Курсова робота на тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ»

З м і с т

Вступ    3

Розділ І. Розвиток індивідуальних здібностей учнів    5

1.1. Поняття індивідуальних здібностей. Основні підходи щодо розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики    5

1.2. Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку індивідуальних здібностей на уроках математики    8

1.3. Методична система розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики    9

1.4. Реалізація індивідуального підходу до сильних учнів    11

1.5. Математична обдарованість та подальший її розвиток на уроках математики    13

Розділ ІІ . Групова форма навчання    16

2.1. Ознаки групової форми навчання на уроках математики    16

2.2. Впровадження групової форми навчання    17

Розділ ІІІ. Основні напрямки здійснення диференціації навчання математики в загальноосвітній школі та їх реалізація    20

3.1. Основні напрямки здійснення диференціації навчання    20

3.2. Індивідуальний підхід до учнів з пониженим розвитком мислення в умовах розвиваючого навчання.    25

3..3. Поєднання групової і індивідуальної форми    26

Висновки    28

Список використаної літератури:    29

Вступ

Актуальність дослідження. З часу набуття Україною незалежності відбувається реформування шкільної освіти на принципах гуманізації й демократизації, упровадження інноваційних форм і методів навчання, його варіативності й диверсифікації, що сприяє реалізації завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства на даному етапі.

Необхідність реформування системи шкільної освіти України, що орієнтується на входження в європейський освітній простір та приєднання до “Болонського процесу”, потребує нових підходів, визначення пріоритетів освіти, які лежать в площині вирішення проблеми розвитку особистості дитини і спираються на прогресивні ідеї особистісно орієнтованого навчання: визнання самобутності, самоцінності учня, що вимагає забезпечення його розвитку як індивіда, який має неповторний суб’єктний досвід (І.Бех, В.Кремень, В.Мадзігон, І.Якиманська та інші).

Одним із найважливіших складників особистісно орієнтованого навчання є його диференціація, під час здійснення якої саме і враховуються якісні характеристики індивідуальності (О.Савченко).

Саме тому потрібно враховувати коли потрібно застосовувати індивідуальну чи групову форму навчання

Отже, актуальність вивчення питань диференціації навчання, потреба в розробці педагогічною наукою і практикою проблеми надання підтримки учням в організації групової чи індивідуальної навчальної роботи, а також відсутність фундаментальних досліджень з цієї проблеми зумовили вибір теми дослідження «Впровадження індивідуальних та групових форм навчання на уроках математики».

Об’єкт дослідження. Впровадження індивідуальних та групових форм навчання на уроках математики.

Предмет дослідження: диференціація навчання і технологія реалізації її в групових та індивідуальних формах навчання у вивченні математичних дисциплін.

Метою дослідження є наукове обґрунтування й експериментальна перевірка технології впровадження індивідуальних та групових форм навчання на уроках математики.

Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження:

  • Дослідити розвиток індивідуальних здібностей учнів.
  • Розглянути форму навчання на уроках математики.
  • Вивчити та удосконалити основні напрямки здійснення диференціації навчання математики в загальноосвітній школі та їх реалізацію.
  • Зробити висновки.

Структура й обсяг курсової роботи зумовлені логікою наукового пошуку. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 29 сторінок.

Розділ І. Розвиток індивідуальних здібностей учнів

на уроках математики

1.1. Поняття індивідуальних здібностей.
Основні підходи щодо розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики

Коли говорять про здібності людини, то мають на увазі його можливості в тій чи іншій діяльності. Ці можливості приводять як до значних успіхів в оволодінні діяльністю, так і до високих показників праці.

За інших рівних умов (рівень підготовленості, знання, навички, уміння, витрачена час, розумові і фізичні зусилля) здібна людина одержує максимальні результати в порівнянні з менш здібними людьми.

Високі досягнення здатної людини є результатом відповідності комплексу його нервово-психічних властивостей вимогам діяльності.

Будь-яка діяльність складна і багатогранна. Вона висуває різні вимоги до психічних і фізичних сил людини. Якщо наявна система властивостей особистості відповідає цим вимогам, то людина здібна успішно і на високому рівні здійснювати діяльність. Якщо такої відповідності немає, то в індивіда виявляється нездібність до даного виду діяльності.

Ось чому збідність не можна звести до однієї якої-небудь властивості (гарне почуття пропорції, музичний слух і т.п.). Вона завжди синтез властивостей людської особистості.

Таким чином, здібність можна визначити як синтез властивостей людської особистості, що відповідає вимогам діяльності і забезпечує високих досягнень у ній.

Спостерігаючи школярів, учитель не без підстави вважає, що одні учні більш здібні до навчання, інші менш здібні. Буває так, що учень здібний до математики, але погано виражає свої думки в усній і письмовій мові чи виявляє здібності до мов, до літератури, взагалі до гуманітарних наук, але йому важко даються математика, фізика, вивчення техніки.

Здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина порівняно легко здобуває знання, уміння і навички й успішно займається якою-небудь діяльністю.

    Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, хоча виявляються і розвиваються на їх основі. Тому треба бути дуже обережними і тактовними у визначенні здібностей учнів, щоб не прийняти слабке знання дитини за відсутність у неї здібностей. Подібні помилки іноді відбувалися навіть у відношенні майбутніх великих учених, що з якихось причин погано училися в школі. По цій же причині неправомірні висновки про здібності тільки на підставі деяких властивостей, що доводять не низькі здібності, а недолік знань.

    На відміну від характеру і всіх інших властивостей особистості,
здібність — це якість особистості, яка існує тільки щодо тієї чи іншої, але обов’язково визначеної діяльності.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vprov Ind Ta Grupov F Navch (249.0 KiB, Завантажень: 50)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.18MB | MySQL:26 | 0,324sec