Курсова робота на тему: «СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ»

Зміст

Зміст    2

Вступ    3

І. Теоретичні засади собівартості продукції.    5

1.1 Сутність та загальна характеристика витрат підприємства на виробництво продукції    5

1.2 Сукупні витрати та собівартість продукції та послуг    10

ІІ. Аналіз впливу собівартості продукції на економічне зростання підприємства.    14

2.1 Собівартість продукції та її планування    14

2.2 Калькулювання собівартості продукції на колективному швейному підприємстві    18

ІІІ. Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки.    23

Висновки    28

Список використаних джерел    30

Вступ

Під собівартістю продукції (робіт послуг) розуміють вартісну оцінку використання в процесі виробництва природних ресурсів, засобів і предметів праці, послуг інших організацій та оплати праці працівників. Рівень собівартості регулює рівень прибутку. Не існує іншого способу визначення ефективності виробничої діяльності, крім порівняння доходів і витрат. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшими будуть прибуток та рівень рентабельності продукції.

Визначення собівартості виробництва одиниці продукції є одним з основних облікових завдань. В основу вирішення великого кола управлінських завдань закладена саме оцінка собівартості. Інформація про формування собівартості має використовуватися з метою визначення її впливу на ефективність роботи підприємства. Тобто базою для встановлення ціни продажу є витрати на виробництво, а інформація про собівартість є підґрунтям для прогнозування та управління виробництвом.

В даній курсовій роботі використовувались праці Руснака П. П., Семенова А. Г., Петровича Й. М., Покропивного С. Ф. та інших.

Метою нашого дослідження є визначення собівартості продукції, як показника ефективної роботи підприємства.

Завдання дослідження:

 1. з’ясувати сутність та загальну характеристику витрат підприємства;
 2. охарактеризувати сукупні витрати та собівартість продукції;
 3. проаналізувати собівартість продукції та її планування на підприємстві;
 4. розрахувати калькуляцію на виріб швейного підприємства;
 5. на основі проведеного дослідження зробити висновки.

Предметом дослідження є собівартість продукції підприємства.

Об’єктом дослідження є Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство.

Методи дослідження: аналіз, порівняння, математичні розрахунки.

Гіпотеза: зниження собівартості продукції призведе до зростання прибутку підприємства та ефективної діяльності.

І. Теоретичні засади собівартості продукції.

1.1 Сутність та загальна характеристика витрат підприємства на виробництво продукції

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює різноманітні види витрат (матеріальні, нематеріальні, грошові, трудових ресурсів), що пов’язані з простим та розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, вкладанням коштів у ринкові фінансові інструменти, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо. Відповідні витрати підприємства, що зумовлені такими операціями, класифікуються на операційні, фінансові та інвестиційні. Інформація про витрати підприємства є необхідною під час визначення фінансового результату діяльності підприємства, планування, аналізу, обґрунтування прийняття економічного рішення, контролю за рівнем витрат. Витрати, пов’язані з основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт) або такі, що забезпечують здійснення цієї діяльності, називаються операційними.

Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, мають місце під час довгострокового вкладення підприємством капіталу з метою отримання прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, придбання довгострокових цінних паперів тощо).

Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства,
включають сплату відсотків іншим юридичним та фізичним особам за отримані від них фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, посередникам під час розміщення на первинному ринку цінних паперів акцій, облігацій, витрати внаслідок власної емісії тощо [8. С. 86].

Зазначимо, що витрати мають натуральну та грошову форми. Планування й облік витрат факторів виробництва в натуральній формі (кількість, маса, об’єм, довжина тощо) мають важливе значення для організації діяльності підприємства. Проте для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки вона виражає вартість продукції (послуг) [6. С. 403].

Починаючи з 2000 року, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 16 липня 1999р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних стандартів бухгалтерського обліку змінився порядок ведення бухгалтерського обліку, який безпосередньо стосується й собівартості продукції.

Насамперед треба зазначити, що змінився понятійний апарат терміну «собівартість продукції». Раніше традиційно розрізнялись такі види собівартості продукції :

 • технологічна собівартість;
 • виробнича собівартість;
 • повна собівартість готової продукції;
 • повна собівартість реалізації готової продукції.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку передбачають облік тільки одного виду собівартості продукції – виробничої собівартості. У виробничу собівартість конкретних видів продукції не включаються:

 • адміністративні витрати;
 • витрати на збут;
 • інші витрати.

Ці витрати відображаються в операційних витратах, що безпосередньо впливають на фінансовий результат від операційної та звичайної діяльності.

За новими стандартами бухгалтерського обліку всі понаднормовані витрати на виробництво продукції не включаються в собівартість готової продукції, а відносяться на собівартість реалізації
без розподілу за видами продукції і зараховуються як зменшення фінансового результату в місяці, в якому вони виникли, а не в тому, в якому була реалізована продукція.

Існують дві головні фундаментальні категорії витрат – собівартість реалізованої продукції та операційні витрати.

Собівартість реалізованої продукції – це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та накладні витрати. Першим етапом її визначення є визначення собівартості виробленої продукції, тобто продукції, виготовленої протягом поточного періоду (віднесених на готову продукцію виробничих витрат).

Операційні витрати визначаються для зовнішньої звітності, тобто продуктивні витрати (собівартість реалізованої продукції) збільшуються на такі види витрат звітного періоду, як витрати на збут та адміністративні витрати.

Наведений принцип обліку закладено в основу побудови національних стандартів. Він заснований на американських системах обліку «директ – костінг» та «стандарт – кост», які спрощують ведення бухгалтерського обліку і разом з тим підвищують достовірність фінансових звітів.

За стандартами ведення бухгалтерського обліку не передбачено розрахунку повної фактичної собівартості продукції. Однак кожне підприємство має можливість визначити повну собівартість продукції, як виробленої, так і реалізованої [4. С. 6].

Тобто під собівартістю продукції розуміють грошову форму витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв’язок з її ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукції, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).
Загально-виробничими витратами називають витрати, пов’язані
з організацією виробництва у цехах та дільницях. До складу загально-виробничих витрат відносять:

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Sobivart Prod (166.0 KiB, Завантажень: 63)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.22MB | MySQL:26 | 0,570sec