Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках

Тема. Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках

Мета: поглибити знання учнів про неозначені займенники, домогтися засвоєння учнями правил утворення і написання займенників, формувати вміння користуватися цими правилами на практиці; розвивати уміння та навички   використовувати мовний словниковий запас для побудови письмового висловлювання, правописні вміння написання неозначених займенників відповідно до орфографічних норм і правил; за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до слова, усної народної творчості.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань.

  1. Перевірка домашнього завдання.
  2. З’ясувати групу за значенням і відмінок займенників. Утворити від них заперечні займенники.

Кого, яким, що, скількох, чия, чому, хто, чийому, ким, чиє, котрого.

Додайте до поданих займенників частки казна-,  хтозна-, бозна-, будь-, -небудь, аби, де, сь.

Утворіть всі можливі варіанти.
Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

– До якого розряду за значенням належать новоутворені займенники? (До неозначених).
Отже, тема нашого уроку…(учні самі формулюють тему уроку)

– Для чого у мові існують неозначені займенники? (відповіді учнів)

Неозначені займенники вказують  на існуючі, але невідомі, невизначені особи, предмети, їхні ознаки або кількість.

 

Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу в процесі практичної роботи.

 

Лінгвістичне дослідження.

Робота у групах.

Проведіть дослідницьку роботу. Кожна група має картки із записаними на них займенниками. Завдання: дослідити утворення і правопис поданих слів

Обговоріть порядок виконання вправи, виконайте, зробіть висновок щодо запропонованого завдання. Під час роботи не забувайте про правила роботи в групах.

Завдання групам

( 1 група)

Дехто, дещо, деякі, хтось, щось, якийсь, абихто, абищо, абискільки.

(2 група)

Хто-небудь, що-небудь, який-небудь, чий-небудь, казна-що, казна-хто, хтозна-який, хтозна-чий, будь-хто, бозна-який

(3 група)

Де з ким,  аби з ким, аби за кого, де в чому, казна до кого, будь у когобозна з ким, хтозна на чому.

 

Звіт груп.

Перша група

Це група неозначених займенників, які утворилися від відносних за допомогою префіксів аби, де– та суфікса сь. Пишуться такі займенники разом

Друга група

Досліджувані нами займенники належать до розряду неозначених, утворилися від відносних за допомогою префіксів казна, хтозна, бозна та суфікса небудь. Пишуться через дефіс

Третя група

Займенники, запропоновані нам, належать до неозначених, так пишуться в три слова через те, що між префіксом і самим словом стоїть прийменник.

 

Слово вчителя

Отже, ми з вами дослідили творення і правопис неозначених займенників і дійшли висновку, що неозначені займенники, утворені від відносних за допомогою префікса казна, хтозна, бозна, будь; суфікса небудь пишуться через дефіс. За допомогою префікса аби, де, суфікса сь – разом. Якщо між префіксом і словом стоїть прийменник – окремо.

 

Робота з таблицею.

 

Разом Через дефіс Окремо
Займенники з частками аби- де, -сь:

Складні займенники з частками казна-, хтозна-, бозна-, будь-, -небудь: Складні займенники, до складу яких входять прийменники: до нього, будь з ким, ні з ким, ні в чому, казна в чому.
абихто, абиякий, дещо, котрийсь. казна-чий, хтозна-яка, що-небудь до нього, будь з ким, ні з ким, ні в чому, казна в чому

 

Колективна робота.

Перепишіть прислів’я, розкрийте дужки. Поясніть правопис займенників.
1. (Будь)хто собі не ворог. 2. Гнів народу (будь)кому страшний. 3. (Де)чому вчилися, то дещо й знаємо. 4. Не первина — ні(з)чим додому! 5. Випробувана сироватка краща за (бозна)який кисляк. 6. (Казна)кому щодня неділя. 7. Хтозна(в)кого не проси, (будь)кого не перепрошуй. 8. Поганий той замок буває, котрий (будь)який ключ відмикає.

 

Творче конструювання.

Записати   займенники хтозна-хто, хто-небудь, дещо в  родовому, оруд­ному й місцевому відмінках з прийменниками. Назвати орфограми

Зразок. Будь-хто — будь до кого, до будь-кого (Р. в.); будь з ким (Ор. в.); будь на кому, на будь-кому (М. в.)

Скласти 3 речення. Визначити синтаксичну роль займенників.

Висновок.

Неозначені займенники відміняються так само як відносні.

У реченні виконують найчастіше роль підмета або означення.

 

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

 

Тести

 1.Виділіть рядок, у якому всі неозначені займенники слід писати через дефіс.
А хтозна/кого, казна/з/ким, якого/небудь, будь/котрий;
Б хто/небудь, аби/який,бозна/якому,казна/що;
В де/чим, казна/чийого, бозна/скількох, будь/скільки;
Г бозна/які, будь/котрими, хтозна/яких, що/небудь;
Д де/котрі, будь/що, скільки/небудь, бозна/хто.
2.У якому рядку всі займенники написано правильно?
А будь-чий, дечиїх, ні до кого, казна-хто;
Б де-яких, будь з ким, який-небудь, дехто;
В нічий, будь-кого, аби-що, що-небудь;
Г аби-кого, ніщо, де з ким, ніякими;
Д будьхто, дечиїх, ніскільки, казна-чим.
3.Уякому рядку ні із заперечними займенниками пишемо окремо?
А ні/з/ким, ні/за/що, ні/хто, ні/в/кого;
Б ні/у/скількох,ні/котрий, ні/до/якого,ні/в/чому;
В ні/до/чого, ні/яким, ні/в/чому, ні/з/котрим;
Г ні/за/що, ні/в/кого, ні/скільки, ні/до/якого;
Д ні/з/яким, ні/до/кого,ні/в/котрому,ні/з/чим.
4.У якому рядку ні із заперечними займенниками пишемо разом?
А ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/якого;
Б ні/ким, ні/чому, ні/для/кого, ні/скількох;
В ні/чого, ні/який, ні/хто, ні/на/що;
Г ні/чиїм, ні/котрого, ні/якими, ні/скільки;
Д ні/до/кого, ні/чийого,ні/хто, у ні/чому.
5.Уякому рядку всі займенники пишемо через дефіс?
А будь/з/якою, будь/хто, казна/чий, чим/небудь;
Б казна/чого, чим/небудь, хтозна/чиї, будь/що;
В ні/з/ким, хтозна/якою, казна/ що, будь/ким;
Г будь/чим, хтозна/до/кого, казна/чий, скільки/небудь;
Д казна/чиє, чим/небудь, де/з/кого, будь/кого.
6.У якому рядку всі займенники пишемо разом?
А аби/хто, з ні/якого, де/котрим, ні/у/скількох;
Б у ні/чиїх, ні/з/якого, де/чим, аби/кого;
В ні/хто, у кого/небудь, з ні/котрим,у де/чому;
Г ні/кого, аби/якими, з де/ким, ні/скількома;
Д аби/котрий, в аби/якому, з будь/ким,ні/чиїм.

Ключ. 1Г; 2А; 3Д; 4Г; 5Б; 6Г

 

Підсумок уроку.

Вправа «Доміно».

Що ви запам’ятали про неозначені займенники?

 

Домашнє завдання.

  1. Вивчити теоретичний матеріал з теми «Неозначені займенники»»
  2. На вибір

1) Виписати 5-6 народних висловів (прислів’їв, приказок, загадок), у яких уживаються заперечні й неозначені займенники. Визначити синтак­сичну роль цих займенників й указати на їх морфологічні ознаки

2) Скласти й записати словниковий диктант із 15-20 заперечних і не­означених займен-ників.

 

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,384sec