Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ»

Зміст

Вступ    3

1. Педагогічна технологія. Сутність і особливості педагогічної технології    7

2. Системні інноваційні педагогічні технології    11

2.1 Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини»    11

2.2 Особливості змісту вальдорфської педагогіки    18

2.3 «Школа успіху і радості» С. Френе    20

2.4 Особливості змісту педагогічної технології «Школа діалогу культур»    26

3. Технології розвивального навчання    29

3.1 Технологія розвивального навчання Л. Занкова    29

5. Використання інноваційних технологій під час уроків з економіки та математики    31

Висновок    35

Використана література    37

Додатки    38

Вступ

У національні доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента у квітні 2002 року, ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу.

Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності і творчої активності. А це в свою чергу, вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини.

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що це неможливо без застосування на уроках інноваційних технологій. Тому дослідження по темі: «Використання інноваційних технологій у процесі навчання» є необхідним і важливим в даний час. Розробка, застосування інноваційних технологій є актуальною проблемою сьогодення, оскільки вона є новою, недостатньо розробленою і над її розв’язанням працює багато педагогів-новаторів. Саме над вирішенням даної проблеми я вирішила працювати.

Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією (лат. integratio— відновлення, об’єднання в ціле окремих елементів) знань і форм соціального буття. Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому.

За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу. Однак оновлення навчально-виховної практики часто відставало від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог до неї. Тривалий час, особливо на ранніх етапах розвитку людства, ця проблема була не настільки гострою, як в індустріальну і постіндустріальну (інформаційну) епохи. Помітно актуалізувалася вона у другій половині XX ст., що було зумовлено колосальним проривом у науково-технічному розвитку, радикальною зміною традиційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє цивілізації.

Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання — традиційної та інноваційної. Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне навчання» запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу (1978), який звернув увагу світової наукової громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. Інноваційне навчання трактувалось у ній як процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми.

Інноваційне (лат. innvatio — оновлення, зміна) навчання — зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [1, с.9].

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.

Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

Об’єктом курсової роботи є навчально-виховний процес.

Предмет: ефективність використання інноваційних технологій у навчальному процесі.

Метою даної курсової роботи є ознайомлення з різними інноваційними технологіями, дослідження доцільності використання даних технологій при проведенні уроків математики та економіки, виявлення недоліків та позитивних ознак при використані інноваційних технологій.

Завдання:

  • ознайомитись з різними інноваційними технологіями;
  • охарактеризувати інноваційні технології;
  • теоретично обґрунтувати доцільність застосування інноваційних технологій на різних етапах уроків математики і економіки;
  • на практиці дослідити ефективність застосування інноваційних технологій на різних етапах уроків математики і економіки.

Методи: робота з літературою, опис, характеристика, порівняння, експеримент, спостереження, аналіз, бесіда.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vyk Innov Tehn V Proc Navch (301.0 KiB, Завантажень: 96)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.36MB | MySQL:26 | 0,563sec