дата обстеження

Кількість балів Рівень соматичного здоров’я
Базовий контроль (вересень-жовтень)      
Проміжний контроль (січень-лютий)      
Рубіжний контроль (травень-червень)      

Клас______________________________

 

  Базовий контроль Проміжний контроль Рубіжний контроль
Вік (років, місяців)      
Зріст (см)

 

     
Маса (кг)      
АТ (мм рт.ст.)      
ЧСС у спокої (за 15 с)      
Р, – ЧСС у спокої (за 15 с)      
Р2 — ЧСС після ЗО присідань (за 15 с)      
Р3 — ЧСС через 45 с після ЗО присідань (за 15 с)      
АТ — після ЗО присідань (мм рт.ст.)      
Динамометрія:      
права кисть      
ліва кисть      
ЖЄЛ (мл)      
Виконання нормативів на уроках фізкультури      
Перенесені захворювання      
Дотримання режиму дня, сон (год)      
Виконання уроків (год)      
Прогулянки на свіжому повітрі (год)      
Характер харчування (разів на день): молочні продукти      
м’ясні та рибні продукти      
фрукти, овочі, соки      
яйця      
олія      
улюблена “їжа      
Ранкова зарядка (хв)      
Заняття в спортивних секціях      

 

Збереженню здоров’я сприяє насамперед дотримання здорового способу життя: чергування роботи з відпочинком, помірні фізичні навантаження, до­тримання особистої гігієни та раціонального харчування, уникання шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин, надмірне захоплення комп’ютерними іграми тощо.

 

 

 

 

 

       ІV. Закріплення та систематизація знань.

Людина, яка веде здоровий спосіб життя, повинна багато  рухатися, робити зарядку, правильно харчуватися, радіти життю й уміти спілкуватися з іншими людьми .  

1.Яка ж формула здорового способу  життя?

2.Пояснити правила   турботи про здоров’я: «Зберегти, розвивати, відновлювати».

V. Домашнє завдання.

Визначити рівень індивідуального здоров’я.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ознаки здоров'я (207.3 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,319sec