Курсова робота на тему: «УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ»

Вступ

В умовах розбудови незалежної Української держави і формування національної самосвідомості народу важливого значення набуває відродження нашої духовності. Сучасна школа покликана сприяти відтворенню і утвердженню духовної культури, виховувати духовне багатство покоління. Концепція національного виховання схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти, розглядала розвинену духовність як одну з найважливіших особистісних рис громадянина України. Духовність — мета, характеристика людської особистості. Вона включає в себе розуміння навколишнього світу, смислу життя, інтелектуальний, моральний, естетичний розвиток особистості, сприймання релігійних традицій як частини світової культури. Збагачення духовності особистості передбачає освоєння як національних, так і світових культурних надбань.

Дитина, пізнаючи світ, бачить його в яскравих образах, гармонію звуків і фарб. Великого значення вихованню дітей через сприймання музики надав видатний український педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський. Він вважав музику основою духовного формування особистості дитини: “Культура виховного процесу в школі багато в чому визначається тим, наскільки насичене шкільне життя духом музики. Як гімнастика випрямляє тіло, так музика випрямляє душу людини”. На думку Сухомлинського, “саме музика є найчудодійнішим, найтоншим засобом залучення до добра, краси, людяності”. Якщо в ранньому дитинстві донести до серця красу музичного твору, якщо в звуках дитина відчуває багатогранні відтінки людських почуттів, вона піднімається на такий щабель культури, якого не можна досягти ніякими іншими засобами.

Завдання школи Сухомлинський бачив у тому, щоб людина не тільки бачила, чула, відчувала красу світу, але і щоб відчула власну красу людську гідність. “Музичне виховання, – підкреслює він, – це не виховання музиканта, а передусім виховання людини”. Великого значення надав Сухомлинський музиці як джерелу думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Джерелом музики є не лише природа, навколишній світ, але й сама людина. При звуках музики в думках народжуються різні картини, дитині хочеться висловити почуття, що переповнюють її, словом або малюнком. “Музика – уява – фантазія – казка – творчість – така доріжка, ідучи якою, дитина розвиває свої духовні сили – підсумовує Сухомлинський.

Утвердження України як держави ставить порядок денний надзвичайне і невідкладне завдання — виховання свідомого громадянина, патріота рідної землі. Виконання цього завдання лягає й на плечі вчителя музики, який свідомо ідентифікує себе з Українською державою, відповідно впливає засобами музичного мистецтва на духовне виховання учнівської молоді, у зміст якого, вкладається пісенна творчість українського народу.

В умовах удосконалення системи освіти, звернення до пісенної творчості має знайти відображення у музично-естетичній роботі з учнями.

Останнім часом у зв’язку із відродженням української національної культури значне місце на уроках музики в загальноосвітній школі починає займати народна пісня, хоча в радянський період її значення в цих процесах не ігнорувалося, зате було зведене до мінімуму. В першу чергу її націєтворчий постулат не збігався з комуністичною доктриною, бо остання повністю базувалася на космополітичних засадах.

    Плекати людину сприйнятливою до прекрасного – це проблема, в якій нерозривно поєднанні завдання естетики – науки про мистецтво – і завдання етики вчення про мораль, про норми ставлення людей до суспільства й одне до одного. Народне мистецтво – душа народу. Від того, як його знають, вивчають, складається уявлення про те, які наші вподобання. Кожна пісня несе слухачеві не тільки зміст і мелодію, але й те, чим живе народ, його сподівання, переживання, надії.

На значущість і необхідність удосконалення навчання, навчально-
виховного процесу наголошується у «Законі про освіту». Низка сучасних
вчених педагогів-музикантів плідно працюють над проблемою духовного
виховання учнів, вивчення творів народної творчості у центрі уваги їх робіт.
Зокрема це .А.Т.Авдієвський, А.І.Болгарський, А.Р.Верещагіна, З.З.Жофчдик -та ряд інших вчених. У сучасних умовах, коли відроджуються національні школи, ми маємо звертатись до народних джерел. Велике значення у духовному вихованні школярів має приділятись вивченню фольклору.

Завдання які ставляться перед сучасною школою, вирішення питань проблеми духовного виховання учнів є актуальними і визначили тему курсової роботи: “Український музичний фольклор як засіб естетичного виховання учнів”.

Об’єктом
дослідження є процес формування духовності учнів у музично-виховній роботі.

Предметом
дослідження є зміст, форми та шляхи розвитку духовності учнів засобами народної творчості.

Мета дослідження – обґрунтувати шляхи формування духовності учнів засобами народної творчості використанням українських народних пісень.


Завдання дослідження – на основі вивчення та аналізу історичної, музикознавчої літератури розкрити значення вивчення музичного фольклору, вивчити можливості його впровадження у практику роботи з учнями шкіл різного типу навчання, розробити уроки і сценарії виховних заходів з використанням музичного фольклору.

    Методологічною основою дослідження стали праці вчених істориків, літературознавців, мистецтвознавців, психологів, фольклористів, педагогів з питань формування духовності учнівської молоді.

У процесі розв’язання завдань використовувалися такі методи дослідження: аналіз літератури, вивчення шкільних програм; вивчення шкільної документації, плану виховної роботи школи; вивчення педагогічного досвіду вчителів, бесіди з вчителями та учнями, анкетування учнів.

    Практичне значення роботи полягає у використанні матеріалів дослідження у практиці роботи вчителів музики.

Робота складається зі вступу двох розділів, загальних висновків, списку основної використаної літератури та додатків.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………..З

Розділ І. Значення музичного фольклору в естетичному вихованні……….6

1.1. Народна пісня в українській сім’ї………………………………………6

1.2. Фольклор у музично-творчому розвиткові дітей……………………10

Розділ II. Формування духовності учнів засобами музичної народної творчості……………………………………….. ………………………………….16

2.1. Шляхи впровадження музичного фольклору в естетичному
вихованні учнів………………………………………………………………………16

2.2. Педагогічне значення українського дитячого фольклору………………………………………………………………………..21

2.3 Виховання у дітей працелюбності засобами української народної пісні………………………………………………….25

Висновки…………………….…………………….……………………………. 29

Список використаних літературних джерел……………………………….32

Додатки…………..………….…………………………………………………….34

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

UKR MUZ FOLKLOR (222.0 KiB, Завантажень: 59)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 0,504sec