Магістерська робота на тему: «ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОЛОРОНІМІВ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ»

ЗМІСТ

Вступ    3

Розділ 1.
Основні положення теорії фразеології    6

1.1 Фразеологія як наука та предмет її дослідження    6

1.2 Семантика фразеологічних одиниць    10

1.3 Природа фразеологізмів та їх компонентів    13

1.4 Системні зв’язки у сфері фразеології    19

Розділ
2
. Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять колороніми    25

2.1 Системні зв’язки фразеологізмів та семантичні можливості колоронімів    30

2.2 Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів    40

Розділ 3. Зіставний аналіз використання колоронімів в структурі фразеологізмів української та англійської мов    43

3.1 Білий колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    48

3.2 Блакитний/синій колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    51

3.3 Жовтий колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    55

3.4 Зелений колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    57

3.5 Сірий колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    60

3.6 Червоний колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    62

3.7 Чорний колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    65

3.8 Розовий колір як компонент фразеологізму англійської та української мов    69

Загальні висновки    73

Список використаної літератури    76

ВСТУП

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський, В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник, М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.

Фразеологія нерозривно пов’язана з життям. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людського життя протягом століть. Крім того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір, як відомо, має специфічне відображення у людському бутті.

Наша увага буде зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору. Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір, гр.onima – ім’я).

Об’єкт дослідження становлять фразеологізми сучасної української та англійської мов, у структурі яких присутні назви кольорів.

Предметом дослідження є зіставний аналіз колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць української та англійської мов.

Мета дослідження: здійснити симантичний та структурно-композиційний зіставний аналіз фразеологізмів української та англійської мов.


Основні завдання дослідження:

1. З’ясувати, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці;

2. Виявити семантичні можливості даних компонентів фразем у сфері системних зв’язків;

3. Розглянути, у порівнянні двох мов, використання кольору в структурі фразеологізмів.

Методологічною основою
дослідження є діалектичний підхід до розгляду української й англійської фразеології як системного явища із властивими їм закономірностями.

Основні методи
дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення.

Наукова новизна
роботи полягає у багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких входять колороніми.

Теоретична значущість
полягає в тому, що дана праця є внеском в дослідження мовних одиниць різного рівня, у визначенні типологічних особливостей української та англійської мов на лексичному рівні.

Практичне значення
роботи в тому, що дані, отримані в результаті дослідження, можуть бути застосовані у галузі філології. Основні питання, розглянуті в роботі, можуть бути включені до розробки лекцій, написання курсових та дипломних робіт.

Слід зазначити, що при аналізі явищ ми застосовуємо як синхронічний, так і діахронічний підхід.

Структура роботи. Дане магістерське дослідження складається із вступу, трьох розділів, списку використаної літератури. У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, визначається наукова новизна, теоретична та практична значущість роботи, вказуються основні методи та методологічна основа дослідження.

В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології та особливості сприймання кольору.

Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять колороніми.

До третього розділу включена зіставний аналіз фразеологізмів англійської та української мов у структуру яких входять назви кольору.

Розділ 1

Основні положення теорії фразеології

1.1Фразеологія як наука та предмет її дослідження

Дана робота є дослідженням у галузі структурно-семантичної організації фразеологізмів української та англійської мов. Фразеологізм як мовне явище розглядається нами лише в лінгвістичному контексті.

Розглядаючи фразеологічні одиниці (далі ФО) та колороніми (які входять до їх складу), ми маємо справу з різними видами мовних знаків.

Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою фразеології, статус якої як науки далекий від однозначного вирішення. Як правило, фразеологічний рівень розглядається в мові як проміжний. Він знаходиться на стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. Невизначеність статусу фразеології пов’язана з відкритим питанням еквівалентності ФО слову, невизначеності самого терміну, предмета даної науки, та деякими іншими. До вчених, які не виділяють фразеологію як окрему дисципліну, належать Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський. Деякі інші мовознавці роблять спробу виділити фразеологію в окремий ієрархічний рівень мови. До них належать В.Л.Архангельський, М.Ф.Алефіренко, О.В.Кунін та інші.

Ми дотримуємось останньої точки зору. Як зазначає М.Ф.Алефіренко, фразеологізми, “з одного боку, характеризуються всіма основними властивостями, притаманними одиницям мови, а з другого, – відрізняються від інших мовних одиниць тільки їм властивими ознаками”. На його думку, об’єднувати лексеми і фраземи в один мовний рівень не можна з декількох міркувань: “тому що синтагматичні зв’язки фразем і лексем мають не мовний, а мовленнєвий характер, і по-друге, тому що фраземи можуть вступати в синтагматичні відношення з синтаксичними одиницями, і тоді слід було б виділяти й неіснуючий синтаксично-фразеологічний рівень” [3,с.46,48].

Ми акцентуємо увагу на проблемі статусу фразеології з тих міркувань, що саме на основі деяких положень теорії фразеології О.В.Куніна і провадилося дане дослідження.

Спірним залишається питання про те, коли зародилась фразеологія. Одні схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста французського походження Ш.Баллі. Відомо, що в своїх роботах з французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів. Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології, бо ФО еквівалентні слову. На думку інших, наука про фразеологізми зародилася тоді, коли В.В.Виноградов дав визначення основних понять, обсягу і завдань фразеології.

Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів “фразеологія” та “фразеологізм”. А ті, що існують, можуть суперечити одне одному.

Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр. phrasis – “вираз, зворот”, logos – “слово, вчення”): це 1) сукупність фразеологізмів певної мови;

2) розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови [36,с.148]. Більш вузьке тлумачення терміну зустрічаємо у О.В.Куніна: “фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють” [40,с.5].

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vukor Koloronimiv (422.5 KiB, Завантажень: 13)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.73MB | MySQL:26 | 1,072sec