Отруєння людей водою. Проблеми очистки водойм

Тема. Отруєння людей водою. Проблеми очистки водойм.

Мета. Продовжити систему знань про роль води у природі;удосконалювати вміння отримувати необхідну інформацію; виховувати повагу до думки товариша, дбайливе ставлення до води.

 

Обладнання: фізична карта півкуль, фізична карта України, хімічна склянка з водою, додаткова література.

З брудної води ще ніхто

Чистим не вийшов.

Зіпсував воду, не буде честі

Твоєму роду.

Прислів’я

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Нас, жителів Землі, можна порівняти з пасажирами корабля. які отримали певний запасі води.  Але пасажири корабля можуть розраховувати, що у випадку нестачі води якесь інше судно допоможе їм, тоді як ми у Всесвіті одні, цілком одні з нашими неве­ликими запасами прісної води, не­обхідної дія життя. Тому проблема прісної води особливо гостро сто­їть сьогодні. Внаслідок інтенсивно­го використання людством водних ресурсів відбуваються значні кіль­кісні та якісні зміни в гідросфері. Це зумовлено тим, що більшість річок і озер є не лише джерелами водопостачання, а й тим басей­ном, куди скидаються промисло­ві, сільськогосподарські й госпо­дарсько-побутові стоки. У зв’язку з цим на Землі практично не ли­шилося великих річкових систем з гідрологічним режимом і хіміч­ним складом, не змінених діяль­ністю людини.

ІІ. Основна частина уроку

Учні працюють у групах за попередньо отриманими завданнями. (Групи: хіміки, географи, медики, екологи, працівники СЕС.

 

Хімік

Питна вода – вода,  показники бактеріальних, органолептичних властивостей і ступеня токсич­ності хімічних речовин у якій пе­ребувають у межах норм питного водопостачання. Водопровідною є вода, що подається у водогін після додаткової обробки та при­датна для пиття. Вона не повинна містити будь-яких водяних організмів, видимих неозброєним оком, та мати на поверхні плівку. Поняття «чиста вода» умовне: вода вважається чистою й придат­ною для господарського викорис­тання та пиття, якщо вміст домі­шок у ній не перевищує гранич­нодопустимі концентрації (ГДК). Хімічний склад природної води: головні йони (аніони: карбонату СО32-, хлориду СІ, сульфату SO42-; катіони: Калію К+, Натрію Na+, Магнію Мg2+, Кальцію Са2+; біо­генні елементи (Нітроген у вигляді аміаку NH3, нітрит-йону NO2, нітрат-йону NO3 та азоту N2); мікроелементи (металічні: Маг­ній, Ферум та неметалічні: Си­ліцій); органічні речовини.

Хімічні сполуки, досягнувши граничнодопустимої концент­рації, можуть значно змінити ор­ганолептичні властивості води та погіршити її якість. Загальна кількість нелетких мінеральних та частково органічних сполук у питній воді характеризується ве­личиною сухого залишку.

 

Медик

Якість питної води

Поняття якості води. Роль ана­літичної хімії у визначенні придат­ності води до споживання. Захво­рювання, які виникають під дією токсичних хімічних речовин, що перевищують ГДК. Анемія буває викликана такими факторами: сполуками Арсену s2S3; АsН3), Флуору (НF), ціанідами (СN); бронхіальна астма — сполуками Флуору; лейкемія — хлоропохідними фенолів (С6Н4Сl0Н), бензеном (С6Н6); захворювання шлун­ково-кишкового тракту (болі у шлунку, функціональні розлади) — сполуками Арсену, Берилію, Бору, Цинку,хлороформом (СНСl3), пестицидами; хвороби серця (порушення серцевого м’я­за, серцево-судинні зміни, бради­кардія, тахікардія) — сполуками Бору, Цинку, Флуору, Купруму, Плюмбуму (РbСг04), Меркурію, тетрахлоретиленом (С2С14), бензеном, хлороформом, ціанідами; дерматози й екземи – сполуками  Арсену, Бору, Хлору (Сl2; СlO2; Сl20; Са(ОСl)Сl; КСlO3), Хрому, Флуору, Кобальту, Нікелю, Мерку­рію, хлорованими фенолами, хлорнафталеном (С10Н7С1), диніт-рофенолом С6Н3ОН(1N03)2, про­дуктами дистиляції нафти, аро­матичними вуглеводами (бензеном, толуеном); облисіння — сполуками Бору, Меркурію;

зло­якісні пухлини: нирок, печінки — сполуками Арсену; сечового міхура — сполуками Арсену, Хлору; шкіри — сполуками Ар­сену, бензопіреном, продуктами дистиляції нафти; шлунку—амі­нами.

 

Географ

Основні забруднювачі вод України

Якість води за станом хімічно­го та бактеріального забруднення класифікується як забруднена, брудна і дуже брудна. Дуже бруд­ною водою є вода у басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця, Приазовської та Причорноморсь­кої низовин, окремих притоках Дністра, Західного та Південного Бугу. Для екосистем більшості водних об’єктів України властиві елементи екологічного та метабо­лічного регресу. До основних за­бруднюючих речовин належать нафтопродукти, амонійний та нітратний азот, йони важких мета­лічних елементів тощо. Основни­ми причинами забруднення по­верхневих вод України є скидання неочищених та недостатньо очи­щених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосе­редньо у річку та через систему міської каналізації, надходження до водних об’єктів речовин-забруднювачів із забудованих територій та сільгоспугідь, ерозія грунтів на водозабірній площі. Найбільш не­задовільний стан підземних вод у Донбасі та Кривбасі. Значну небез­пеку в експлуатаційних свердлови­нах Західної України становить на­явність фенолів (до 5—10 гранич­но допустимих концентрацій), а та­кож підвищення мінералізації та зростання вмісту важких металів у підземних водах Криму.

Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн т солей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив-отрутохімікатів змивається з полів у ріки.

Працівник СЕС

Неспроста відбуваються сплески гострих інфекційних захворювань, включаючи гепатит, черевний тиф, дизентерію. Не оминають вони і Хмельничену. Можна як завгодно сприймати такі повідомлення, але незаперечним є факт, що питна вода чимраз гіршає і починає становити серйозну небезпеку для здоров’я людей. Підтвердження цьому – численні отруєння дітей на Україні.

Навесні та серед літа повені несуть у водойми бруд, який накопичується, а також розчини добрив, гербіцидів, відходів господарської діяльності. А викиди промислових виробництв, вихлопи відпрацьованих газів автомобілів не залежать від пори року і перетворюють воду в розчин хімічних речовин і взимку, і влітку.

Якість же питної води безпосередньо впливає на здоров’я та генофонд населення країни. То й не дивно, що практично кожного хвилює питання, наскільки чиста вода, яку ми п’ємо.

Еколог

Рівень очищення води надзвичай­но низький. На сьогодні очисні споруди, навіть при біохімічному очищенні, вилучають лише 10-40 % неорганічних речовин, що містять 40 % Нітрогену, 30 % Фос­фору, 20 % Калію, і практично не вилучаються солі важких мета­лічних елементів. У Дніпро щоріч­но скидається 370 млн м3 забруд­нених стоків, або 14 % від їх обсягу у країні.

Проблема екологічного стану Дніпра, водні ресурси якого ста­новлять близько 80 % усіх водних ресурсів України і забезпечують водою 32 млн населення та 2/3 гос­подарства країни, є надзвичайно гострою. Водосховища Дніпра акумулюють забруднюючі речо­вини. Значної шкоди завдано північній частині басейну внаслі­док катастрофи на Чорнобиль­ській АЕС. У критичному стані перебувають малі річки басейну, значна частина яких втратила при­родну здатність до самоочищен­ня. У катастрофічному стані знаходяться річки нижнього басейну Дніпра, де щорічно ускладнюєте ся санітарно-епідеміологічна си­туація, знижується вилов риби, бідніє біологічне різноманіття. Значної шкоди екосистемі Дніпра поряд із забрудненням органічни­ми речовинами (40 тис т), нафто­продуктами (745 т), хлоридами, сульфатами (по 400 тис т), солями важких металічних елементів (65— 70 т) завдає забруднення біогенни­ми речовинами внаслідок вико­ристання відсталих технологій сільськогосподарського вироб­ництва, низької ефективності ко­мунальних очисних споруд.

В Україні діє понад 2,8 тис очисних споруд із самостійним випусканням стічних вод у водні об’єкти. Серед цих споруд із біо­логічним очищенням — 60 %, із механічним — 35 %, із фізико-хімічним — 5 %.

ІІІ. Підсумок уроку

Учитель. Ми з вами з’ясували, що екологічний стан водоймищ в Україні катастрофічний. Тому гостро стоїть питання про очищення стічних вод підприємств та побутових стоків.

Щоб зменшити забруднення водного басейну України, стічні води підприємств та побутові води необхідно очищувати. Способи очищення води поділяють на промислові та лабораторні.

Розглянемо промислові засоби очищення (за плакатом):

  1. Відстоювання.
  2. Фільтрування
  3. Хлорування (іноді – озонування).

У лабораторії воду очищають відомими вам способами: фільтруванням та дистиляцією.

На  наступному уроці ми з вами дізнаємось про способи знезараження і очистки води  в домашніх умовах

 

V. Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про способи знезараження і очистки води  в домашніх умовах

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,600sec