ОНУКИ КАРЛА ЛІННЕЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Мета: сформувати у підлітків відповідальне ставлення до цінностей природи та довкілля.

Завдання:

— ознайомити підлітків із інформацією, пов’язаною з екологічними проблемами;

— виробити негативне ставлення до споживацького використання об’єктів природи;

— формувати толерантне ставлення до навколишнього середовища;

— виховувати своє бачення цих питань та вміння обстоювати власну думку.

Замітка для тренера:

— заняття проводяться для учнів середнього та старшого шкільного віку;

—у групі повинно бути не більше ніж 15 осіб.

ЗАНЯТТЯ 1

Тема: «Життєві цінності» (1 год. ЗО хв..).

Мета: дати поняття цінностей, класифікацію цінностей. План заняття

1. Повідомлення теми, мети і завдань курсу «Онуки Карла Ліннея»

2. Вправа «Знайомство «Хто я?»

Мета: познайомити учасників один з одним, створити умови для ефективної співпраці.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам таку форму знайомства: назвати свої імена і повідомити, з якою рослиною чи твариною асоціюється особистість.

3. Вправа «Правила»

Мета: прийняти правила для продуктивної роботи групи під час заняття.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам назвати правила, які, на їхню думку, потрібні для ефективної роботи під час заняття.

4. Вправа «Очікування»

Мета: допомогти учасникам усвідомити свої очікування від курсу «Онуки Карла Ліннея».

Хід вправи: тренер пропонує кожному учасникові назвати власні очікування від тренінгу, починаючи словами «Я очікую…».

5. Вправа-розминка «Хто найуважніший»

Мета: активізувати учасників.

Хід вправи: тренер об’єднує учасників у дві команди і пропонує кожному з команди стати один за одним у різних кінцях кімнати. Учасникам, які стоять першими в обох рядах, тренер дає по аркушу паперу із зображенням якоїсь тварини. Учасники повинні за допомогою жестів і міміки швидко донести інформацію до наступного учасника, і так до останнього учасника в ряду. Останній учасник має намалювати образ, що склався у нього внаслідок отриманої інформації, на великому аркуші паперу, заздалегідь закріпленому на стіні. Перемагає команда, чий образ найбільше відповідає малюнку-зразку.

6. Інформаційне повідомлення «Що таке цінність?»

Однією з форм існування цінностей є ідеали, що задають кінцеві орієнтири індивідуальної діяльності конкретної особистості.

Слово «цінність” вживається для позначення об’єкта, що має позитивне чи негативне значення для людини. Розмежовують різні вживання цього слова, іноді говорять про предмети цінності» і «цінності свідомості». До «цінностей свідомості» відносять суспільні установки й оцінки, виражені в формі уявлень про добро і зло, справедливість, прекрасне і потворне, ідеали, норми та принципи дії.

Цінністю можна вважати будь-який матеріальний чи ідеальний, дійсний чи уявний предмет, щодо якого люди займають позицію оцінки, приписують йому важливу роль у житті й прагнення володіння ним.

Поняття «цінність» використовують на позначення духовних, емоційних змін і матеріальних об’єктів, які задовольняють або сприяють задоволенню людських потреб.

Розуміння цінностей передбачає:

— предмет чи атрибут;

— суспільні нормативні установки.

Особистість визначається не своїм характером, темпераментом чи фізичними рисами, а тим, що і як вона знає, цінує, створює; з ким і як вона спілкується; які її художні потреби і як вона їх задовольняє.

Таким чином, цінності в нашому житті займають значне місце, як матеріального, так і духовного змісту.

7. Мозковий штурм «Які я знаю цінності?»

Мета: визначити, які цінності відомі учням.

8. Вправа «Цінності»

Мета: сформувати бачення та усвідомлення учасниками своїх пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.

Хід вправи: тренер роздає учасникам бланки з переліком цінностей (табл. 1) і пропонує їм вибрати спочатку 10, а потім 5 цінностей і пронумерувати їх за ступенем значущості для кожного. На наступному етапі тренер просить назвати перші три цінності, які стоять під № 1,2,3, і пояснити, чому було обрано саме ці цінності, в якій сфері життя ці цінності можуть виявлятися (відповіді фіксуються на ватмані).

9. Підбиття підсумків

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:

— Які знання ви отримали?

— Які знання ви використаєте в особистому житті?

— Яка мета цього заняття?

Таблиця 1

Цінності

10 цінностей, важливих для вас

5 з 10 обраних цінностей

Нумерація цінностей за ступенем значущості

Бережливість

     

Наполегливість

     

Співчуття

     

Скромність

     

Краса

     

Терпіння

     

Повага

     

Працьовитість

     

Рішучість

     

Любов до ближнього

     

Винахідливість

     

Доброта

     

Самодисципліна

     

Чесність

     

Прагнення до знань

     

Совісність

     

Багатство

     

Здатність неординарно мислити

     

Визнання

     

Гідність

     

Принциповість

     

Здоровий глузд

     

Логічність

     

Релігійність

     

Практичність

     

Досконалість

     

Відповідальність

     

Здоров’я

     

Ніжність

     

Любов

     

Дипломатичність

     

Щирість

     

Сила

     

Здатність розуміти іншого

     

Надія

     

Розум

     

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема: «Особистість і довкілля» (1 год. 40 хв.).

Мета: сформувати поняття «ставлення», «довкілля», «ставлення до природи».

1. Вправа «Знайомство»

Мета: ознайомити учасників із захопленнями один одного.

Хід вправи: тренер пропонує висловитися по колу, починаючи зі слів: «Я ціную в собі…», назвати будь-яку рису характеру, яка, на вашу думку, найбільше притаманна вам.

2. Вправа «Правила групи»

Мета: повторити правила для ефективної роботи групи під час заняття.

3. Вправа «Очікування»

Мета: допомогти учасникам усвідомити свої очікування від заняття.

4.Вправа-розминка«Фраза»

Мета: активувати увагу учасників.

Хід вправи: учасники стають у коло і, перекидаючи один одному м’яч, промовляють будь-який вислів, що починається словами: «Я хочу сказати тобі, що…».

5. Вправа «Місце людини у довкіллі»

Мета: визначити рівень обізнаності місця людини у навколишньому середовищі.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам поділитися на 3—4 групи і на ватмані створити плакат про роль людини у довкіллі. На наступному етапі спікери презентують свої плакати.

6. Інформаційне повідомлення «Цінності природи»

Стійка усвідомлена система вчинків людини визначає її ставлення до природи. Тому тут є показовими зміст і характер розуміння людиною її цінностей. Російські психологи С.Дерябо та В.Ясвін виокремили такі цінності природи:

  • естетична;
  • пізнавальна;
  • економічна;
  • активно-творча;
  • рекреаційно-оздоровча.

Так, естетична цінність визначає розуміння краси природи. Пізнавальний аспект існує як загальний інтерес до природи й екологічних проблем, що може конкретизуватися через інтерес до вивчення біологічних наук. Рекреаційно-оздоровча функція природних об’єктів полягає у проведенні дозвілля на природі та її використанні з оздоровчою метою (курорти, санаторії). Активно-творче ставлення до природи виявляється у самостійній участі в продуктивній роботі, догляді за рослинами і тваринами.

7. Вправа «Ранжування»

Мета: визначити ступінь розуміння та значущості для старшокласників цінностей природи.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам на заздалегідь підготовленій таблиці (табл. 2) ранжувати (оцінити) цінності природи за 7-бальною системою за ступенем значущості для кожного. На наступному етапі тренер просить назвати результат роботи й пояснити, чому саме так було ранжовано цінності природи.

Таблиця 2

Цінності природи

1

2

3

4

5

6

7

Естетична

             

Пізнавальна

             

Економічна

             

Рекреаційно-оздоровча

             

Активно-творча

             

8. Підбиття підсумків

Тренер пропонує відповісти на такі запитання:

— Які знання ви отримали?

— Як ви ці знання використаєте в повсякденному житті?

— Яка мета нашого заняття?

ЗАНЯТТЯ З

Тема: «Екологічні проблеми в моєму житті» (1 год. 40 хв.).

Мета: розширення, стимулювання, розвиток позитивного ставлення до об’єктів природи.

2. Вправа «Знайомство»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити ком4юртну атмосферу, сприяти згуртованості групи.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари.

Завдання для роботи в парах: протягом З хв. потрібно взяти інтерв’ю один в одного.

Орієнтовні запитання для інтерв’ю:

— Яке ваше ставлення до сучасного стану навколишнього середовища?

— Що, на вашу думку, потрібно змінити чи зробити для покращення цього стану?

Потім по черзі представляють усіх учасників.

2. Вправа «Правила групи»

3. Вправа «Очікування»

4. Вправа-розминка «Крапки»

Мета: налаштувати учасників на роботу за темою, сприяти згуртованості групи.

Хід вправи:учасники, згадавши деякий образ природного об’єкта, малюють на аркушах паперу в певному порядку кілька крапок і передають свій аркуш сусідові ліворуч, завдання якого, поєднавши крапки, намалювати той образ, який, як йому здається, тут може бути. Вправа виконується невербально. Потім учасники обговорюють, чи схожі малюнки із задуманими образами.

5. Вправа рольова гра «Відпочинок на природі»

Мета: спонукати учасників взяти на себе відповідальність за поведінку на природі.

Хід вправи: тренер ділить учасників на 4 малі групи і пропонує виконати таке завдання: протягом 10 хв. підготувати сценарій і розіграти коротку (3 хв.) сценку, що зображує недбале ставлення до навколишнього середовища.

На наступному етапі триває обговорення сценок та подій, які були відображені.

6. Вправа «Людина з кори»

Мета: розширити тактильний досвід учнів, стимулювати пізнання, ідентифікацію та розвиток уяви.

Хід вправи: тренер кожному учаснику пропонує дослідити кілька шматочків кори. їх можна роздивлятися, нюхати, лизати, відкушувати, відчути вагу на долоні тощо, Після цього кожен учасник повідомляє групі про свої відчуття, намагається дати максимум інформації про шматочок кори.

Далі учасникам пропонують уявити, що кожний шматочок кори перетворився на людину. Цих «людей» потрібно намалювати. Наприкінці вправи учасники можуть запропонувати один одному визначити, з якої кори яка людина «народилася».

7. Підбиття підсумків

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:

— Які знання та інформацію ви отримали?

— Як знання ви використаєте в повсякденному житті?

— Яка мета цього заняття?

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема: «Я частина природи» (2 год. 10 хв.).

Мета: стимулювання, розвиток відповідальності за навколишнє середовище.

1. Вправа «Знайомство»

Мета: створити умови для ефективної співпраці.

Хід вправи: тренер пропонує таку форму знайомства: розпочати словами «Якби я був президентом, то зробив би так…» і висловити думку щодо охорони навколишнього середовища.

2. Вправа «Правила групи»

3. Вправа «Очікування»

4. Вправа-розминка «Світлофор»

Мета: допомогти учасникам налаштуватися на подальшу роботу.

Хід вправи: учасники стають у коло один за одним. Завдання учасників полягає в тому, щоб присісти, коли вони почують слово «червоний», іти по колу й плескати в долоні, коли називають «зелений», стати прямо й піднести руки вгору, якщо говорять «жовтий». Якщо якийсь учасник помиляється, він стає ведучим.

5. Вправа «Онуки Карла Ліннея»

Мета: розвиток емпатії та уяви.

Хід вправи: учасники придумують видові назви тваринам і рослинам, тобто додають прикметники до назви природного об’єкта, щоб сама назва викликала у людей позитивні емоції, щоб рослину чи тварину з такою назвою людям «було важче образити». Можна використовувати елементи рольової гри: «Уявіть, що ви — Карл Лінней…», або «Ви були в експедиції і знайшли нових рослин та тварин, ще не відомих науці, їм потрібно дати назву…».

Примітка: ефективність вправи підвищується, якщо обирають природні об’єкти, що традиційно негативно сприймаються людьми: пацюк, кропива, змія…

На наступному етапі робота учасники по колу жають свої видові назви тваринам і рослинам.

6. Рольова гра «Пароплав»

Мета: мотивувати позитивне ставлення учасників заняття до навколишнього середовища.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам подорож пароплавом. Навколо чиста вода, повітря. Вони підпливають до першого острова, на якому багато амброзії, сантифолії і т.д. Потрібно розв’язати проблему: що слід зробити, щоб цей острів не захопив бур’ян.

До другого острова не можна пливти через «море* порожніх пластикових пляшок, поліетиленових пакетів та одноразового посуду. Що робити?

На третьому острові з великих заводських труб помітний чорний дим, і весь острів укритий смогом. Як запобігти цьому?

Групи об’єднується в три підгрупи і кожна отримує по острову. Проговорюють план дій щодо наведення порядку.

7. Вправа «Послання у світ»

Мета: закріпити й частково реалізувати в конкретних діях позицію учасників щодо збереження навколишнього середовища.

Хід вправи: тренер пропонує розділитися на 4 малі групи й на ватмані скласти «послання у світ», де описати своє ставлення до сучасного екологічного стану довкілля, дати поради й висловити застороги щодо наслідків недбалого ставлення до природи. На наступному етапі спікери презентують свої «послання у світ».

8. Підбиття підсумків

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:

— Які знання ви отримали?

— Як ці знання ви використаєте в повсякденному житті?

— Яка мета цієї теми?

завантаження...
WordPress: 23.01MB | MySQL:26 | 0,362sec