Магістерська робота на тему: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ»

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ І. Формування здорового способу життя як об’єкт науково-педагогічного дослідження………………………………………………………………………..7

 1. Поняття “Здоровий спосіб життя” в сучасних науках про людину………………………………………………………………………………7
 2. Молодші підлітки як суб’єкт формування здорового способу життя………………………………………………………………………………..21
 3. Технологія формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя…………………………………………………….………………..31

  Розділ ІІ. Організація процесу формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя в школі…………………………………….………….46

  2.1. Діагностика готовності молодших підлітків до здорового способу життя……………………………………………………………………………….46

  2.2. Процес формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя ………………………………………………………..…..……….64

  2.3. Аналіз результатів формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя…………………………………………………..……..81

  Висновки…………………………………………………………………………..93

  Список використаної літератури…………………………………………………95

  ВСТУП

  Актуальність дослідження. В останні роки спостерігається тенденція погіршення здоров’я підростаючого покоління, зумовлена цілим рядом причин таких, як зниження матеріального благополуччя значної частини населення, погіршення екологічної ситуації, послаблення інфраструктури охорони здоров’я, збільшення навчального навантаження, відсутність культури здоров’я в суспільстві. Ситуація ускладнюється тим, що самі діти не завжди усвідомлюють значимість здоров’я як необхідної умови життя і нерідко нехтують елементарними нормами турботи про нього, що в свою чергу веде до росту соматичних захворювань, функціональних відхилень, психічних і сексуальних розладів.

  Відомо, індивідуальний спосіб життя активно формується в ранньому підлітковому віці. Це зв’язано з розвитком у молодших підлітків таких важливих психічних новостворень, як самоконтроль, внутрішній план дій, абстрактно-логічне мислення, рефлексії, самосвідомість, самооцінка (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Т.В. Драгунова, Дж. Ліпсіц, А.А. Любомінська, Х. Ремшмід та ін.). Ці новостворення обумовлюють дуже важливу для молодших підлітків можливість самим визначити свій спосіб життя. Отже саме на цьому етапі підростання важливо спонукати підлітка до формування корисних звичок, навчити їх керувати своєю поведінкою і таким чином актуалізувати суб’єктивність у збереженні і зміцненні здоров’я.

  Проблема формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи стає однією з пріорітетних завдань системи освіти. В її розв’язанні особливе місце належить фізичній культурі та спорту, а отже, і фізичному вихованню. На відміну від охорони здоров’я, фізична культура не має чітко визначеної області дії, вона призначена для всебічного розвитку людського тіла і духу. Кажучи спрощено, якщо охорона здоров’я бореться з наслідками негативних процесів, то фізична культура їх попереджує, допомагає їх уникнути. Фізична культура покликана послабити та нейтралізувати дію негативних факторів.

  Спосіб життя охоплює всі сфери життєдіяльності школяра. Цей феномен можна розглядати, по-перше тільки як індивідуальний, залежить від рівня виховання дитини, життєвих обставин, особливостей його здоров’я, а по-друге, відрізняється динамічним характером, поскільки міняється в силу вікового розвитку самого школяра. Відповідно, не можна навчити підлітка якомусь універсальному способу життя, який гарантує збереження і розвиток здоров’я всіх і кожного, але можна сформувати таку особисту якість, яка актуалізувала б особистісні зусилля школярів в організації занять фізичною культурою.

  Такою якістю є готовність підлітка до здорового способу життя – комплексного психологічного новостворення, яке забезпечує суб’єктивну активність індивідума у формуванні здоров’я.

  Що стосується програми фізичної культури, у ній відсутнє поняття, яке характеризувало б готовність людини до здійснення здорового способу життя (ЗСЖ), і нема опису самого процесу формування цієї готовності. Але в той же час виділяється особлива сфера активності індивіда, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я

  Таким чином, необхідність дослідження проблеми готовності до ЗСЖ повністю очевидна. Застосування поняття “готовність до ЗСЖ” дозволяє надати перевагу особистісно-зорієнтованому підходу. Необхідність звернення до цього методологічного підходу обумовлена тим, що досліджуючи ЗСЖ, ми стикаємося зі сферою особистої життєдіяльності людини, яка не має твердої нормальної регламентації і регулюється суб’єктивністю самого індивіда.

  У відношенні молодших підлітків особистісно-зорієнтованого формування готовності до ЗСЖ тим більш актуально у зв’язку з діяльністю, яка активно у них проявляється і котра при сформованому ціннісному відношенні до здоров’я грає вирішальну роль у виборі і реалізації здорового способу життя. Усе вище сказане обумовило вибір теми дослідження: “Формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя в загальноосвітній школі”.

  Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання молодших підлітків.

  Предмет дослідження – зміст, засоби, форми і методи формування у молодших підлітків готовності до здорового способу життя.

  Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка і реалізація технології формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя.

  Мета об’єкт і предмет дослідження обумовили необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: провести теоретичний аналіз проблеми формування готовності молодших підлітків до здорового способу життя; схарактеризувати молодшого підлітка як суб’єкта формування здорового способу життя; розробити модель, яка відображує структуру готовності молодшого підлітка до здорового способу життя; розробити та експериментально перевірити педагогічну технологію формування здорового способу життя молодших підлітків у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі; в основу дослідження була покладена гіпотеза, згідно якої формування у молодших підлітків готовності до здорового способу життя в загальноосвітній школі буде ефективним, якщо технологія фізичного виховання забезпечує: єдність і взаємозв’язок теоретичного ціннісноосмислюваного і практичного компонентів готовності до здорового способу життя; створення молодшому підлітку в процесі його життєдіяльності в школі необхідних умов для прояву себе суб’єктом у формуванні здоров’я; оволодіння учнями вміннями і навичками фізичного самовдосконалення і свідомого вибору у формуванні здоров’я; взаємодія із сім’єю дитини, направлена на актуалізацію значущості здорового способу життя і підтримку у формуванні здоров’я підлітка.

  Для вирішення поставлених завдань і аналізу отриманих результатів використовувалися різні методи: теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення філософської, соціально-психологічної, педагогічної літератури, термінологічний аналіз; анкетування і тестування зі шкалуванням і наступною статистичною обробкою інформації; педагогічний експеримент, який включає методи цілеспрямованого спостереження, письмового опитування, бесіди конструювання виховних ситуацій і аналізу результатів діяльності, інтерв’ювання підлітків, учителів і батьків.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Formuv Gotovn Mol Pidl (695.0 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
завантаження...
WordPress: 24.12MB | MySQL:26 | 0,390sec