МИСЛЕННЯ

МИСЛЕННЯ

Мета: дати учням поняття мислення, показати його роль у виборі й освоєнні професії.

Матеріали: схема 2 «Форми мислення»

Психолог. Розум, уміння думати відрізняє людину від інших живих істот. Мислення дозволяє людині пристосовуватися до навколишнього середовища, ставить цілі й досягати їх.

Обговорення

— Що ж ми розуміємо під мисленням?

Мислення — це процес узагальненого відбиття істотних влас­тивостей предметів і явищ, їхніх зв’язків і відносин, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюються й доповнюють одне одного.

Процес мислення містить низку розумових операцій.

Аналіз — уявне розчленовування предмета або явища, виді­лення його частин, ознак, властивостей.

Синтез — уявне з’єднання елементів, частин, ознак у певну цілісність.

Узагальнення — розумове об’єднання предметів і явищ дій­сності, що мають ті чи інші спільні властивості.

Абстракція — процес відволікання від несуттєвих ознак і уявного виділення одних лише істотних особливостей певної групи об’єктів.

Порівняння — зіставлення предметів і явищ, визначення між ними подібностей й відмінностей.

Класифікація — об’єднання предметів і явищ у класи за подібністю.

Аналогія — установлення подібності між явищами, предме­тами й поняттями.

В основі виконання розумових операцій лежать форми мис­лення: поняття, міркування, умовивід.

Поняття — відбиття у свідомості людини загальних та іс­тотних властивостей предметів або явищ.

Міркування — підтвердження чи спростування зв’язків між предметами і явищами дійсності.

Умовивід — висновок робиться на основі подібності між кількома явищами або предметами.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що таке мислення?

— Чи можна спеціальними вправами, тренуваннями домог­тися високого рівня оволодіння розумовими операціями?

Підбиття підсумків заняття

Схема 2

ФОРМИ МИСЛЕННЯ

ФОРМИ МИСЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 6

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ

Мета: ознайомити учнів з поняттям « темперамент » і « харак­тер», визначити роль темпераменту у професійній діяльності, вказати на можливості подолання негативних рис характеру.

Матеріали: таблиця «Співвідношення типів нервової сис­теми й темпераменту», тест «Особливості характеру особистості».

Психолог. Особливості темпераменту й характеру, а точні­ше — індивідуально-психологічні риси особистості, теж накла­дають свій відбиток на професійне самовизначення. Давайте окреслимо поняття «темперамент».

Темпераментом називається індивідуально своєрідна, природ­но обумовлена сукупність динамічних проявів психіки. Це спосіб емоційної реактивності й динаміки діяльності людини.

Темперамент — «це ті вроджені особливості людини, які спричиняють динамічні характеристики інтенсивності й швид­кості реагування, ступеня емоційної збудливості й урівноваже­ності, особливості пристосування до навколишнього середови­ща».

Існує чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флег­матик і меланхолік. Потрібно сказати, що немає поганих або гарних типів темпераменту. Для кожного з них характерні по­зитивні й негативні риси. Охарактеризуємо кожний з типів темпераменту.

Холерик — людина дуже енергійна, здатна віддаватися справі з особливою пристрасністю. Емоції бурхливі, спалахами. Різка зміна настроїв. Мова плутана, нерівна. З людьми прямолінійний. Нетерплячий, не вміє чекати. Нестійкий в інтересах і схильнос­тях. Працює ривками. Постійно прагне до нового.

Сангвінік — живий, урівноважений. Витриманий, може опа­нувати себе у складній ситуації. Мова голосна, швидка, виразна. Товариський, легко входить у новий колектив, не почуває ску­тості. Швидко включається в нову роботу й швидко перемикаєть-

ся. Ініціативний, але в рішеннях часто незібраний. Рухливий, з виразною мімікою й жестами.

Флегматик — людина незворушна, зі стійкими прагнення­ми й настроєм, зі сталістю й глибиною почуттів. Емоції слабко виражені. Малорухливий, інертний. Помірно товариський. Увага стійка. Дотримується строго заведеного порядку на своє­му робочому місці. Стійкий в інтересах і схильностях. Повільно включається в нову роботу, повільно перемикається в однієї справи на іншу.

Меланхолік — неврівноважений, малорухливий тип. Людина вразлива, схильна до глибоких переживань. Дуже чутлива, не вірить у свої здібності. Рухи рук соромливі. Схильний до самот­ності, замкненості, важко йде на контакти. Стійкий в інтересах і схильностях. Відмінно справляється з ситуаціями монотонності й тривалої одноманітної діяльності.

Оскільки кожна діяльність висуває до психіки людини і її динамічних рис певні вимоги, немає темпераментів, ідеально придатних для всіх видів діяльності. Можна образно описати, що «люди холеричного темпераменту більше придатні для актив­ної ризикованої діяльності, сангвініки — для організаторської діяльності («політики»), меланхоліки — для творчої в науці й мистецтві (мислителі»), флегматики — для планомірної й плід­ної діяльності («творці»).

Роль темпераменту в самовизначенні особистості полягає в тому, що від нього залежить вплив на діяльність різних психіч­них станів. Від темпераменту залежить і вплив різних факторів, що визначають рівень нервово-психічної спрямованості.

У процесі самовизначення й вибору життєвого шляху фор­мується індивідуальний стиль діяльності молодої людини. Під індивідуальним стилем діяльності розуміють таку індивідуальну систему прийомів і способів дії, що характерна для певної люди­ни й забезпечує досягнення успішних результатів діяльності.

Крім того, темперамент накладає відбиток на способи поведін­ки й спілкування.

Характер — індивідуальне поєднання найбільш стійких, іс­тотних набутих вмінь особистості, що проявляються в поведінці, у певному ставленні до себе, інших людей, до дорученої справи. Можна сказати, що риси характеру відображають те, як діє людина, а не заради чого вона діє. Таким чином, характер і його акцентуації справляють також істотний вплив на професійне самовизначення.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що таке темперамент, які типи темпераменту ви знаєте?

— Чи є характер вродженою особливістю людини?

— Тест «Особливості характеру особистості».

Можна використовувати методики на визначення темпера­менту особистості (наприклад, тест «Формула темпераменту» А. Бєлова).

Підбиття підсумків заняття

Таблиця 2

Співвідношення типів нервової системи й темпераменту

Типи

нервової

системи

Сильні

Слабкі

Нестриманий

Жвавий

Інертний

 

Сила Сильний Сильний Сильний Слабкий
Урівнова­женість Неврівноважений Урівнова­жений Урівноваже­ний Неврівноважений
Рух­ливість Порівняно рухливий Рухливий Інертний Рухливий/ інертний
Темпера­мент Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік

Тест «Особливості характеру особистості»

Треба відповісти на запитання, згруповані по п’ятірках. Кож­на група позначається буквою. Вам потрібно відповісти «так» або « ні». Не варто довго роздумувати.

А1. Чи є в тебе почуття гумору?

А2. Довірливий чи відвертий ти із друзями?

АЗ. Чи легко тобі просидіти більше години, не розмовляючи?

А4. Чи охоче ти позичаєш свої речі?

А5. Чи багато в тебе друзів?

Б1. Чи вмієш ти розважити гостей?

Б2. Чи властиві тобі точність і пунктуальність?

БЗ. Чи робиш ти грошові заощадження?

Б4. Чи любиш ти строгий стиль в одязі?

Б5. Чи вважаєш ти, що правила внутрішнього розпорядку необхідні?

В1. Чи проявляєш ти привселюдно свою антипатію до когось?

В2. Чи зарозумілий ти?

В3. Чи сильний у тобі дух протиріччя?

В4. Чи намагаєшся ти стати центром уваги в компанії?

В5. Чи наслідують тебе?

Г1. Чи вживаєш ти брутальні слова?

Г2. Чи любиш ти похвалитися напередодні іспиту, що знаєш все на відмінно?

ГЗ. Чи маєш ти звичку робити зауваження, читати нотації?

Г4. Чи буває в тебе бажання будь-що вразити друзів оригі- • нальністю?

Г5. Чи тішить тебе висміювання інших людей?

Ґ1. Чи подобаються тобі професії жокея, актора, диктора,. інженера, лаборанта, бібліографа?

Ґ2. Чи почуваєшся ти невимушено в товаристві малознайомих людей?

ҐЗ. Чи волієш ти ввечері зайнятися спортом замість того, щоб посидіти вдома й почитати книжку?

Ґ4. Чи здатний ти зберігати секрети?

Ґ5. Чи любиш ти святкову атмосферу?

Д1. Чи строго ти дотримуєшся правил пунктуації у листах?

Д2. Чи готуєшся ти заздалегідь до недільних розваг?

ДЗ. Чи можеш ти точно відзвітувати про свої покупки й ви­датки?

Д4. Чи любиш ти прибирати?

Д5. Чи властива тобі помисливість?

Інтерпретація результатів

Підрахуйте кількість відповідей «так» у кожній частині тес­ту, позначеній буквою. У тих частинах, де більшість відповідей «так», ставте індекс — А, Б, В, Г, Ґ або Д. Там же, де більшість відповідей «ні» — ставте «0». У вас повинен вийти один з варіан­тів відповіді, наприклад, АВГ або 0Ґ0 і т.д.

1. За трьома першими групами (А, Б, В) або «Яким ти здаєшся оточенню»

АОО — тебе часто вважають надійною людиною, хоча насправ­ді ти злегка легковажний. Ти веселий і говіркий, робиш часом менше, ніж обіцяєш. Друзям неважко захопити тебе, однак у серйозних речах ти вмієш наполягти на своєму.

АОВ — ти справляєш враження людини не дуже сором’язливої, іноді навіть нечемної. Прагнучи до оригінальності, суперечиш іншим, а часом і собі. Тобі бракує того, що називається врівно­важеністю.

АБО — ти дуже подобаєшся оточенню. Ти товариський, серйозний, поважаєш думку інших, ніколи не залишаєш друзів у важку хвилину. Але дружбу твою заслужити нелегко.

АБВ — ти любиш командувати, але незручність від цього від­чувають тільки найближчі люди. З усіма іншими ти стримуєшся. Висловлюючи свою думку, не думаєш про те, як відіб’ються на людях твої слова.

000 — ти стриманий, замкнений. Ніхто не знає, про що ти думаєш. Зрозуміти тебе важко.

00В — не виключено, що про тебе говорять: «Який нестерпний характер». Ти дратуєш співрозмовників, не даєш їм висловити­ся.

0Б0 — такі люди, як ти, — зразкові учні, ввічливі, акуратні, дисципліновані, завжди з гарними оцінками. Учителі довіряють їм. Що ж до товаришів, то одні вважають таких «задаваками», інші — пропонують свою дружбу.

0БВ — ти справляєш враження вразливої людини. Часто сваришся через дрібниці. Іноді буваєш у гарному настрої, але це трапляється нечасто.

2. За трьома останніми групами (Г, Ґ та Д) або «Який ти насправді»

000 — тебе цікавить все нове, маєш палку уяву, одноманіт­ність тебе гнітить. Але мало хто добре знає твій характер. Тебе вважають людиною спокійною, тихою, задоволеною своєю долею, натомість насправді ти прагнеш до життя, сповненого яскравих подій.

0Д0 — швидше за все, ти — сором’язлива людина. Це видно, коли тобі доводиться мати справу з незнайомими людьми. Самим собою буваєш тільки в колі родини або найближчих друзів. При сторонніх почуваєшся скуто, але намагаєшся приховати це. Ти сумлінний, працьовитий. У тебе багато гарних задумів, ідей, про­ектів, але через свою скромність ти нерідко залишаєшся в тіні.

0Ґ0 — ти дуже товариський, любиш зустрічатися з людьми, збирати їх навколо себе. Тільки-но ти залишаєшся один — усе пропало. Тобі важко навіть замкнутися в кімнаті, щоб написати якогось важливого листа. Дуже сильний дух протиріччя: постій­но хочеться зробити що-небудь інакше.

ОҐД — ти стриманий, але не боязкий, веселий, але не надміру, товариський, ввічливий з усіма. Звик, що тебе часто хвалять. Хотів би, щоб тебе любили без усяких зусиль з твого боку. Без друзів тобі не по собі. Тобі приємно робити добро людям. Але можна дорікнути й у деякій схильності до мрійництва.

Г00 — ти схильний висловлювати й захищати досить пара­доксальні думки. Тому в тебе чимало супротивників. Але тебе це не хвилює.

ГОД — тобі доведеться почути не дуже приємні слова. Як це тобі вдалося підібрати таке поєднання букв? Характер досить важкий. Украй непоступливий. Недостатньо розвинене почуття гумору, не переносиш жартів. Часто критикуєш чужі дії. У тебе мало друзів.

ГҐО — ти — великий оригінал і любиш дивувати друзів. Якщо хто-небудь дає пораду, робиш все навпаки тільки заради того, щоб подивитися, що із цього вийде. Тебе це розважає, а інших дратує. Тільки найближчі друзі знають, що ти не так самовпевнений, як здається.

ҐҐД — ти енергійний. Усюди почуваєшся на своєму місці. Завжди можеш опанувати себе. Товариський. Але схоже, що любиш товариство друзів тільки за умови, що ти граєш у ньому головну роль. Любиш бути арбітром у суперечках й організову­вати ігри. Оточення визнає твій авторитет, бо у твоїх судженнях завжди чимало здорового глузду. Але твоє прагнення вічно по­вчати стомлює.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,324sec