МОНІТОРИНГ ПОТРЕБ, ІНТЕРЕСІВ І СХИЛЬНОСТЕЙ ПІДЛІТКА ТА МЕТОДИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Розвиток особистості учня в навчально-виховному процесі буде успішним лише в тому випадку, коли діяльність учителя відповідатиме і спиратиметься на потреби самих учнів, а також цілеспрямовано викликатиме, виховуватиме ці потреби.

Потреба — це необхідність у чомусь. Потреби можна умовно ділити на матеріальні (в їжі, одягові тощо) та духовні (в пізнанні, творчості тощо). Потреби викликають активність людини, яка під впливом зовнішніх умов та обставин приймає форму спонукання до певної діяльності;
здійснення якої і задовольняє цю потребу. Це спонукання саме до даної діяльності, що входить у програму потреби, є мотивом. Мотив показує, заради чого людина виконує дану діяльність. Мотиви стосовно змісту діяльності ділять на зовнішні (обов’язок, престиж тощо) та внутрішні (інтерес до змісту діяльності, до її процесу тощо).

Інтерес — одна із форм вияву спрямованості, забарвлена позитивною емоцією і пов’язана з проявом пізнавальної потреби. Залежно від змісту, інтереси можуть поділятися на матеріальні, суспільно-політичні, професійні, спортивні тощо. Залежно від місця в структурі мотивації інтереси можуть бути безпосередніми й опосередкованими. Безпосередній інтерес — до самого процесу діяльності, опосередкований — до результатів діяльності (наприклад, інтерес до навчання не заради навчання, знань, а заради обіцяної батьками винагороди за добру успішність).

Інтереси особистості характеризуються широтою, стійкістю, глибиною.

Широта визначається кількістю сфер діяльності, до яких учень проявляє інтерес.

Стійкість характеризується різною тривалістю і зберіганням.

Глибина — ступінь дієвості інтересу, тобто рівень його спонукальної сили.

Різновидом інтересу є схильність — сильне прагнення до певної діяльності.

 

 

 

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ

ПОТРЕБ ПІДЛІТКА ШЛЯХОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Методика визначення інтенсивності пізнавальної

потреби в підлітка

 

Порядок проведення. Психолог на основі спостережень, бесід з іншими вчителями, з батьками учня повинен вибрати відповіді на запитання наступної анкети:

1.    Як часто учень довго займається розумовою роботою (годи-ну-півтори — для молодшого школяра, декілька годин поспіль для підлітка і т.д.):

а)    часто (5 балів);

б)    іноді (3 бали);

в)    дуже рідко (1 бал).

2.    Чому віддає перевагу учень, коли поставлено запитання на винахідливість:

а)    помучитись, але самому знайти відповідь (5 балів);

б)    коли як (3 бали);

в)    одержати готову відповідь від інших (1 бал).

3.    Чи багато читає учень додаткової літератури:

а)    постійно, багато (5 балів);

б)    іноді багато, а іноді — зовсім нічого не читає (3 бали);

в)    мало, або ж зовсім нічого не читає (1 бал).

4.    Наскільки емоційно учень ставиться до цікавого для нього
заняття, пов’язаного з розумовою працею:

а)    дуже емоційно (5 балів);

б)    коли як (3 бали);

в)    емоції яскраво не виражені (1-бал).

5.    Чи часто ставить запитання:

а)    часто (5 балів);

б)    іноді (3 бали);

в)    дуже рідко (1 бал).

 

Обробка одержаних даних. Суму балів, отриманих учнем за всі запитання, потрібно поділити на 5 (число запитань). Одержуємо показник інтенсивності пізнавальної потреби.

Якщо учень одержав оцінку від 3,5 до 5, то можна вважати, що у нього сильно виражена пізнавальна потреба; якщо від 2,5 до 3,5, то пізнавальна потреба виражена слабко.

 

Методика «Що вас цікавить?»

 

(Дає змогу визначити характер та особливості інтересів і схильностей підлітка)

Порядок проведення. Учням пропонують відповісти на запитання наступної анкети:

 1. Що більше всього приваблює вас у школі: а) спілкування з товаришами; б) сам процес навчання; в) самостійна робота; г) інше (вкажіть)?
 2. Який навчальний предмет вам видається найважчим? (На
  звіть його і, якщо можна, поясніть, у чому саме полягає важкість.)
 3. Який навчальний предмет видається вам найцікавішим?
  (Назвіть його і вкажіть, у чому саме полягає ваш інтерес до цього предмета.)
 4. Який із навчальних предметів ви вважаєте найкориснішим
  для вашої підготовки до життя після закінчення школи? (Назвіть
  його та вкажіть, чому саме Цей предмет для вас найкорисніший.)
 5. Які навчальні предмети, на вашу думку, можна було б не вивчати і чому?
 6. Які навчальні предмети потрібно було б, на вашу думку,
  включити до вивчення і чому?

   

  Обробка одержаних даних.

  Аналіз змісту відповідей дає змогу визначити характер навчально-пізнавальних мотивів учня, наявність у нього певних нахилів.

 

 

МОНІТОРИНГ

СПРЯМОВАНОСТІ

ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ

Спрямованість особистості — це сукупність стійких мотивів, які орієнтують поведінку і діяльність особистості відносно конкретних умов ситуації. Вона характеризується домінуючими потребами, інтересами, нахилами, переконаннями, ідеалами, світоглядом. Частіше за все виділяють три види спрямованості: особистісну, колективістичну та ділову.

Особистісна спрямованість (спрямованість на себе — НС) створюється перевагою мотивів
власного добробуту, прагнення до особистої першості, престижу. Така людина зайнята сама собою, своїми почуттями та переживаннями, у праці бачить, передусім, можливість задовольнити свої потреби.

Колективістична спрямованість (спрямованість на взаємодію — ВД) має місце тоді, коли вчинки людини обумовлюються потребою в спілкуванні, прагненням підтримати хороші стосунки з товаришами.

Ділова спрямованість (спрямованість на завдання — НЗ) відображає перевагу мотивів, що породжуються самою діяльністю, захоплення процесом діяльності, безкорисливе прагнення до пізнання, оволодіння новими навичками і вміннями.

 

 

Дослідження спрямованості особистості за допомогою орієнтовної анкети (ОА)

 

Матеріальне забезпечення: анкета «ОА», аркуш відповідей, ключ до «ОА».

Процедура проведення.

Учням роздаються (або вони самі готують за зразком) аркуші відповідей, пояснюється інструкція і двічі зачитується кожне запитання тесту. Потім зачитується ключ, і учні поряд зі своєю відповіддю (а, в або с) пишуть розшифровку: НС, ВД та НЗ. Розшифровка проводиться як у колонці БВ, так і в колонці МВ. Після розшифровки підраховується кількість НС(а потім ВД та НЗ) окремо в колонках БВ та МВ. Дані підрахунку заносяться в підсумкову табличку внизу протоколу. Потім вираховується сумарний показник кожного рядка підсумкової таблиці. Для цього від першого числа віднімається друге.

Позитивне визначення підсумкового показника свідчить про наявність даної спрямованості.

На завершення проводиться індивідуальна корекційна бесіда з кожним учнем.

 

 

Орієнтовна анкета (ОА)

 

Інструкція учневі: На кожен пункт анкети можливі три відповіді: а, в і с. Із відповідей на кожне запитання виберіть ту, яка найбільше вам підходить. Літеру вашої відповіді напишіть в аркуші відповідей проти номера запитання в колонці БВ («Більше всього»). Потім із відповідей на це саме запитання виберіть ту, яка найменше вам підходить. Літеру даної відповіді запишіть у колонці МВ («Менше всього»). Відповідь, що залишилась, не записуйте ніде.

Над запитаннями не думайте надто довго — перший вибір, як правило, буває найбільш правильним. Час від часу контролюйте себе: чи в ті стовпчики ви записуєте відповіді, чи немає пропусків. Якщо виявите помилку — виправте її, але так, щоб виправлення було чітким.

Текст анкети (ОА)

1.    Найбільше задоволення в житті дає:

а) оцінювання твоєї роботи;

в) усвідомлення того, що робота виконана добре;

с) усвідомлення, що знаходишся серед друзів.

2.    Якби я грав у футбол, то хотів би бути:

а) тренером, який розробляє тактику гри;

в) відомим гравцем; с) капітаном команди.

3.    Кращими учителями є ті, які:

а) мають індивідуальний підхід
до учня;

в) захоплені своїм предметом і викликають інтерес до нього;

с) створюють у колективі атмосферу, у якій ніхто не боїться висловити свою думку.

4.    Учні оцінюють як найгірших таких учителів, які:

а) не приховують, що деякі учні їм не подобаються;

в) викликають у всіх дух суперництва;

с) справляють враження, що предмет, який вони викладають, їх не цікавить.

5.    Я радий, коли мої друзі:

а) допомагають іншим, якщо для цього є нагода;

в) завжди вірні мені і надійні;

с) інтелігентні і в них широкі інтереси.

6.    Кращими друзями вважаю тих:

а) з якими добре складаються
взаємини;

в) які можуть більше, ніж я; с) на яких можна покластися.

7.    Я хотів би бути відомим, як ті:

а) хто досягнув життєвого успіху;

в) хто може палко любити;

с) хто вирізняється товариськістю та доброзичливістю.

8.    Якби я міг вибрати, я хотів би бути:

а) науковим працівником; в) начальником відділу; с) космонавтом.

9.    Коли я був дитиною, я любив:

а) гратися з,друзями;

в) успіхи в справах; с) коли мене хвалили.

10.    Більше всього мені не подобається, коли я:

а) зустрічаю перепони у виконанні відповідальних завдань;

в) коли в колективі погіршуються товариські відносини;

с) коли мене критикує мій начальник.    

11.    Основна роль школи повинна бути:

а) у підготовці учнів до роботи за фахом;

в) у розвитку індивідуальних здібностей і задатків;

с) у вихованні в учнів якостей, завдяки яким вони могли б співіснувати з людьми.

12.    Мені не подобаються колективи, в яких:

а) недемократична система; в) людина втрачає свою індивідуальність у загальній масі;

с) неможливий вияв ініціативи.

13.    Якби в мене було більше вільного часу, я б використовував його:

а) для спілкування з друзями;

в) для улюблених справ і самоосвіти;

с) для безтурботного відпочинку.

14. Мені здається, що я здатен на максимальне, коли:

а) працюю з хорошими людьми;

в) робота мені подобається;

с) мої зусилля достатньо винагороджуються.

15. Я люблю, коли:

а) інші цінують мене;

в) відчуваю задоволення від виконаного завдання;

с) приємно проводжу час із друзями.

16.    Якби про мене писали в газетах, мені хотілося б, щоб:

а) помітили справу, яку я виконав;

в) похвалили мене за мою роботу;

с) повідомили про те, що мене обрали в комітет чи бюро.

17.Краще за все я учився б, якби вчитель:

а) мав до мене індивідуальний підхід;

в) давав би мені цікаві і складні завдання;

с) викликав би дискусії з питань, які розглядаються.

18.    Немає нічого гіршого, ніж:

а) приниження особистої
гідності;

в) неуспішне виконання важливого завдання;

с) втрата друзів.

19.    Найбільше я ціную:

а) особистий успіх;

в) роботу в колективі; с) практичні результати.

20.    Дуже мало людей:

а) дійсно радіють виконаній роботі;

в) із задоволенням працюють в колективі;

с) готові допомогти в роботі іншому.

21.    Я не терплю:

а) сварок та суперечок;

в) «відмітання» всього нового;

с) людей, що ставлять себе вище за інших.

22.    Я хотів би:

а) щоб оточуючі вважали мене своїм другом;

в) допомагати іншим у спільній справі;

с) викликати захоплення в інших.

23.    Люблю начальство, коли воно:

а) вимогливе;

в) має авторитет;

с) приємне у спілкуванні.

24.    На роботі я хотів би:

а) щоб рішення приймалися колективно;

в) самостійно працювати над вирішенням проблеми;

с) щоб начальство визнало мої переваги.

25.    Я хотів би прочитати книгу:

а) про Мистецтво доброго
співжиття з людьми;

в) про життя відомої людини; с) на зразок: «Зроби сам».

26.    Якби в мене були музичні здібності, я хотів би бути:

а) диригентом;

в) солістом;

с) композитором.

27.    Вільний час я з найбільшим задоволенням проводжу:

а) дивлячись детективні фільми;

в) у розвагах із друзями;

с) займаючись своїм захопленням (хобі).

28.    За умови однакової грошової винагороди я б із задоволенням:

а) вигадав цікавий конкурс;

в) виграв у конкурсі;

с) організував би конкурс і керував ним.

29.    Для мене найважливіше — знати:

а) що я хочу зробити;

в) як досягнути мети;

с) як залучити інших до досягнення, моєї мети.

30.    Людина повинна поводитися так, щоб:

а) інші були нею задоволені;

в) виконати, передусім, своє завдання;

с) не потрібно було докоряти їй за роботу.

Бланк відповідей

 

БВ

МВ

 

БВ

МВ

БВ

МВ

1

   

11

   

21

   

2

   

12

   

22

   

3

   

13

   

23

   

4

   

14

   

24

   

5

   

15

   

25

   

6

   

16

   

26

   

7

   

17

   

27

   

8

   

18

   

28

   

9

   

19

   

29

   

10

   

20

   

30

   
 

БВ МВ Підсумковий показник

НС

ВД

НЗ

 

 

 

а

в

с

 

а

в

с

 

а

в

с

1

нс

нз

вд

11

нз

нс

вд

21

вд

нз

нс

2

нз

нс

вд

12

вд

нс

нз

22

вд

нз

нс

3

нс

нз

вд

13

вд

нз

нс

23

нз

нс

вд

4

нс

вд

нз

14

вд

нз

нс

24

вд

нз

нс

5

вд

нс

нз

15

нс

нз

вд

25

вд

нс

нз

6

вд

нз

нс

16

нз

нс

вд

26

вд

нс

нз

7

нс

нз

вд

17

нс

нз

вд

27

вд

нс

нз

8

нз

вд

нс

18

нс

нз

вд

28

нз

не

вд

9

вд

нз

нс

19

нс

вд

нз

29

нс

нз

вд

10

нз

вд

нс

20

нз

вд

не

30

вд

нз

нс

 

 


 

 

завантаження...
WordPress: 23.06MB | MySQL:26 | 0,352sec