Обчислення маси заліза, яку можна добути з певної маси руди. Домішки

Тема. Обчислення маси заліза, яку можна добути з певної маси руди. Домішки.

Очікувані результати:

вивчивши тему, учні:

•  знатимуть визначення понять «суміш», «чисти речовина», «домішка», алгоритм розв’язання задач на  домішки

  • установлюватимуть взаємозв’язок між фізич­ними величинами (масова частка домішки, маса домішки, масова частка чистої речовини, маса чи­стої речовини, маса суміші);
  • умітимуть складати формули для обчислення масової частки домішки й чистої речовини, рів­няння хімічних реакцій, аналізувати умову за­дачі;
  • обчислюватимуть масу, кількість речовини, об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю ре­човини одного з реагентів або продуктів реакції, що містять домішки;
  • пояснюватимуть застосування задач такого типу в промисловості й лабораторних дослідженнях;
  • розв’язуватимуть задачі на домішки.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Методи: бліцопитування, пояснення, робота з алгоритмом, розв’язування задач з підвищенням складності, самостійна робота. Обладнання: Періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менде­лєєва, алгоритм обчислення маси продукту реакції за відомою масою вихідної речовини, що містить домішки.

Хід заняття

I. Актуалізація опорних знань

Бліцопитування

1)   Що вивчає хімія?

2) Що таке речовина?

3)  Які існують речовини за складом?

4)  Які речовини називають чистими?

5) У чому полягає відмінність чистих речовин від сумішей?
6)  Що таке суміш?

II. Мотивація навчальної діяльності

У природі не існує абсолютно чистих речовин. У виробництві використовують не чисті речовини, а суміші, що складаються N кількох компонентів. Це — руди, сировина. Кожен компонент су­міші зберігає свої фізичні й хімічні властивості та вступає в реак­ції відповідно до цих властивостей. Отже, домішки не проявляють

властивостей чистої речовини. Ті речовини, що де вступають у ре­акцію, у конкретному виробництві називають домішками та з роз­рахунків за хімічними рівняннями виключають. На уроці ми на­вчимося розв’язувати задачі такого типу.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Теоретичний блок

Такі задачі бувають двох типів:

1) в умові дається масова частка домішок у природній речовині,
що вступає в реакцію, і потрібно обчислити кількість продукту реакції;

2) в умові вказується маса одержаного в результаті реакції про­дукту, і потрібно розрахувати кількість вихідної речовини, що містить домішки.

Хімічне рівняння кількісно характеризує участь у реакції лише чистих речовин. Для обчислення мас чистих речовин і речовин з до­мішками слід користуватися формулами: речовина з домішками (дом.) — це суміш (сум.);

m(суміші) = m (чист. реч.) + m (дом.).

Кількісний склад суміші визначається масовою часткою ком­понентів:

W (чист. реч.) = m (чист. реч.) / m(суміші);

m (чист. реч.) = W (чист. реч.) ˟ m(суміші);

m(суміші) = m (чист. реч.) / m(чист. реч.)

Сума масових часток усіх компонентів суміші дорівнює одиниці:

W (чист. реч.) = 1 – W(дом.).

2. Розв’язування задач

Алгоритм обчислення маси продукту реакції за відомою

масою вихідної речовини, що містить домішки

1)   Прочитайте умову задачі.

2)   Напишіть умову скорочено.

3)   Обчисліть масову частку чистої речовини та її масу.

4)   Складіть рівняння реакції.

5)   Підкресліть  формули речовин, про які йдеться в умові задачі.

6)   Обчисліть молярні маси цих речовин.

7) Обчисліть кількість відомої речовини.

8)    Над підкресленими формулами напишіть вихідні дані задачі, під формулами — дані, закономірні для рівняння реакції.

9)    Складіть пропорцію й обчисліть кількість невідомої речовини.

10)                        Обчисліть масу чи об’єм невідомої речовини.

11)                        Запишіть відповідь.

Задача 1. Яку масу кальцій оксиду можна одержати з вапняку ма­сою 40 г з масовою часткою домішок 20%? (Головний компонент вапняку — кальцій карбонат СаС03.)

Задача 2. Технічний цинк масою 1,32 г обробили надлишком роз­
чину сульфатної кислоти. Водень, що виділився, зайняв об’єм
0,4 48 л (н. у.). Обчисліть масову частку домішок у технічному металі.
3. Самостійна робота

Середній рівень

Задача 1. Порошок магнію масою 120 г, який містить 20% домі­шок, розчинили в хлоридній кислоті. Яка маса магній хлориду при цьому утворилась?

Відповідь: 236 г МgС12.

Задача 2. Який об’єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) виділиться, якщо технічний натрій карбонат масою 15 г з масовою часткою домішок 10 % розчинити у хлоридній кислоті?

Відповідь: 2,85 л С02.                  ,

Задача 3. Який об’єм карбон(IV) оксиду (н. у.) виділиться в процесі термічного розкладу 200 г вапняку, масова частка кальцій карбо­нату в якому становить 90 %? Відповідь: 40,3 л С02.

Достатній рівень

Задача 1. Зразок магнію масою 12,632 г обробили надлишком хлоридної кислоти. При цьому виділилось 11,2л газу (н. у.). Обчисліть масову частку домішок у магнії. (Відповідь: 5 %)

Задача 2. Обчисліть масу фосфору, здатного згоріти в посудині, що вміщує 20 л (н. у.) повітря. Для обчислень уважайте, що об’ємна частка кисню в повітрі дорівнює 20%, з азотом та іншими постій­ними складовими повітря фосфор не реагує. Відповідь: 4,43 г Р.

Задача 3. Зразок латуні, яка є сплавом міді (60%) з цинком (40%), масою 3,9 г помістили в склянку з надлишком хлоридпої кислоти. Обчисліть об’єм газу, що виділиться в результаті реакції. Відповідь: 0,54 л Н2.

Високий рівень

Задача 1. Обчисліть, яку масу доломіту СаС03 М£С03 слід вико­ристати для одержання 896 л (н. у.) карбон(ІV) оксиду. Відомо, що Доломіт містить домішки, масова частка яких становить 10 %.

Відповідь: 4089 г СаС03 МgС03.

Задача 2. Суміш цинку й міді масою 1 г занурили в склянку з хлоридною кислотою. Виділилося 200 мл водню, виміряного за темпе­ратури 27 °С і тиску 740 мм рт. ст. Обчисліть масову частку міді (%) у вихідній суміші металів.

Відповідь: 48,6% Сu. Задача 3. Технічний форум(П) сульфід містить домішку металічно­го заліза, масова частка якої — 1 %. Обчисліть об’єм (н. у.) газової суміші, що утвориться в результаті розчинення 100 г технічного ферум(II) сульфіду в хлоридній кислоті.

Відповідь: 25,6 л.

ІV. Підсумок заняття

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,334sec