Курсова робота на тему: «ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ППЗ»

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………………….

3

1. Особливості методики тестування ………………………………………………

5

2. Класифікація тестів
2.1 Види тестів ……………………………………………………………………..

8

2.2 Типи тестів ……………………………………………………………………..

13

3. Використання комп’ютерного тестування під час процесу

навчання студентів вищих навчальних закладів …………………………

15

4. Прикладне програмне забезпечення для створення тестів ……………

17

5. Розробка тесту з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка»,

тема «Коливання і хвилі, акустика» ……………………………………………

20

Висновки ……………………………………………………………………………………….

25

Список використаних джерел та літератури ……………………………………

26

Вступ

На даний час швидко розвиваються нові інформаційні технології (ІТ). Це призводить до змін не лише у виробничих галузях, але і у сфері пізнавальної діяльності, зокрема в освіті. В усьому світі комп’ютер використовується не лише як предмет вивчення, але і як засіб навчання. Як показує практика, зі всіх існуючих технічних засобів навчання, комп’ютер максимально задовільняє дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють керувати процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей людей, які навчаються. В зв’язку з цим ІТ необхідно розглядати як потужний засіб підвищення ефективності навчання студентів, їхнього психологічного розвитку. І в той же час, необхідно розуміти, що комп’ютери не повинні і не можуть повністю замінити викладача.

Очікуваний педагогічний ефект при вживанні ІТ у процесі навчання, нерозривно пов’язаний з широкими можливостями, які стали можливими завдяки засобам сучасної мікропроцесорної обчислювальної техніки і психологічним особливостями їх використання з обов’язковим дотриманням ергономічних норм по тривалості безперервного перебування студентів за комп’ютером.

Вживання ІТ під час навчального процесу дозволяє ефективно формувати стійкий пізнавальний інтерес у студентів, уміння і навички розумової діяльності, творчої ініціативи і самостійності у пошуках способів вирішення поставлених завдань.

Процес навчання визначається метою набуття студентами визначеного обсягу знань, формування умінь використовувати різні методи для розв’язання прикладних задач, розвитку мислення і виховання професійної культури. Необхідним елементом навчального процесу, поряд з інформацією, що повідомляється, є контроль знань студентів.

Поступовий перехід від традиційних форм контролю й оцінювання знань до комп’ютерного тестування відповідає тенденціям сучасності і загальній концепції модернізації і комп’ютеризації української системи освіти. Її ефективність багато в чому залежить насамперед від специфіки самої навчальної дисципліни та мети навчання; від якості програмних продуктів і доцільності їх використання для конкретних навчальних цілей; а також від форм представлення навчальної інформації (зокрема, від рівня її візуалізації).

Тому викладач повинен уміти грамотно застосовувати ІТ у своїй професійній діяльності, використовуючи весь спектр можливостей, що надається сучасною комп’ютерною технікою.

1. Особливості методики тестування

Тестування дає можливість не лише співвіднести якість знань та вмінь кожного студента чи групи з окремих навчальних дисциплін, освітніх галузей або навчального плану в цілому з вимогами освітнього стандарту (мінімуму), але й визначити рівень утруднень студентів з кожного розділу програми, а під час використання багатомірних тестів — виявити володіння студентом предметними та позапредметними вміннями, дати якісну характеристику його знань та вмінь.

Особливого значення прийоми тестового контролю знань та вмінь набувають у зв’язку з переходом в Україні на зовнішнє державне тестування.

Педагогічний тест (англ. «test» — проба, випробування, перевірка будь-яких якостей) являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші психолого-педагогічні характеристики.

Валідність — (у перекладі з англ. valid — придатний) — один з основних критеріїв якості тесту. Чим валідніший тест, тим повніше він містить ту якість, заради вимірювання якої його було створено.

Поняття «тест» використовують як:

– завдання (тестове завдання);

– карту (батарея тестів);

– весь комплекс завдань (тобто в узагальненому вигляді).

Кількість тестових завдань, об’єднаних в одному тесті, визначається поняттям «Довжина тесту», або «Обсяг тесту». Для тематичної перевірки знань студентів у процесі експрес-контролю можна використовувати тест довжиною в 10 — 15 тестових завдань; підсумкова перевірка знань та вмінь з того чи іншого навчального курсу вимагає включення до тесту 60 — 120 тестових завдань. Фахівці підкреслюють, що надійність і об’єктивність тестової перевірки знань та вмінь збільшується зі збільшенням довжини (обсягу) самого тесту. Для того щоб тести виконували перелічені вище функції, потрібна грамотна з дидактичного та змістовного боку побудова тестів, а також експертиза їхньої відповідності освітньому стандарту (перший блок тестів) та програмі поглибленого вивчення предмета (другий блок тестів).

Комплект тестових завдань має відповідати низці вимог:

1. Складатися з двох блоків:

а) блоку, що відображає зміст освітнього стандарту;

б) блоку, що відповідає програмі поглибленого вивчення предмета. Особливу увагу слід звертати на повноту відображення змісту освітнього стандарту (мінімуму) в першому блоці.

2. Рекомендовано розробляти тести (субтести) з кожного розділу навчальної програми даної дисципліни (не менш як 10 – 12 тестових завдань, а з усієї дисципліни загалом від 60 до 120 тестових завдань).

3. Необхідно мати щонайменше чотири варіанти комплектів тестів з кожного розділу курсу, використовуючи 2 варіанти для проміжного (тематичного) контролю і два − для підсумкового.

4. З кожного тестового завдання та з усього комплекту тестів має бути визначено кількість балів за правильне розв’язання даного тестового завдання (кількість балів у кожному варіанті має співпадати).

Загальноприйнятим вважається такий розподіл балів: отримання студентом у процесі тестування від 100 до 90 % від максимальної кількості балів відповідає високому рівню; від 89 до 60 % — достатньому; від 59 до 30 % — середньому; від 29 % та нижче — початковому.

5. Найбільші можливості для аналізу якості знань та вмінь студентів дає тест, складений з використанням різних типів тестових завдань. Бажано, щоб ці типи тестових завдань повторювались у тестах з кожного розділу програми та розташовувались по висхідній.

2. Класифікація тестів

2.1 Види тестів

1) Альтернативний тест – найпростіший у розв’язанні. У ньому запропоноване запитання передбачає 4 — 5 варіантів відповідей, серед яких лише один — правильний. При цьому чим більше варіантів відповідей, тим менша можливість вгадування відповіді. Наприклад, якщо запропоновано всього 2 варіанти відповіді, можливість вгадування досягає 48,7 %. Альтернативний тест необхідно добирати для таких завдань, які виключають варіанти різного тлумачення правильної відповіді.

Слід зазначити, що тести централізованого тестування представлені лише альтернативними типами тестових завдань.

2) Вибірковий, або варіативний, тест. Зазвичай не викликає у студентів особливих труднощів. Передбачає 10 — 12 варіантів відповідей на тестове завдання, з яких 6 — 8 відповідей правильні. За вибірковими тестами перевіряють передусім повноту знань класифікації того чи іншого явища.

Даний тест дає можливість перевіряти глибину знань учнів.

Кількість балів за такий текст зазвичай відповідає числу правильних варіантів відповіді. Кожна помилка віднімає з суми балів 1 бал.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Testuv Stud Zas PPZ (50.5 KiB, Завантажень: 20)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.23MB | MySQL:26 | 0,331sec