Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ППЗ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ»

Зміст

ВСТУП. ЗАГАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ. МЕТА РОБОТИ    3

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ ТА САМИХ ТЕСТІВ    7

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТЕСТУ    12

Типи тестових завдань ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ    18

ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ    22

Список використаних джерел    31

 

 

ВСТУП. ЗАГАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ. МЕТА РОБОТИ

У наш час, у XXI столітті, зі стрімким розвитком обчислювальної техніки, є досить доцільним використання прикладного програмного забезпечення задля оцінки знань як студентів так і школярів. Перехід на комп’ютерні освітні технології створює умови для розширення інформаційних, методичних і технологічних меж традиційного навчання, збільшення його дидактичних можливостей шляхом урахування сучасних досягнень психологічної науки, проектування нових видів діяльності учнів, підсилення впливу на мотиваційну сферу, створення навчальних середовищ, орієнтованих на досягнення запланованих навчальних, виховних і розвивальних цілей. В зв’язку з цим потенціал електронних навчальних середовищ, в яких враховано зазначені позиції та дотримано методичні, ергономічні та психолого-фізіологічні вимоги, має бути значно вищим ніж у традиційних за більшістю критеріїв якості даного виду засобів навчання.

Проте, існуючі сьогодні на українському ринку освітніх послуг ППЗ з фізики мають ряд недоліків і не задовольняють усіх потреб вчителів, викладачів, студентів та учнів. Це стосується і змістовного, і діяльнісного, і методичного їх компонентів. До основних недоліків цих програмних засобів можна віднести: слабке управління самостійною роботою учнів; відсутність умов для забезпечення індивідуальних пізнавальних траєкторій школярів; незначну кількість матеріалу, який би міг підвищити інтерес учнів до фізики; відсутність завдань творчого характеру, які в умовах рівневого підходу до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів є обов’язковим елементом методичного забезпечення уроків та ін. Усунути ці недоліки можна шляхом створення таких програмно-педагогічних засобів, які б давали учням та студентам змогу набути і збагатити свої знання з предмета, позитивно вплинути на розвиток мотивів пізнавальної діяльності, набути когнітивних і гностичних умінь, сформувати ціннісно-емоційну сферу.

Метою даної роботи стало проектування навчальних середовищ з курсу фізики. Досягнення мети обумовило необхідність розв’язання наступних завдань:

  1. визначення вимог до тестів з фізики;
  2. визначення найкращого виду тестування, який би забезпечив об’єктивне оцінювання знань студентів та школярів;
  3. розробка тесту з курсу «Загална фізика», розділ «Механіка», тема «Кінематика та динаміка»;

Вивчення літератури з означеної проблеми дало підстави для висновку, що забезпечення умов для виконання зазначених вище завдань навчання пов’язане з необхідністю розв’язання багатьох проблем, серед яких створення навчальних середовищ посідає одне з чільних місць.

Навчальне середовище повинно відрізнятися від традиційних своїм змістом, структурою, врахуванням психологічних чинників, технологічним підходом до організації навчального процесу. Воно повинно забезпечувати інтелектуальний розвиток студента, на якому може розгортатися процес його самоосвіти й формування цілісної творчої особистості; враховувати індивідуальні потреби й особливості розвитку кожного студента, забезпечувати відповідальне ставлення студентів до навчання. Аналіз публікацій видавництв “Шкільний світ” і “Основа”, які сьогодні виступають монополістами на ринку методичної літератури з фізики, та журналів “Фізика і астрономія в школі”, “Физика в школе” дозволив встановити, що на даний час в Україні мемає високоякісних програм для тестування знань студентів з фізики.

Одним із раельних засобів, що спроможний об̒єктивно оцінити знання студентів з курсу фізики, є комп’ютер, можливості якого дозволяють самостійно створювати програми для тестування. Аналіз існуючих в Україні ППЗ з фізики, розроблених фірмою Квазар-Мікро, дозволив встановити, що всіх потреб викладачів та студентів вони не задовольняють. З огляду на це, проблема розробки ППЗ, спроможних забезпечити умови для реалізації вищезазначених функцій навчального процесу, є актуальною. В основу розробки нашого тесту з курсу фізики було покладено:

– оптимальний підхід до організації навчального процесу;

– сучасні погляди на педагогічне середовище та його вплив на розвиток учня;

– думку про доцільність поєднання змісту традиційного підручника з електронними оболонками різного призначення;

– необхідність дотримання існуючих вимог до змістовної, технічної, методичної та психологічної складових підручників;

– урахування досвіду попередніх розробників подібного типу ППЗ.

Окрім цього при створенні електронних навчальних середовищ повинні дотримуватися вимоги, які забезпечували б:

– відповідність програмного педагогічного засобу програмі з фізики;

– створення умов для самостійного розв’язування завдань: якісних, розрахункових, графічних;

– умови для здійснення рефлексивного управління навчальним процесом;

– реалізацію комплексного підходу до навчання на етапі контролю знань;

Урахування цих позицій дало підстави для створення структури електронного навчального середовища з фізики, побудованого на основі рекомендованих Міністерством освіти і науки України паперових підручників та оболонок – допоміжних середовищ до нього.

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ ТА САМИХ ТЕСТІВ

Розвиток інформаційних технологій призводить до широкого використання тестування в педагогічній практиці. Тести використовуються на всіх стадіях навчання для різних цілей: оцінки здібностей і схильностей, самооцінки та оцінки рівня знань. Вони є основою єдиного державного іспиту (зовнішнього тестування), застосовуються при атестації вищих навчальних закладів.

В даний час існують організації, які займаються розробкою комп’ютерних тестів. Однак передчасно говорити про наявність єдиних стандартних тестів перевірки знань з дисциплін професійної освіти, які дозволяють порівняти знання студентів різних потоків, факультетів, інститутів.

У зв’язку з цим у даній роботі розглянемо особливості складання тестів, призначених для оцінки знань з навчальної дисципліни, включеної в навчальний процес відповідно до освітніх стандартів. Їх, як правило, називають педагогічними тестами.

«Педагогічний тест – це система спеціально підібраних перевірочних завдань специфічної форми, що дозволяє кількісно оцінити навчальні досягнення в одній і кількох областях знань». Тест, створений для перевірки рівня засвоєння знань з однієї навчальної дисципліни, називають гомогенним.

Однією з основних характеристик якісного тесту є його валідність. У роботах Аванесова В.С. тест розглядається як метод педагогічного контролю. У зв’язку з цим поняття «Тест» включає не тільки сукупність тестових завдань, а й інші аспекти, пов’язані з процесом тестування і обробки результатів. Валідність можна визначити як всеосяжну якісну характеристику тесту, що відбивається в наведених нижче висловлюваннях. «Ступінь науковості педагогічного контролю пов’язана з поняттям валідності (тобто придатності, адекватності) використовуваного методу для досягнення поставленої мети. Знання можна перевірити різними способами, але не всі вони придатні для ефективної оцінки. Найбільш придатний метод і є тест, який пройшов стандартизацію ». Поняття валідності стосується всіх сторін розробки тестів та тестування. На початкових етапах створення тестів особливе значення відіграє відбір навчального матеріалу, який планується включити в тест. Важливість цього етапу сконцентрована в такому понятті, як валідність за змістом, який в основному зумовлюється на стадії відбору тестового матеріалу для включення в тест. Хочу відзначити, що сам процес створення тесту, як методу контролю знань, є ітераційним, тому сукупність тестового матеріалу може змінитися на будь-якому етапі його створення і використання. Наприклад, з-за неповноти (зайвої деталізації) опису предметної області у питаннях тесту, невідповідності вимогам надійності при оцінці рівня знань.

Ставлення до тесту, як до методу контролю знань, має безперечні переваги, бо в цьому випадку всі етапи підготовки тесту і процесу тестування спрямовані на кінцевий результат – достовірну оцінку рівня знань.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vykor PPZ Pry Testuv (789.3 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.35MB | MySQL:26 | 0,314sec