Курсова робота на тему: «СУТНІСТЬ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ З ЕКОНОМІКИ»

План

Вступ

Розділ І. Сутність позакласної виховної роботи.

  1. Загальна характеристика позакласної виховної роботи в школі.
  2. Форми виховання і організації позакласної роботи.
  3. Характеристика основних видів позакласної виховної роботи.

Розділ ІІ. Методичні аспекти проведення позакласних занять з економіки.

  1. Виховання в учнів інтересу до позакласної економічної освіти.
  2. Педагогічний інструментарій учителя економіки до підготовки позакласних занять.
  3. Організація позакласної роботи економічного спрямування.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

Соціальне виховання дітей, є одним із важливих факторів стабільності суспільства. Соціальне виховання має досягти дві мети: успішності соціалізації підростаючого покоління в сучасних умовах і саморозвитку людини як суб’єкта діяльності і як особистості.

Дуже часто школи не можуть вибрати необхідний напрямок позакласної роботи. Це призводить до втрати часу, інтересу учнів і погіршенню відносин учнів, і вчителів. Позакласна робота формує та розвиває особистість дитини. Керувати виховним процесом – означає не тільки розвивати і вдосконалювати закладене в людині природою, коректувати небажані соціальні відхилення в її поведінці і свідомості, але й формувати в неї потребу в постійному саморозвитку, самореалізації фізичних та духовних сил, оскільки кожна людина виховує себе перш за все сама, адже досягнуте особисто-досягнуте на все життя [ 1, с.40-41].

Виховання – цілеспрямований процес формування гармонійно розвинутої особистості. Виховання забезпечує входження підростаючого покоління в життя суспільства, становлення активними суб’єктами.

Найбільш відомими представниками позакласної виховної роботи були: Я.А. Коменський, В.А. Сухомлинський, А.С. Макаренко, П.Ф.Картерєв, вони вважали, що учнів потрібно привчати до самостійної роботи і виховувати в них інтерес до навчання, треба багато працювати з учнями, допомагати їм у навчанні, розвивати мислення, виховувати працездатність [6, с.108-109].

Дана курсова робота присвячена вивченню особливостей організації позакласних занять зі старшокласниками на практиці позакласної економічної освіти та виховання.

Ця проблема є досить актуальною на сьогоднішній день. Адже в нашій країні такий предмет, як економіка введена досить недавно і тому вчителеві потрібно правильно організувати позакласне навчання в школі, це потрібно для того, щоб допомогти учневі більш глибоко усвідомити основи економічних теорій. Під час таких занять вчитель повинен розвивати в учнів любов до економіки, як науки, економічного мислення; вміння проводити загальний аналіз; вибирати необхідне;виховувати економічне бачення, культуру поведінки, вміння вислуховувати товаришів; вміння працювати самостійно.

Об’єктом дослідження є навчально-виховна позакласна робота з учнями.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні механізми впливу позакласної роботи на особистість дитини, формування соціальних якостей, вплив зацікавленості учнів і вчителів на ефективність позакласної роботи.

Метою даної курсової роботи є оцінка ефективності позакласної роботи, підготовка рекомендацій щодо оптимізації соціально-орієнтованого процесу позакласної роботи.

Завдання:

  1. Визначити ступінь зацікавленості учнів і вчителів у позакласній роботі;
  2. Визначити ступінь співпадання інтересів педагогічного колективу і учнів;
  3. Визначити місце позаурочної роботи в шкільному житті.

Для розв’язання поставлених задач в даній курсовій роботі використовуються різноманітні методи, а саме:

– інтерв’ю – особисте спілкування з учнями;

– спостереження – особисте спостереження за учнями під час уроків, перерв, та позакласних заходів.

Раніше в школі проблеми позакласної роботи не досліджувалися, не була оцінена важливість впливу вчителя і учня. В даній курсовій роботі виявлено вплив позаурочної роботи на розвиток особистості учня та розглянута діяльність педагога.

РОЗДІЛ І. Сутність позакласної виховної роботи:

1.1. Загальна характеристика позакласної виховної роботи в школі

Звичайно, основною формою як навчальної, так і виховної роботи в школі є урок. Виховний потенціал мають й інші форми навчальних занять. Але ними не обмежується уся різноманітність форм організації виховної роботи в школі. Невід’ємною частиною педагогічного процесу є позаурочна, тобто позакласна і позашкільна робота, яка виступає логічним продовженням урочної і має свої специфічні форми організації. Характерною ознакою позаурочної роботи є її добровільність. Школяр сам обирає зміст, напрям, форму позаурочної роботи, позашкільний заклад, керуючись своїми інтересами, прагненнями, можливостями. Правда, це не виключає педагогічного спрямування цих інтересів і прагнень, вивчення можливостей учнів педагогами та батьками у процесі позакласної та позашкільної роботи [ 2, с.287].

Отже, позакласною називається, здійснювана в позаурочний час і спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів, різноманітна освітня і виховна робота, організована колективом школи. Сюди відноситься не лише та робота, що проводиться в шкільному приміщенні, а й за її межами. Також для розуміння важливо розрізняти позакласну роботу із позашкільною [15,с.342].

Позашкільна робота – це різноманітна позаурочна робота, здійснювана позашкільними навчально-виховними закладами, культурно-освітніми установами, молодіжними та громадськими об’єднаннями за місцем проживання, різними організаціями [15, с.343].

Позакласна робота спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, здобуття дітьми та юнацтвом додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку їх до активної професійної і громадської діяльності. Основними завданнями позакласної і роботи є створення умов для всебічного
розвитку школярів, стимулювання їх творчого самовдосконалення, розвиток комунікативних здібностей та соціальної зрілості, формування національної самосвідомості, пізнавальної активності, культури, естетичних смаків, організація змістовного дозвілля.

1.2 Форми виховання і організації позакласної роботи.

Форма виховання – це є зовнішній вираз узгодженої діяльності вихователя і вихованців, яка сприяє реалізації мети
і завдань виховання [1,с.273].

Форми виховання можна поділити на загальні і спеціальні.

Загальні форми виховання відповідно до структури спілкування вихователя з вихованцем поділяють на масові, групові та індивідуальні [1,с.273-274]

Масова (колективна, фронтальна) робота характеризується епізодичністю кожного заходу і значною кількістю учасників. Групова – тривалістю, постійністю і визначеністю складу учасників, плановістю. Індивідуальна – це самостійна робота школяра над собою (вона переходить у самовиховання). Інколи виділяють ще парну виховну роботу – роботу вихователя із конкретним вихованцем, хоч в практиці виховної роботи парна форма часто зливається з індивідуальною. Спеціальні форми виховання включають як урок, так і позаурочні форми: колективна творча справа, бесіда, диспут тощо. Вони дуже різноманітні, до того ж кількість їх невпинно зростає. Шукаючи шляхів поліпшення позакласної роботи, педагоги проявляють творчість, винаходять нові та вдосконалюють старі форми роботи. На уроці вчитель може поєднувати різні форми організації навчальної роботи учнів: фронтальну, індивідуальну, групову.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Sutnist Pozakl Vyh Rob (222.0 KiB, Завантажень: 13)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.53MB | MySQL:26 | 0,349sec