НАСИЛЬСТВО. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ВИДИ НАСИЛЬСТВА

НАСИЛЬСТВО. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ВИДИ НАСИЛЬСТВА

Тренінгове заняття для учнів 10—11 класів

Мета: ознайомити з термінологією насиль­ства, сформувати уявлення про різноманітність проявів насильства; розвивати навички аналізу та порівняння; виховувати увагу до думки іншої людини, вміння приймати рішення.

Матеріали: 2 аркуші ватману, маркери, папірці для гри «Звірі», папірці з половинками прислів’їв, кольорові аркуші паперу, скріпки, стікери.

Обговорення принципів роботи (5 хв.)

Мета: визначити принципи роботи групи.

Матеріали: великий аркуш паперу, маркери.

Психолог. Для ефективної роботи на тренінгу, тобто для досягнення поставленої мети, завдань і створення дружньої, творчої атмосфери, необ­хідно домовитися щодо принципів співпраці. Назвіть їх.

Орієнтовними принципами співпраці на тре­нінгу можуть бути:

 1. Принцип позитивності (бути позитивним до себе та інших, бути доброзичливими, не кри­тикувати; виявляти терпимість, повагу).

2.Принцип результативності (працювати на результат, бути активними; прислухатися до думок інших, говорити по черзі).

 1. Принцип пунктуальності (бути пунктуаль­ним, дотримуватись регламенту).

— Як ви вважаєте, чому необхідно на занятті домовлятися щодо принципів співпраці?

Принципи слід написати на ватмані, щоб у разі необхідності до них можна було звернути­ся протягом роботи.

Знайомство «Я люблю своє ім’я» (10 хв.)

Мета: створити доброзичливу атмосферу.

На аркушах паперу учасникам пропонують намалювати сонячне коло з промінчиками. Усе­редині кола слід записати найулюбленішу форму свого імені. На промінчиках — помістити інші варіанти імені або слів, що його замінюють. Виділіть ті форми імені, які є найбільш при­ємними.

Аркуші з «сонечками» прикріплюють до одягу на весь період заняття. Учасники зачитують і ко­ментують свої варіанти, перш ніж прикріпити їх. Обмін враженнями.

Вправа «Хлопавка» (10 хв.)

Мета: визначити очікування учасників.

На ватмані намальовано хлопавку. Ведучий роздає учасникам стікери, на яких кожен записує очікування від заняття, озвучує їх і приклеює на намальовану хлопавку.

Вправа «Стереотипи про насильство в при­слів’ях» (10 хв.)

Мета: з’ясувати, які стосунки формують такі прислів’я в суспільстві, чим це небезпечно, чому такі взаємини сьогодні є неприйнятними.

Ведучий роздає учням невеличкі аркуші паперу, на яких написана половинка одного з прислів’їв, і пропонує їм знайти пару з другою частиною від прислів’я:

 1. Дівчина не бита… (як коса нечесана).
  1. Бий жінку обухом: припади та послухай… (як дише та мороче, значить, іще хоче).
  2. Хто на дітей різок жаліє… (той їм петлю готує).
  3. Дитину люби, як душу… (а тряси, як грушу).
  4. Як сина батько не б’є малим… (то син бать­ка буде бити старим).
  5. Син виріс до вуха — … (бережись обуха).
   1. Діти пустують від материного серця… (а розумнішають від батькового дубця).

Попросіть кожну пару прочитати прислів’я та висловити свою думку стосовно того, про що в ньому йдеться. Коротка дискусія.

Психолог. Такі прислів’я формують схвальне ставлення до фізичного насильства та до насиль­ства загалом, також вони підживлюють стерео­типи, що дітей потрібно виховувати із застосу­ванням фізичної сили. Насправді в сучасному суспільстві стосунки, що містять елементи на­сильства, неприйнятні, оскільки вони порушують права людини та є небезпечними для її повно­цінного розвитку.

Гра в парах «Тиск» (3 хв.)

Мета: проаналізувати, чи відрізняється пове­дінка кожного з учасників, якщо на них тиснуть морально, а не фізично.

Ведучий пропонує кожній парі взяти стільця. Спершу один із пари стає на стілець, кладе руки на плечі другому і починає тиснути його до землі, за хвилину вони міняються місцями. У процесі гри кожен аналізує свої відчуття: що хочеться сказати, зробити.

Мозковий штурм «Визначення насильства» (5 хв.)

Відповіді записують на дошці. Психолог ана­лізує їх та підводить учасників до визначення насильства.

Психолог. Насильство — це дія або бездіяль­ність однієї людини щодо іншої, що завдає шко­ди здоров’ю як фізичному, так і психологічному, принижує почуття честі й гідності. Насильство можна визначити як фізич­ну, психологічну, сексуальну або іншу дію чи комбінацію цих дій однієї особи на іншу, що порушує гарантоване Конституцією Укра­їни право громадянина на особисту недотор­канність.

Обговорення (2 хв.)

—   Що нового для себе ви відкрили у процесі виконання попередньої роботи?

—   Що вас зацікавило?

Вправа на активізацію «Пересадки» (3 хв.)

Мета: активізувати учасників, отримати ін­формацію про їхній досвід стосовно тематики заняття.

Ведучий пропонує учасникам, в яких, на­приклад, є рідна сестра, помінятися місцями. Якщо у групі є такі люди, вони міняються міс­цями.

Встаньте і поміняйтеся місцями всі ті:

 • у кого є рідний брат;
 • у кого гарний настрій;
 • у кого сині очі;
 • у кого день народження влітку;
 • хто любить співати;
 • у кого у вухах сережки;
 • у кого є бажання працювати і надалі;
 • хто знає, що означає поняття «насильство».

Рефлексія попереднього заняття (2 хв.)

– Яка інформація була найбільш цікавою і цінною?

Гра «Звірі» (5 хв.)

Мета: об’єднати учасників у 4 групи.

Ведучий у мішечку тримає папірці (на всіх учасників). На кожному з них написано по од­ній із назв тварин: кінь, кіт, собака, півень. Слід лише за звуками, які видають їхні тварини, зна­йти тварин того ж виду і надалі залишатися в цих чотирьох групах.

Робота в групах «Прояви насильства» (15 хв.)

Мета: ознайомити з основними видами на­сильства, визначити прояви кожного виду.

Ведучий розповідає, що зазвичай виділяють 4 основні види насильства: фізичне, психологіч­не, сексуальне, економічне.

Кожна група, яка утворилася завдяки поперед­ній грі, отримує чистий аркуш паперу, на якому згори записано визначення одного виду насиль­ства. Учням пропонують написати прояви цього виду насильства. У кінці кожна група представляє результати своєї роботи.

Можливі варіанти відповідей:

1. Фізичне насильство:

 • побиття;
 • тілесні ушкодження;
 • спроби задушення;
 • викручування рук;
 • штовхання, брутальне поводження;
 • позбавлення їжі;
 • використання зброї;
 • втягнення дітей до вживання алкоголю та наркотиків.
 1. Психологічне насильство:
 • ігнорування почуттів, свободи;
 • образа переконань, що мають цінність для особи;
 • образа віросповідання, національної, расо­вої та класової належності або походження;
 • приниження особи;
 • знущання з домашніх тварин або їх зни­щення на очах особи, щоб завдати їй болю;
 • покарання кривдником дітей через образу на дружину чи чоловіка;
 • обмеження свободи дій;
 • насильство з боку інших.
 1. Сексуальне насильство:
 • гнів на ґрунті ревнощів;
 • образа особи словами сексуального змісту;
 • примушування жінки до сексуальних зно­син проти її волі; «
 • примус до болісних або садистських стате­вих зносин;
 • применшення почуттів партнера при на­сильницькому сексуальному контакті;
 • примушування жінки вдягатися всупереч її волі згідно з бажанням партнера.
 1. Економічне насильство:
 • повне вилучення або обмеження коштів;
 • контроль надходжень і «жорстке дозування» фінансових витрат;
 • нав’язування особі (дитині) надміру ощад­ливого стилю життя без суттєвої необхідності;
 • контроль особи за допомогою грошей;
 • відмова чи зволікання при виплаті алімен­тів.

Фізичне насильство в сім’ї — умисне завдан­ня одним членом сім’ї побоїв, тілесних ушко­джень іншому, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, заподіяння шкоди його честі й гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї — протиправ­не посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканність іншого, а також дії сексу­ального характеру стосовно неповнолітнього члена сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї — на­сильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевне­ність, нездатність захистити себе та може зав­даватися або завдається шкода психічному здо­ров’ю.

Економічне насильство в сім’ї — умисне по­збавлення одним членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу, майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Вправа «Феєрверк» (5 хв.)

Мета: визначити, чи виправдались очікування від заняття.

Кожен з учасників аналізує, чи справдилися їхні очікування. Якщо так, то всі по черзі підхо­дять до хлопавки, знімають стікер, на якому на­писані очікування, і приклеюють його за межами картинки (хлопавка вистрелила). Якщо ж навпаки — то стікер залишається на місці.

Вправа «Я дякую-за роботу…» (15 хв.)

Мета: створити у групі позитивну атмосфе­ру, надати учасникам шанс висловити вдячність за спільну працю.

Ведучий пропонує подякувати за роботу собі, потім сусідам ліворуч та праворуч. Насамкінець оплесками дякуємо за роботу всій групі.

Заключне слово.  Ведучий розповідає учасникам притчу «Реак­ція добра».

Вчитель. Учений Гмайнер багато років тому відкрив так звану «ланцюгову реакцію добра». Саме вона показала всьому світу, що відносно незначні зусилля багатьох людей можуть спри­чинити великі зрушення, підняти потужні сили та привести до багатьох звершень; що окре­мі люди, об’єднані не державою, не партіями, не якоюсь релігією, а лише почуттям власної відповідальності за себе, за свою гідність, гідність своїх дітей та гідність своєї громади, здатні по­будувати новий гуманний світ.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,828sec