ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО САМОАНАЛІЗУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

1. Документи передатестаційного самоаналізу:

1.1. Характеристика закладу.

1.2. Довідка про стан навчально-виховної роботи.

1.3. Довідки про стан інструктивно-методичної, науково-методичної, експериментальної та організаційно-масової роботи.

1.4. Аналіз матеріально-технічного забезпечення.

1.5. Аналіз кадрового забезпечення.

1.6. Аналіз санітарно-гігієнічного стану, дотримання вимог охорони праці, життя та здоров’я учнів.

2. Аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу в школі

2.1. Відповідність основних концептуальних заса,д розвитку закладу перспективному та календарному плануванню.

2.2. Аналіз роботи закладу з реформування змісту навчально-виховного процесу:

– гуманізація та демократизація навчання і виховання;

– впровадження нових сучасних напрямів навчання і виховання /економіка, екологія, право, інформатика тощо/;

– відродження національних традицій;

– модернізація навчально-виховного процесу.

2.3. Аналіз виконання навчальних планів і програм за попередній навчальний рік з кожного предмета /кількість уроків за планом, з них – фактично проведених, види контролю, його системність, кількість самостійних, контрольних, творчих та інших видів робіт/.

2.4. Комплекс вивчення роботи вчителя на уроках і в позаурочний час /творча лабораторія вчителя, технологія проведення уроків, система перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів, роль диференціації і індивідуалізації навчання, якість виконання навчальних планів і програм/.

2.5. Усна і письмова перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів. Порівняння одержаних результатів з підсумковими оцінками за минулий навчальний рік, минулу чверть, з попередньою учительською перевіркою.

2.6. Об’єктивність в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.

2.7. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу /чим користуються вчителі при підготовці до проведення уроків/.

2.8. Роль психологічної служби в навчально-виховному процесі.

2.9. Робота з обдарованими і здібними учнями та результативність цізї роботи. Успіхи учнів на предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

3. Вивчення умов для виховання та розвитку дітей, оцінка результативності виховної роботи, підготовки учнів до продовження навчання або наступної трудової діяльності.

3.1. Становлення системи виховної роботи в школі, єдність процесів виховання і самовиховання, спрямованість виховної системи на формування особистості.

3.2. Стан інформованості вчителів, зокрема, класних керівників, про особистість учня, умови життя в сім’ї, його батьків та рідних; роль навколишнього середовища і його вплив на учня; рівень загальноосвітньої підготовки учня, його ставлення до навчання; творчі здібності, інтереси і нахили учня; дисципліна і навички культури поведінки, стосунки з товаришами; ставлення до праці, до якої професії виявляє інтерес; фізичний розвиток і стан здоров’я.

3.3. Оцінка школи як закладу соціального захисту дітей: набір дітей на конкурсній та без конкурсній основі; кількість дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей і робота з ними; кількість дітей-сиріт, турбота про їхню долю; кількість дітей з асоціальною поведінкою, робота з ними; співпраця з школами-інтернатами; робота з дітьми-інвалідами; форми роботи психолога, соціального педагога з діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, становлення та розвитку особистості.

3.4. Форми і методи вивчення особистості учня.

3.5. Вивчення зайнятості учнів у позаурочний час.

3.6. Аналіз управління системою виховної роботи в школі:

– планування на всіх рівнях;

– організація виконання планів;

– регулювання та. корекція планів у процесі їх виконання;

– консоль за виконанням запланованого;

– аналіз ефективності та результативності запланованих заході;

– роль перспективного планування /на 5-10 років/.

3.7. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення виховної роботи в школі.

3.8. Робота з народознавства і краєзнавства на уроках і в позаурочний час.

3.9. Виховання національної самосвідомості, громадянських рис учнів, вивчення з ними основних державних документів.

3.10. Організація дозвілля учнів різних вікових категорій, роль масових заходів.

3.11. Стан роботи гуртків, секцій, студій, творчих об’єднань.

3.12. Вивчення роботи в групах продовженого дня.

3.13. Правове, трудове, статеве, етичне і художньо-естетичне виховання учнів.

3.14. Наявність і роль учнівських організацій.

4. Аналіз ефективності управління закладом освіти

4.1. Аналіз матеріалів педагогічної та інших існуючих у школі рад, метод об’єднань, контроль за виконанням їх рішень.

4.2. Аналіз наказів по школі та їх виконання.

4.3. Аналіз роботи з нормативними документами.

4.4. Аналіз педагогічних кадрів закладу, оцінка їхнього якісного складу, доцільності і норм педагогічного навантаження.

4.5. Аналіз фахової підготовки, стану й форм підвищення кваліфікації; роль атестації педагогічних кадрів.

4.6. Стан необхідної шкільної документації.

4.7. Забезпечення оптимально зручних умов для праці, самоосвіти і відпочинку педагогів. Дотримання вимог щодо розкладу занять.

4.8. Відповідність перспективного й річного планування, концепції і статуту школи проблемам, над якими працює педколектив. Наступність, послідовність і системність у цій роботі.

4.9. Форми контролю роботи в школі: його ефективність і дієвість. Перехід від контролю до оцінки діяльності різних напрямів роботи школи з метою їх удосконалення.

4.10. Рівень управлінської діяльності, ділових і особистісних якостей керівників школи.

4.11. Діяльність дирекції школи з контролю за якістю знань, умінь і навичок учнів, вивчення стану викладання шкільних дисциплін, виконання навчальних планів і програм.

4.12. Вивчення стану методичної роботи в школі: аналіз наказів про організацію і підсумки методичної роботи, кількість проведених семінарів, науково-практичних конференцій, консиліумів, наявність розроблених методичних матеріалів, навчальних посібників, програм тощо.

4.13. Доцільність штатного розпису, його відповідність раціональному використанню коштів. Підбір і розстановка кадрів.

5. Оцінка ефективності діяльності ради школи

5.1. Рівень реалізації на засіданнях ради потреб усіх суб’єктів школи. ‘

5.2. Роль шкільної ради в роботі із створення сприятливих умов для творчої праці педагогів, навчання, праці і відпочинку учнів, участі батьків у шкільному житті в якості рівноправних партнерів педагогів і своїх дітей.

5.3. Забезпечення школи нормативними документами з діяльності ради.

5.4. Вклад ради школи у вдосконалення освітнього процесу, розробка перспектив розвитку школи.

5.5. Роль ради школи в гуманізації і гармонізації взаємодії працівників школи, учнів і їх батьків.

5.6. Вклад шкільної ради в створення матеріальної бази школи, залучення сил і засобів трудових колективів і громадської допомоги школі.

5.7. Робота ради із захисту інтересів школи, членів шкільної ради від несприятливих впливів шкільного середовища.

5.8. Роль ради в розвитку самоуправління педагогів, батьків і учнів, шкільної демократії.

6. Вивчення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу освіти

6.1. Наявність і стан навчальних приміщень, шкільних меблів і обладнання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

6.2. Стан навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і трудового навчання.

6.3. Технічні засоби навчання, їх стан і ефективність використання.

6.4. Характеристика кабінету інформатики і обчислювальної техніки.

6.5. Стан шкільної бібліотеки, наявність бібліотечних фондів і їх збереження, робота бібліотеки.

6.6. Стан забезпечення учнів підручниками та оплата за користування ними.

6.7. Формування фінансових ресурсів закладу, доцільність і раціональність їх використання.

6.8. Харчування учнів у школі, можливості і реальний стан.

6.9. Аналіз господарської діяльності керівника за попередній період і його планів на перспективу.

6.10. Роль технічного і допоміжного персоналу в школі.

7. Характеристика навчального закладу

7.1. Кількість учнів, у т.ч. в 1-х кл; в 11-х кл.

7.2. Кількість класів, у т.ч. 1-х кл; в 11-х кл.

7.3. Середня наповнюваність класів.

7.4. Кількість відмінників навчання, в т.ч. золотих медалістів, срібних медалістів.

7.5. Кількість учнів, які вчаться на “4” і “5”.

7.6. Кількість учнів, залишених на другий рік.

ТУ. Кількість учнів – випускників 9-х класів, які навчаються в:

– професійно-технічних училищах;

– вузах І-ІІ рівнів акредитації;

– охоплені іншими формами навчання;

– не навчаються.

7.8. З випускників 11-х класів навчається в:

– вузах;

– вузах І-ІІ рівнів акредитації;

– професійно-технічних училищах;

– охоплені іншими формами навчання;

– працевлаштовані;

– не працюють і не навчаються.

7.9. Кількість дітей-сиріт.

7.10. Кількість дітей, позбавлених батьківської опіки.

7.11. Кількість дітей з сімей, які отримують допомогу.

7.12. Кількість груп продовженого дня.

7.13. В них учнів:

– які харчуються безплатно;

– за батьківську плату.

7.14. Кількість учнів у пришкільних інтернатах.

7.15. Кількість учнів, яких підвозять до школи.

7.16. Усього вибуло учнів, причини вибуття і кудивибули.

7.17. Не одержали свідоцтва про неповну середню освіту.

7.18. Не одержали атестат про середню освіту.

7.19. Кількість переможців і призерів районних /міських/ та обласних олімпіад.

7.20. Кількість переможців Всеукраїнських предметних олімпіад.

8. Аналіз кадрового забезпечення закладу

8.1. Усього вчителів:

– з вищою освітою;

– з середньою спеціальною;

– з незакінченою вищою .

8.2. Мають категорію:

– спеціаліст;

– ІІ категорію;

– І категорію;

– вищу категорію.

8.3. Старших учителів.

8.4. Заслужених учителів України.

8.5. Нагороджено педагогічних працівників:

– значком “Відмінник освіти України”;

– грамотою Міністерства освіти України;

– грамотою обласного управління освіти;

– грамотою райвідділу освіти;

– інші нагороди.

8.6. Розподіл учителів за педстажем:

– до 5 років;

– до 10 років;

– 10-15 років;

– 15-20 років;

– 25-35 років;

– 35 і більше.

8.7. Атестовано учителів.

8.8. Пройшли курсову перепідготовку.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,328sec