Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини

Тема: «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини».

Мета: сформувати в учнів уявлення про гірські породи, мінерали та їх власти­вості, корисні копалини, уміння їх розрізняти, описувати властивості.

Завданий:

1)  закріпити в учнів знання про рельєф та його значення;продовжувати формувати в учнів уявлення про гірські породи, мінерали та їх властивості;

2)                 повторити й поглибити знання учнів про різноманітність корисних копалин (паливні, рудні, нерудні (сировину для хімічної та будівельної промисловості)), їх властивості та застосування в народному господарстві;

3)  розвивати вміння описувати властивості гірських порід, знаходити й порі­внювати подібність і відмінність окремих гірських порід, розрізняти корисні копалини, організовувати своє робоче місце, діяти за аналогією.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Основні поняття і терміни: гірські породи, мінерали, корисні копалини, рудні (магнітний, червоний, бурий залізняк, мідь), паливні корисні копалини, нерудні (сировина для хімічної промисловості (калійна сіль), будівельні матеріали).

Методи і методичні прийоми: словесний (фронтальне опитування, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності), практичний (робота з роздатковим матеріалом, виконання завдань у зошиті).

Обладнання: колекції корисних копалин, зразки руд чорних та кольорових металів, калійна сіль, хімічні склянки з водою, скляні палички, атласи.

Хід уроку

 1. 1.  Організаційний момент.
 2. 2.                  Перевірка домашнього завдання (фронтальне опитування за темою попереднього уроку).

Що таке рельєф? Які бувають форми рельєфу? Які форми рельєфу є на суші? Які з них є в Україні? Як називається процес руйнування гірських порід? Які чинники спричиняють зміну рельєфу?

3. Відтворення та корекція опорних знань і практичного досвіду учнів.

Підготовча бесіда.

Що таке гірські породи? Наведіть приклади гірських порід? В яких станах мо­жуть перебувати гірські породи? Що називають мінералами? Наведіть приклади гірської породи та мінералів, що її утворюють. Що таке корисні копалини? Які властивості мають корисні копалини? Наведіть приклади корисних копалин Укра­їни та охарактеризуйте їх властивості.

4. Мотивація навчання школярів. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

1. Виконання завдань практичного характеру. Робота з роздатковим матері­алом (з колекціями корисних копалин). Доповнення таблиці в картці. Назви корис­них копалин заносяться учителем заздалегідь, причому ті, які є в матеріальній базі кабінету. Учнями потрібно вписати агрегатний стан корисних копалин, їх тільність, пухкість, колір, горючість.

  Властивості гірських порід   Таблиця 1  
Гірські породи Агрегатний стан Щільність, пухкість Колір Горючість  
Пісок Твердий Пухкий Жовтувтий  
Глина Тверда Пухка Жовто-коричнева  
Вапняк Твердий Щільний Білий  
Торф Твердий Пухкий Бурий +  
Кам’яне вугілля Тверде Щільне Чорне +  
Нафта Рідка   Темно-коричнева (чорна) +  

 

2. Бесіда. Які властивості має нафта, кам ‘яне вугілля? Чим відрізняються між собою глина та торф? На які групи молена поділити ці корисні копалини, опираючись на їхні властивості? Для чого людям потрібні знання про гірські породи, мінерали, корисні копалини та їх властивості? Отримати відповіді на ці та багато іниіих запитань вам допоможе зміст уроку за темою «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини».

План (запис на дошці)

 1. Гірські породи та їх властивості.
 2. Мінерали.
 3. Корисні копалини та їх використання.
 4. Кольорові та чорні метали.
 5. Нерудні корисні копалини.

5. Вивчення нового матеріалу (вступні вправи).

1.Розповідь. Гірські породи — це всі речовини, які залягають у Землі великими масивами. До гірських порід належать не тільки ті породи, з яких утворені гори, а й ті, з яких утворені рівнини. Слід зазначити, що школа, в якій діти вчаться, село, місто, де вони живуть, ліси й озера, моря й океани розташовані на різних гірських породах, що залягають у товщі Землі.

У земній корі гірських порід дуже багато. Вони залягають під ґрунтом на різних глибинах. Так, нафта знаходиться на глибині 2-3 км, базальт — частіше буває на глибині 10-15 км, а пісок і глина — близько до поверхні Землі.

2. Пояснювальна бесіда. Чим відрізняються між собою гірські породи? Крім глибини залягання, гірські породи відрізняються також за властивостями: серед них є тверді, рідкі й газоподібні. Одні з них пухкі, сипкі, легко руйнуються (пісок, глина), інші бувають у вигляді великих щільних брил (кам’яне вугілля). Також вони трапляються одна від одної кольором, розчинністю у воді, запахом та іншими властивостями.

Яке значення гірських порід для господарської діяльності людини? Багато гір­ських порід становлять велику цінність. Перші з них застосовуються як паливо, другі є будівельним матеріалом, треті використовуються для зрошення полів (вода), четверті є сировиною для вироблення добрив. Залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали, які мають велике народногосподарське значення, також добува­ють з різних гірських порід.

3. Вступні вправи. Робота з роздатковим матеріалом (з гранітом). Завдання 1. Розгляньте зразки граніту. Визначте його агрегатний стан, колір, щільність (пухкість), міцність, розчинність у воді, наявність запаху. Результати занесіть у табл. 2. Зробіть висновок.

  Властивості граніту   Таблиця 2  
 Гірські породи Агрегатний стан Щільність,

пухкість

Колір Горючість  
           

                Висновок: граніт має сірий або рожевий колір, належить до твердих і щільних гірських порід, нерозчинний у воді, без запаху.

4. Розповідь з елементами бесіди. Граніт залягає на глибині 1 – 2 км і більше, але часто в горах виходить безпосередньо на поверхню землі, є добрим будівель­ним матеріалом. З чого складається граніт? Склад граніту неоднорідний. Він складається із сірих зернин польового шпату, світлих і прозорих зернин кварцу, блискучих пластинок слюди чорного або сріблястого кольору {Демонстрування зразків кварцу, слюди, польового шпату), Ці зернини є мінералами. Мінерали — це природні речовини, однорідні за складом і будовою, з яких складаються гірські породи. До складу гірських порід можуть входити два-три або більше мінералів.

Усі гірські породи та мінерали, які людина використовує для своїх потреб, називають корисними копалинами. Більшість з них видобувають з глибин, із земних надр. За подальшим використанням корисні копалини поділяють на такі групи: рудні—для виплавлення чорних металів (заліза і його сплавів), кольорових та дорогоцінних металів (міді, алюмінію, цинку, золота, срібла тощо) — та нерудні. В свою чергу, нерудні поділяються на паливні (нафта, природний газ, торф, ву­гілля); сировину для хімічної промисловості (солі, сірка, графіт) та для *. виробництва будівельних матеріалів (пісок, глина, граніт).

6. Первинне застосування набутих знань (пробні вправи, робота за картками).

1. Пояснення. Для ознайомлення з рудами чорних металів потрібно уважно розглянути обладнання, яке є на столах (шматочки руди та фарфорова пластин­ка), прочитати та виконати завдання, вміщені на картках. Для визначення кольору залізняків слід шматочком руди провести по поверхні фарфорової пластинки, яка є серед обладнання.

Завдання 1. Порівняйте між собою шматочки магнітного, червоного та бу­рого залізняків. Визначте їх властивості. Результати занесіть у табл. 3.

     
  Властивості залізняків                                       Таблиця 3
Корисна копалина Агрегатний стан Щільність,

пухкість

Колір Горючість
Магнітний        
Червоний        
Бурий        

Завдання 2. Вкажіть застосування залізних руд у господарстві. Висновки. 2. Перевірка виконання завдання. Озвучення висновків.

7. Застосування учнями знань у стандартних умовах з метою засвоєння навичок (тренувальні вправи у групах).

1. Групова робота. Учні поділяються на 3 групи, які отримують різні завдання з цієї теми. Обладнання готується заздалегідь і роздається перед уроком.

Група 1. Ознайомлення з кольоровими металами. (На партах знаходяться зраз­ки міді й мідного колчедану).

Завдання 1. Розгляньте роздатковий матеріал (зразки міді й мідного колчеда­ну) і з’ясуйте властивості мідної руди.

Результати запишіть у табл. 4.

  Властивості мідної руди   Таблиця 4
Корисна копалина Агрегатний стан Щільність, пухкість Колір Горючість
Мідна руда (мідний колчедан)        

Завдання 2. Опрацюйте теоретичний матеріал картки або відповідного фраг­мента статті підручника і вкажіть, де застосовується мідь у господарстві. Висновки. Мідний колчедан — тверда, щільна гірські порода, жовтуватого кольору, без запаху, використовується для виплавляння міді. Це один з кращих провідників електричного струму, використовується для виготовлення елект­ричних проводів. Сплави міді застосовують для карбування монет, відливання бронзових пам’ятників та деталей різних машин.

Група 2. Ознайомлення із сировиною для хімічної промисловості (калійною сіллю). (На парті знаходяться калійна сіль, хімічні склянки з водою та скляні палич­ки). Завдання 1

1. Розгляньте калійну сіль і визначте її колір, чи має вона запах, смак. З’ясуйте, чи розчиняється вона у воді.

 1. Вкажіть, які спільні та відмінні ознаки мають кухонна та калійна солі. Завдання 2. Опрацюйте теоретичний матеріал картки (або відповідного фраг­мента статті підручника) і вкажіть, де застосовується калійна сіль у господарстві. Висновки. Калійна сіль за зовнішнім виглядом і властивостями дуже подібна до кухонної: вона складається з прозорих кристалів, які добре розчиняються у воді, але гірка на смак. З калійної солі виробляють різні хімічні речовини. Сама калійна сіль є хорошим добривом для сільськогосподарських рослин.

Група 3. Знаходження родовищ корисних копалин на карті корисних копалин України.

Завдання   1. Опрацюйте теоретичний матеріал картки (або відповідного фрагмента статті підручника). Завдання 2. Знайдіть на карті найбільші поклади:

а)         залізних та кольорових руд (мідь);

б)         паливних корисних копалин (нафта, природний газ, торф, вугілля);

в)         сировини для хімічної (калійна сіль) та будівельної промисловості (граніт).

 1. Висвітлення групами результатів своєї роботи перед класом.
 2. Фізкультхвилинка.

4. Розповідь з демонструванням відповідного родовища на карті, бесіда.

Україна дуже багата на корисні копалини. Так, на її території містяться Донецький і Львівсько-Волинський кам’яновугільні та Дніпровський буро-вугі­льний басейни. Є поклади залізних і марганцевих руд, на основі яких розвиваєть­ся чорна металургія. Також є родовища кольорових металів, хрому, титанових руд, кобальту, нікелю та багатьох інших металів, а також родовища коштовного каміння. З нерудних корисних копалин є родовища гірського воску (озокериту) в Прикарпатті, кам’яної солі в Донбасі (Артемівське і Слов’янське) і в Закарпатті. В Україні є запаси цементної сировини та різноманітних будівельних матеріалів, наприклад, родовища гранітів і лабрадоритів у Житомирській області.

Чи молена сказати, що запаси корисних копалин невичерпні?

Кількість корисних копалин обмежена. Щоб утворились гірські породи та мі­нерали, природі потрібні сотні мільйонів років. Тому використовувати їх слід економно, треба берегти національні багатства, подаровані нам Землею.

8. Підбиття підсумків уроку, вмотивоване самооцінювання учнів.
Контрольно-перевірна бесіда.

 1. З якими гірськими породами ви ознайомилися під час уроку?
 2. Що таке мінерали?
 3. Скільки мінералів може входити до складу гірської породи?
 4. На які групи поділяються корисні копалини?
 5. На які корисні копалини багата Україна?
 6. Поясніть значення корисних копалин для людини.

9. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінці тек­сту запитання.
 2. Скласти кросворд з 5 – 6 назв корисних копалин.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Мінерали, гірські породи та їх властивості Корисні копалини (27.4 KiB, Завантажень: 12)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,521sec