Курсова робота на тему:«ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ»

Зміст:

Вступ.    3

Розділ І. Виховання у школярів інтересу до навчання.    6

Розділ ІІ. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності і самостійності навчання школяра    10

2.1. Інтерес до пізнання, який він?    10

2.2. Рівні розвитку пізнавального інтересу    11

2.3. Цінність пізнавального інтересу в навчальному процесі    16

2.4. Уміти розпізнавати інтерес до навчання в школярів    19

2.5. Показники інтелектуальної активності.    19

2.6. Емоційні прояви    22

2.7. Вольові прояви.    23

2.8. Вільний вибір діяльності.    25

Розділ ІІІ. Використання дидактичних ігор у навчанні    27

Розділ ІV. Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій.    32

4.1. Уроки-свята, уроки-КВК    32

4.2. Брейн-ринг, математичний ринг.    35

4.3. Урок-мандрівка, ділова гра.    38

4.4. Уроки типу “Поле чудес”.    40

4.5. Математичні кросворди.    41

Розділ V. Розробка конспекту-сценарію дидактичної гри “Щасливий випадок”.    43

Висновки та пропозиції.    49

Література:    52

Вступ.

Новий етап нашого життя ставить перед загальноосвітньою школою нові завдання. Випускник школи має бути людиною творчою, всебічно розвиненою, готовою влитися у вируюче життя. Для цього треба бути людиною мислячою, з добре розвиненим умінням приймати нестандартні рішення, знаходити вихід із різноманітних, інколи досить скрутних ситуацій.

А потрібне соціальне замовлення кардинально змінює зміст роботи школи, методичне її забезпечення. Особливої гостроти набуває питання про ефективність навчально-виховного процесу в школі, про використання поряд із традиційними, нестандартних форм і методів.

Природно, що головна увага всієї педагогічної громадськості зосереджена тепер навколо проблеми уроку. Як зробити урок високоефективним? Як побудувати урок, щоб він дав максимальний виховний і навчальний результат? Які методи, форми, прийоми, засоби навчання найлегше і найшвидше ведуть до цієї мети?

На сьогодні ми вже маємо цікаві починання творчих працівників школи. Кращий педагогічний досвід і педагогічні дослідження переконливо свідчать про те, що поліпшення якості уроку є центральною ланкою піднесення ефективності шкільного навчання в цілому.

У питанні, як забезпечити високий розвиток творчих сил і здібностей учнів, їх розумової активності, ініціативи і самостійності, більшість педагогів вважає, що треба вдосконалювати існуючі методи та прийоми навчання і працювати над виробленням нових, бо, як образно висловились автори однієї із статей, головні “внутрішні ресурси” педагогіки лежать у формах навчання.

Але коли в складений уже навчальний процес вноситься щось нове, завжди є тривога “переборщити” – витіснення з існуючих структур старих, перевірених елементів. Але не завжди таке “новаторство” виправдане. Колектив класу надзвичайно складний. Щоб забезпечити його нормальне функціонування, засоби, форми і методи навчання повинні бути не менш складними і відповідати змісту освіти і навчання. Тому жодна з нових форм і методів організації навчання не повинна витісняти традиційних. Шлях до успіху лежить через розумне поєднання нового з старим. Все повинно бути на своєму місці і в свій час в організації пізнавальної діяльності школярів.

Тому, виходячи з важливості названої проблеми, враховуючи її недостатню теоретичну розробку, а також проблеми практики в застосуванні нетрадиційних форм навчання фізики, я сформулювала тему дослідження: “Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу.”

Об’єкт дослідження: процес навчання математики.

Предмет дослідження: застосування нетрадиційних форм організації навчання (дидактичні ігри) на уроках математики.

У зв’язку з цим метою роботи є вивчення педагогічних умов застосування ігрової форми організації навчання, їх вплив на пізнавальний інтерес.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: процес навчання математики буде більш ефективним, якщо на певних етапах своєї роботи застосувати ігрові форми організації навчання:

  1. чітко визначити місце ігрового навчання у викладанні математики в школі;

    б) забезпечити високий рівень організації гри у викладанні математики.

Відповідно до предмету, мети і гіпотези дослідження було необхідно розв’язати такі завдання:

вивчити психолого-педагогічну літературу з проблем застосування нетрадиційних форм організації навчання, впливу пізнавального інтересу на процес ігрового навчання;

  1. вивчити передовий досвід вчителів-новаторів у використанні нетрадиційних форм навчання;
  2. розглянути формування та вплив пізнавального інтересу під час гри.
  3. розробити методичні рекомендації, щодо шляхів застосування ігрових методик .

Теоретичною основою дослідження виступили основні положення теорії навчання, праці вчених-педагогів про вплив пізнавального інтересу в ході гри.

Методи дослідження:

  • теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблемами дослідження;
  • аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблемами дослідження;
  • спостереження за навчальною діяльністю старшокласників;
  • вивчення педагогічної документації;

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у:

а) теоретичному обґрунтуванні необхідності пошуку нових нетрадиційних форм організації навчання, посилення пізнавального інтересу при застосуванні нових форм організації навчання(дидактична гра);

б) у визначенні місця дидактичної гри у викладанні математики;

в) в розробленні методичних рекомендацій щодо організації навчальних ігор при вивченні математики.

Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі гімназії №14 м. Кам’янця-Подільського під час педагогічної практики.

Розділ І. Виховання у школярів інтересу до навчання.

Виховання в учнів інтересу до навчальної діяльності – одна з складних проблем психології і педагогіки. Відтак у психолого-педагогічній літературі мають бути здійснені серйозні розробки питань сутності такого інтересу, основних чинників, які зумовлюють його становлення в процесі розвитку особистості. Аналіз досліджуваної проблеми дасть можливість розкрити психологічні умови формування інтересу до навчання як важливого особистісного утворення. Вітчизняні та зарубіжні філософи й соціологи, які вивчали проблему інтересу, надавали великого значення дослідженню його природи та структури. Наведемо визначення поняття “інтерес” згідно з довідковими джерелами: інтерес – це “спосіб відношення соціального суб’єкта до необхідних умов існування і його розвитку, що виявляється в прагненні створювати і .використовувати ці умови”, або інтерес людини характеризується таким її станом, “коли в неї виникає підвищена, вибіркова, спрямована пізнавальна потреба більш глибоко і всебічно що-не-будь зрозуміти, усвідомити в окремій галузі практики чи теорії і тим
самим не тільки розширити і збагатити свої знання, а й здійснити певні перетворення в навколишньому середовищі”.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Dydaktychni Igry (267.0 KiB, Завантажень: 33)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.49MB | MySQL:26 | 0,354sec