Офіційно-ділова лексика

Тема. Офіційно-ділова лексика

Мета: познайомити шестикласників з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; формувати загальнопізнавальні вміння використовувати офіційно-ділову лексику в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовну культуру шестикласників.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Хід уроку

 Організаційний момент.

Перевірка домашнього завдання.

Установчо-мотиваційний етап.

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Офіційно-ділова лексика».

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників.

Слово вчителя. Ми сьогодні з вами на уроці будемо говорити про офіційно-діловий стиль.
А тепер подумайте і скажіть, як ви це поняття розумієте? Що воно означає?
Яку роль виконує цей стиль?
Роль офіційно-ділового стилю – забезпечення ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства. Стиль обслуговує законодавство, адміністративно-господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов’язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів. В усній формі він виявляється під час проведення зборів, нарад, засідань.
Для ділового стилю характерні такі ознаки:
– вживання готових усталених форм та мовних зворотів;
– точність, ясність, логічність та стислість у викладенні думок;
– вживання слів тільки у прямому значенні;
– спеціальна термінологія;
– відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики.

 

Робота з текстом.

Прослухати текст, прочитаний учителем уголос.

До відома керівників підприємств та організацій, населення Херсона та області!

Акціонерний комерційний банк «Аваль» повідомляє про продаж акцій банку третього випуску.

Реалізація акцій проводиться на таких умовах: номінальна вартість однієї акції — 100 грн; акції реалізуються пакетами по 100 шт. з курсовою надбавкою, вартість акції сплачується у національній валюті.

Виплата дивідендів по акціях банку проводиться щоквартально в розмірі 400 відсотків річних.

Запрошуємо Вас стати нашими акціонерами! (З газети).

Дати відповіді на питання:

  1. До якого стилю належить текст? Аргументувати свою думку.
  2. Чи є в тексті загальновживана, діалектна, емоційно-експресивна лексика? Чому?
  3. Яка лексика переважає в тексті?
  4. За якими ознаками ви її знаходите?

 

Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Коментар учителя. Офіційно-ділова лексика безпосередньо пов’язана з офіційно-діловим стилем мовлення, основна функція якого — повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стіль, вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа. Найголовнішою ознакою офіційно-ділового стилю є офіційність, тому в його текстах використовуються слова і словосполучення — назви документів і ділових, службових відносин: акт, заява, протокол, договір, рекламаційний лист, лист претензії, розписка, видана мною, обіцяю повернути, ухвалити заходи, порушувати питання, порядок денний.

В офіційно-діловому стилі часто використовуються лексичні сполуки — канцелярські штампи, шаблони.

Шаблон — це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритично. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів.

Канцеляризм — слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів, документів.

Кліше — рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові.

Саме книжні, а не розмовні, нейтральні, не урочисті «високі» слова завдяки своїй однозначності, точності є найбільш придатними для створення документів.

 

 Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми.

Словникова вибіркова робота.

Записати у зошит слова, які можна використати в офіційно-діловому стилі. Обґрунтувати свою думку. За допомогою тлумачного словника з’ясувати значення виділених слів. Скласти з ними речення.

Безсмертя, дитячий, нотаріально завірений, бланк, задрімали, сивовусий, пташки, дипломатична аудієнція, акламація, авізо, авуари, злоба, стягнення, комашня, платоспроможність, акт, файний, директива, папірець, скарга, нікчемний, хитромудрий, бракерат, вето, віза, гарант.

 

 

Матеріал для вчителя.

Акламація — метод прийняття рішень без проведення попереднього голосування, на основі реакції учасників, що виражається вигуками, репліками, оплесками тощо.

Авізо — письмове повідомлення банку, клієнтові або іншому банкові про виконані операції.

Авуари — 1) Різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких мають бути проведені платежі. 2) Засоби банку (його каса, рахунки в інших банках, цінні папери, що можуть бути легко реалізовані, векселі тощо), які є на його рахунках у закордонних банках в іноземній валюті.

Стягнення — кара, штраф за невиконання чогось.

Акт — 1) Офіційний документ, запис, протокол. 2) Вчинок, дія. 3) Урочисті збори в наукових установах.

Директива — розпорядження, керівна настанова, вказівки, що даються вищими органами підлеглим.

Скарга — 1) Висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе. 2) Офіційна письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої-небудь особи, установи.

Бракерат — виявлення браку і перевірка відповідності продукції стандартам або технічним умовам.

Вето — 1) Остаточна чи умовна заборона, яку може накласти вищий державний орган на рішення нижчого. 2) Позначка на закордонному паспорті, яка є дозволом на в’їзд, виїзд, проживання або проїзд через територію відповідної держави.

Гарант — поручитель, той, хто дає гарантію.

 

Ти — редактор.

Відредагувати сполучення слів. Пояснити свій вибір.

Бувші учні (колишні учні); бути у командировці (бути у відрядженні); великі доходи (великі прибутки); ведучий фахівець (провідний фахівець); винести подяку (скласти подяку); виписка із протоколу (витяг із протоколу); вільна вакансія (вакансія); згідно інструкції (згідно з інструкцією); всезагальні збори (загальні збори); вступний взнос (вступний внесок); діючі правила (чинні правила); міри перестороги (запобіжні заходи); жила площа (житлова площа); налоговий прес (податковий тиск); заключати угоду (укладати угоду).

 

Вибіркова робота.

Прочитайте. Визначте лексику (слова і словосполучення), характерну для наукового стилю. Офіційно-ділову лексику випишіть.

Відкрити збори; кілобайт; геохронологічна таблиця; довести до відома; мутація; ставити на голосування; процесор; заземлення; усунути з посади; детектор; порядок денний; динамік; вхід вільний, записати до протоколу.

 

 

 

Пояснювальний диктант.

Записати під диктовку текст, визначити його стиль, свою думку аргументувати. Пояснити правопис слів з вивченими орфограмами.

Постанова Президії Верховної Ради України

Про прапор України

Президія Верховної Ради України постановляє:

До прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

 

Творча робота

Скласти діалог на тему «Телефонний дзвінок до лікарні». Яким стилем мовлення ви будете користуватися? Чому?

 

Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

  1. Які ознаки має офіційно-ділова лексика?
  2. Що таке канцеляризм, шаблон, кліше?
  3. Які лексичні одиниці не можна вживати в офіційно-діловому стилі? Чому?

 

Підсумок уроку.

 Домашнє завдання.

Знайти уривки текстів офіційно-ділового стилю. Записати їх і підкреслити офіційно-ділову лексику. Значення незрозумілих слів з’ясувати за тлумачним словником.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:25 | 0,320sec