Магістерська робота на тему: «КОЗАЦТВО В РОКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1648 – 1676»

Зміст


Вступ……………………………………………………………………………………………..3-10

Примітки……………………………………………………………………………..10-13

Розділ І

Перетворення у провідну верству суспільства………………………14-39

Примітки…………………………………………………………………………….39-45

Розділ ІІ

Зміна форм землеволодіння…………………………………………………46-69

Примітки…………………………………………………………………………….70-74

Розділ ІІІ


Політична культура козацтва та його провідна роль в процесі

державотворення……………………………………………………………….75-100

Примітки…………………………………………………………………………101-105

Висновки…………………………………………………………………………………106 -107

Список використаних джерел та літератури……108-113

Актуальність теми. Національна революція середини ХVІІ століття була і залишається найбільш знаменною подією в історії України. Вона принесла зміни не тільки в соціально-економічний розвиток українських земель, а й в сферу політичного; відбулася розбудова власне української козацької держави, що має цінне значення для сьогоднішніх дослідників, оскільки ряд століть до початку революції така можливість в долі України була нереалізованою. Революція змінила в свідомості більшості українського населення уяву про свої можливості, дала поштовх до нових прагнень, що несли за собою події історичного значення і знайшли свій відбиток не тільки в історії України, а й в розвитку історії сусідніх держав.

Провідну роль в усіх процесах Національно-визвольної революції відігравало козацтво, яке вже на рубежі ХVІ – ХVІІ століть перетворилося з явища побутового у суспільний стан, і, через призму ідей і діяльності якого, перебудовувалися основні тенденції в політичному, економічному, соціальному розвитку козацької України.

Тема дослідження життя, побуту, військової справи козаків воїнів досить широко розвинута в українській історичній літературі. Досліджувалось і матеріальне становище козаків як до 1648, так і безпосередньо в період Національно-визвольної революції. Але увагу слід звернути на провідну роль козацтва як окремо виділеного прошарку суспільства, показати його прогресивну, рушійну силу в історії України середини ХVІІ століття. Для цього слід розкрити не тільки соціально-економічні умови життя, але й визначити рівень розвитку національної свідомості та політичної культури козацтва, що, буде ширше розкривати усі сторони його життя; може слугувати прикладом для процесів державотворення в сучасній українській державі.

Для шкільної програми досліджувана тема може допомогти у більш детальному вивченні різних сторін життя козацтва, старшини, гетьманів, а також дає можливість охарактеризувати зародження, розвиток і реалізацію ідеї державотворення, що безперечно можна поєднати із процесами розвитку сучасної української держави.

Предмет дослідження: процес соціального і політичного утвердження козацтва як провідної верстви українського суспільства в роки Національно-визвольної революції.

Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1648 – початку Національно-визвольної революції і до 1676 року – часу її поразки.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел та наукової літератури розкрити і показати вирішальну роль козацтва в ході національної боротьби середини ХVІІ століття.

Для досягнення мети слід розв’язати такі завдання:

 • з’ясувати процес здобуття козаками своїх прав і вольностей;
 • прослідкувати зміни в соціальній структурі козацького стану;
 • розкрити зміни в землеволодінні старшини і рядових козаків;
 • вивчити політику гетьманських адміністрацій щодо реалізації вимог козаків;
 • розкрити суть політичної культури козацтва;
 • охарактеризувати основні моменти реалізації державної ідеї;
 • показати прогресивну роль козацтва в розбудові держави;
 • з’ясувати структурні елементи української козацької держави і охарактеризувати їх.

  Джерельну базу роботи складають опубліковані документальні джерела. Найбільшу цінність для вивчення теми мають документальні матеріали, вміщенні у багатотомному виданні “Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Руси”. Тут вміщено матеріали про надання козакам прав, привілеїв, окремої відомості як по рядовим козакам, так і по старшині; соціально-економічна політика уряду стосовно козаків, висвітлено боротьбу за владу між старшинськими групами.1

  В 50 – 60-ті роки ХХ століття виходять з друку такі збірки матеріалів, як “Воссоединение Украины с Россией”2 (3 томи) і “Документы Богдана Хмельницкого”.3 Тут зібрано досить багато матеріалу від початку діяльності українського уряду і до смерті Богдана Хмельницького. У першому збірнику вміщено матеріали, які дозволяють простежити зміни в соціально-економічному становищі козаків. “Документы Б. Хмельницкого” цінними є для характеристики його політики відносно козацтва, є детальні описи “жалувань” в сфері аграрних відносин і в соціальній сфері. Також доступними є питання устрою української козацької держави, побудови її важливих інститутів. Дане джерело дає нам інформацію про монархічні ідеї гетьмана, його політику в сфері надання важливих державних посад.

  Допомогу і цінну інформацію при розгляді соціально-економічних умов життя козацтва в період боротьби надають літописи, зокрема Самовидця4 та С. Величка5, які характеризуються повним викладом подій, оригінальністю думок та інформації. Багато сторінок присвячено особам гетьманів, їх внутрішній і зовнішній політиці. Для яскравості змісту тут подані свідчення окремих учасників Національної революції, описи природних соціально-економічних умов.

  При розгляді теми були опрацьовані і збірка “Документы об освободительной войне украинского народа (1648 – 1654)”6. Тут міститься інформація про соціальні сторони життя українського населення, їх взаємовідносини, широко подано документальний матеріал. Питання, що стосується земельних відносин в роки Національно-визвольної революції розкрито в документах, що містяться в “Архипе ЮЗР”7. Тут подані інтереси заможного і простого козацтва, показано як відбулося покозачення селян, змінювалася власність козаків.

  Важливим джерелом є мемуари, серед них провідне значення має “Опис України” Г.Л.Біплана. Автор описує побутові умови життя козаків, їх землеволодіння, ремесла, володіння старшини, а також процес обрання гетьманів і урядовців.8

  В цілому, джерела дають значний обсяг цікавого матеріалу по досліджуваній темі. Однак використовувати їх ми можемо в більшій мірі для підсилення змісту матеріалу, надання йому “живого забарвлення”, оскільки в них відсутній узагальнюючі статистичні дані, що певною мірою надає змоги покладатися на них при побудові висновків.

  Історіографічний огляд. Розгляд даної теми дозволив опрацювати велику кількість літератури, що містить інформацію по різним аспектам досліджуваної теми. Питання Національно-визвольної революції розроблялося ще з кінця ХVІІІ століття в наукових і документальних працях. Найбільша увага в дорадянський і радянський період приділялася постаті Богдана Хмельницького, возвеличувалася його роль у “возз’єднанні двох братніх народів”. Зокрема праця І.П.Крип’якевича праця “Б.Хмельницький” дає повну характеристику сторін життя і діяльності гетьмана, подається інформація стосовно форм землеволодіння, соціальних умов життя козацтва, міститься інформація щодо власності старшини, монастирів і церков.9

  Найбільший вклад у висвітлення подій середини ХVІІ століття зробив М.С. Грушевський, назвавши цей період “епохою Хмельниччини”, “найбільшою революцією в українській історії.” В працях “Історія України-Руси”10, “Очерки истории украинского народа”11 на основі значної джерельної бази та тогочасних досліджень створив переконливу картину життя в роки Національної революції; він вказує на зміни в соціально-економічному житті козацтва, зазначаючи, що козаки – дійовий фактор, які вносять корективи в політику старшинської верхівки. Він вперше в українській історіографії глибоко висвітлив політику Б. Хмельницького. Вперше приділив велику увагу з’ясуванню розмаху соціальної боротьби в Україні, яку називав “жакерією”.

  Праця В.О. Щербака дає можливість прослідкувати еволюційний характер становлення козацького прошарку в українському суспільстві. В праці подані передумови і початок розвитку провідних ідей козацтва, що спричинили до значних змін в їх житті в ході Національної революції.12

  Д.І.Яворницький     у своєму дослідженні “Історія запорозьких козаків” дає комплекс інформації стосовно усіх сфер життя козацтва, описує їх побут, умови проживання, військову майстерність.13

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Kozactvo V Roky Nac Vyzv Revol (379.0 KiB, Завантажень: 22)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 23.72MB | MySQL:26 | 0,511sec