МОТИВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

МОТИВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

Мета: розкрити суть поняття «Мотиви вибору професії», на­вести їхню класифікацію й показати шляхи формування мотивів вибору потрібних професій.

Матеріали: таблиця «Мотиви вибору професії», методика «Мотиви вибору професії»

Психолог. У професійній освіті надзвичайно актуальні про­блеми професійної мотивації або, інакше кажучи, система та ієрархія мотивів, що визначають ставлення до майбутньої про­фесії.

Мотиви як психологічні фактори людської поведінки, діяль­ності посідають чільне місце в структурі особистості, пронизу­ючи її основні структурні утворення: спрямованість, характер, емоції, здібності, діяльність. Не випадково при виборі юнаками й дівчатами професії велику увагу приділяють,мотивам вибору професії. Але для того, щоб формувати мотиви, необхідно мати про них уявлення.

У психологічній науці під мотивами розуміють «те, що спо­нукає діяльність людини, заради чого вона працює». У ролі мотивів можуть виступати потреби й інтереси, потяги й емоції, установки й ідеали.

С. Рубінштейн писав, що «…глибокі переживання, почуття, пристрасті контролюються як мотиви поведінки, найменше під­даються безпосередньому впливу: за наказом — навіть не чужим, а таким, котрий даєш собі сам, — ніколи нічого не полюбиш і не розлюбиш; прямим впливом тут нічого не вдієш…».

Психологічну основу мотивів вибору професії, поряд з по­требами, становить активний інтерес до професії. Чинність і глибина мотивів визначається також і важливістю поставленої мети, що, залежно від мотивів, набуває різного особистісного змісту.

Слід зазначити, що в психолого-педагогічній літературі не­має єдиної класифікації мотивів вибору професії. Розглянемо найпоширеніші класифікації.

В одному випадку виділяються такі групи мотивів:

1) загальна мотивація;

2) романтика професій;

3) науково-пізнавальні мотиви;

4) мотиви суспільної значимості професій;

5) наслідування.

В іншому випадку розглядаються:

1) усвідомлення перспективності обраної професії;

2) навчальний і позакласний інтереси;

3) бажання бути корисним країні;

4) вплив рідних і знайомих.

Узагальнюючи такі підходи до класифікації мотивів вибору професії, можна сказати, що при виборі професії людина керуєть­ся: суспільною значимістю професії, престижем, заробітком, можливістю просування по службі та іншими.

Знання того, чому людина обрала ту або іншу професію, до­зволяє передбачати, наскільки успішно вона її опанує, наскіль­ки серйозно, захоплено працюватиме, наскільки стійким буде інтерес до майбутньої діяльності.

Наступна класифікація — це розподіл мотивів на зовнішні і внутрішні.

Внутрішній мотив вибору тої або іншої професії — її суспільна або внутрішня значимість; задоволення, яке приносить робота, можливість спілкування, керівництво іншими людьми. Внутріш­ня мотивація виникає з потреб самої людини, тому на її основі людина працює охоче, без зовнішнього тиску.

Зовнішня мотивація — це заробіток, прагнення до пре­стижу, страх осуду, невдач. Зовнішні мотиви можна розді­лити на позитивні й негативні. До позитивних належать: матеріальне стимулювання, можливість просування по служ­бі, схвалення колективу, престиж, тобто стимули, заради яких людина вважає за потрібне докласти своїх зусиль. До негативних мотивів належать впливи на особистість шляхом тиску, покарань, критики, осуду й інших санкцій негатив­ного характеру.

Розглянемо після такого загального огляду окремі мотиви і їхній взаємозв’язок докладніше.

Соціальні мотиви виражаються в бажанні своєю працею спри­яти розвитку суспільства, допомагати людям, світові.

Спостерігаються сильні зв’язки соціальних мотивів з мо­ральними, менш значні — з естетичним й пізнавальними моти­вами.

Моральні мотиви вибору професії до 17 років стають одними з головних. Естетичні, моральні, пізнавальні й творчі перспекти­ви майбутньої професії юнаки й дівчата оцінюють із моральних позицій.

Естетичні мотиви виражаються в прагненні юнаків і дівчат до естетики праці, її краси, гармонії, у бажанні працювати за певною спеціальністю тому, що вона «сприяє сприйняттю пре­красного», «дає відчуття радості».

У школярів досить високий рівень сформованості естетичних мотивів. І вони сильніше пов’язані із матеріальними мотивами і мотивами престижу.

Пізнавальні мотиви вибору професії характеризуються праг­ненням учнів до оволодіння спеціальними знаннями, до проник­нення в суть творчої діяльності з обраної професії, до ознайом­лення зі змістом конкретної праці.

Частота вибору цієї групи мотивів з віком зростає.

Творчі мотиви виражають бажання юнаків і дівчат обрати ту чи іншу професію тому, що вона дозволяє бути оригінальним у роботі, дає змогу робити «відкриття», виявляти творчість.

Мотиви, пов’язані зі змістом праці за обраною професією, визначаються чіткими знаннями учнів про спільні і відмінні риси всіх елементів процесу праці (функції, операції, зусилля, дії) і характеризують їхню спрямованість на розумову й фізичну працю.

Матеріальні мотиви пов’язані з гарною оплатою праці, за­безпеченням постійною роботою, гарантією стабільного майбут­нього. Зараз матеріальні мотиви £рія більшості юнаків і дівчат виступають серед перших і найбільш значимих.

Мотиви престижу виражають прагнення молоді обрати про­фесії, які цінуються серед друзів і знайомих, дозволяють досягти привабливого становища у суспільстві, забезпечують швидке просування по службі. Ця група мотивів пов’язана певним чином з утилітарними мотивами.

Утилітарні мотиви — бажання обрати таку професію, що дає змогу управляти людьми. Вони передбачають чистоту й легкість праці, орієнтують на вступ у Виш.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що називається «мотивом»?

— Назвіть види мотивів вибору професії.

Методика «Мотиви вибору професії»

Соціальні — дозволяє приносити користь суспільству, здійснити подвиг, сприяє використанню праці для зміцнення миру.

Моральні — дозволяє бути завжди в колективі, брати участь у його справах, удосконалювати свій моральний вигляд, духов­ний світ.

Естетичні — сприяє сприйняттю прекрасного, дозволяє від­чувати радість праці, сприяє усвідомленню краси й гармонії праці.

Пізнавальні – задіює всі здібності, сприяє розширенню кру­гозору й всебічному розвитку, дозволяє постійно самовдоскона­люватися.

Творчі — дозволяє бути оригінальним у роботі, дає змогу ро­бити наукові відкриття, сприяє досягненню поставленої мети, дає більші можливості для творчості.

Матеріальні — добре оплачується, дозволяє надавати допомо­гу рідним, забезпечує постійною роботою, забезпечує стабільне майбутнє.

Престижні — цінується серед друзів і знайомих, дозволяє до­сягти привабливого становища у суспільстві, забезпечує швидке підвищення кваліфікації, можливість швидкого просування по роботі.

Утилітарні — дає змогу керувати людьми, чистота й легкість праці, передбачає вступ у Виш.

Зміст праці — вимагає сильного розумового і фізичного на­пруження, роботи з устаткуванням.

Методика «Мотиви вибору професії»

Для визначення провідного типу мотивації в процесі вибору професії серед юнаків і дівчат було проведено опитування «Мо­тиви вибору професії».

Психолог. У бланку відповідей наведені твердження, що ха­рактеризують будь-яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з них вплинуло на ваш вибір професії за такою шкалою оцінювання:

5 — дуже сильно вплинуло;

4 — сильно вплинуло;

З — середньо вплинуло;

2 — слабко вплинуло;

1 — ніяк не вплинуло.

Таблиця 5

Мотиви вибору професії

з/п

Твердження

Оцінка

Тип мотиву

1 Вимагає спілкування з різними людьми   І
2 Подобається батькам  
3 Передбачає сильне почуття відповідальності   С
4 Вимагає переїзду на нове місце проживання   +
5 Відповідає моїм здібностям   І
6 Дозволяє обмежитися наявним устаткуванням  
7 Корисна людям   С
8 Сприяє розумовому й фізичному розвитку   І
9 Високооплачувана   +
10 Дозволяє працювати близько від дому   +
11 Престижна  
12 Можливість для зростання професійної майстерності   с
13 Єдино можлива за таких обставин  
14 Дозволяє реалізувати здібності до керівної роботи   с
15 Приваблива   І
16 Близька до будь-якого шкільного предмету   +
17 Дозволяє одразу одержати гарний результат праці для інших   С
18 Обрана моїми друзями  
19 Дозволяє використовувати професійні вміння поза роботою   +
20 Дає більші можливості виявити творчість   І

3=________.;  І=­­­­______; + =____;-=______.

Інтерпретація результатів проводиться у такий спосіб: підраховується арифметична сума за кожним із типів мотивації у бланку відповідей такими позначками — «І»., «С», «+», «-».

Умовні позначки:

«І» — внутрішні індивідуально значимі мотиви;

«С» — внутрішні соціально значимі мотиви;

«+» — зовнішні позитивні мотиви;

«—» — зовнішні негативні мотиви.

Максимальна сума вказує на переважний тип мотивації ви­бору професії.

Підбиття підсумків заняття

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,339sec