Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ»

ЗМІСТ

Вступ    3

 

Розділ І. Шкільна дезадаптація: основні поняття, шляхи і засоби комплексного супроводу дитини з проблемами розвитку і поведінки    5

1.1. Принцип адаптивної освіти до рівня і особливостей психофізичного і особового розвитку дитини.    5

1.2. Принцип гуманізації освіти.    6

1.3 Шкільна дезадаптація.    8

1.4 Шкільна дезадаптація і чинники ризику її появи    17

1.5. Групи шкільної дезадаптації    22

 

Розділ ІІ. Психологічні та анатомо-фізіологічні особливості першокласників – шестиліток, адаптація та дезадаптація.    25

2.1. Психологічні та анатомо-фізіологічні особливості першокласників – шестиліток.    25

 

Висновки    30

 

Список використаної літератури:    33

Вступ

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбулися в країні за останнє десятиліття, породжують нові реалії, які потребують наукового осмислення і якісно нових підходів до їх вивчення і практичного врахування. На сучасному етапі становлення в Україні громадянського суспільства виняткового значення набуває наукове дослідження та вирішення соціокультурних, соціально-психологічних та особистісних аспектів проблеми подолання шкільної дезадаптації.

Аналіз психологічної літератури, спостереження вчителів свідчать про те, що дезадаптація як психологічний феномен спостерігається в значної кількості школярів України. З кінця 70-х років дезадаптація відзначається і в цілому ряді інших країн –  як розвинутих в економічному відношенні (США, Франція, Швеція, Японія), так і в країнах третього світу (Bennet A., Stirling J., Charlesworth W., Azarnow J., Callan J., Shorpita B., Flakierska N., Grannel de Alkaz E. та ін). Причини виникнення цього явища тлумачаться фахівцями залежно від конкретної соціально-економічної та політичної ситуації в тій чи іншій країні.

Переважна більшість вітчизняних психологічних досліджень, присвячених соціальній дезадаптації школярів, зосереджена на описі підліткового віку, в межах якого традиційна “важковиховуваність” розглядається як одне із найменш небезпечних явищ серед девіантних форм соціально дезадаптованої поведінки, як-от: аддиктивної, кримінальної, деструктивної та ін. Водночас шкільна дезадаптація саме в молодшому шкільному віці, за винятком активної констатації феномена, звичними посиланнями на відсутність готовності до навчання в школі й індивідуальну вразливість організму та ЦНС залишається недостатньо дослідженою. Варто зазначити, що за різними джерелами від 20% до 56%  учнів початкових класів відчувають виражені психологічні труднощі в пристосуванні до шкільного життя. При цьому рівень шкільної дезадаптації дітей та форми її вияву коливаються від легких поведінкових і мотиваційних порушень (реакцій явного або прихованого протесту) до повної відмови відвідувати школу (М.М.Заваденко, 1995; О.І.Захаров, 1998; І.О.Коробейніков, 1990;  Н.Ю.Максимова, 1997; В.М.Оржеховська, 1996 та ін.). Потреби початкової школи, зокрема перехід на навчання з 6 років, вимагають знаходження шляхів зняття дезадаптації молодшого школяра (ранньої шкільної дезадаптації – РШД) як негативного явища, що заважає своєчасній і повноцінній соціалізації дитини, формуванню її особистості.

Недостатня розробка теоретичних і прикладних аспектів даної проблеми в її спрямованості до умов сучасної школи України і зумовила вибір теми дослідження. Дисертація виконувалася в рамках загальної теми “Особистісні аспекти професійної підготовки шкільних психологів” лабораторії консультативної психології при кафедрі психології Київського державного лінгвістичного університету.

Об′єктом дослідження є шкільна дезадаптація учнів.

Предметом дослідження є особливості суб’єктивної репрезентації власного “Я” дитини та її трансформації залежно від комунікативної поведінки значущих дорослих.

Розділ І. Шкільна дезадаптація: основні поняття, шляхи і засоби комплексного супроводу дитини з проблемами розвитку і поведінки

Для розвитку концепції соціальної роботи, виховання і утворення в сучасних умовах визначальне значення мають базові принципи взаємодії особи, сім’ї і суспільства, прийняті відповідно до Конвенції про права дитини (1989). . В новій соціально-правовій системі пріоритет перед суспільством, перед професійною метою і інтересами віддається дитині і сім’ї, особовій активності і особовому зростанню. Основа концептуального підходу: від особи дитини – до сім’ї; від сім’ї – до сімейно-сусідської спільності; від будинку – до соціально орієнтованої спільності установ мікрорайону – дошкільні установи, школа, центри відпочинкової діяльності, психолого-медико-педагогічної допомоги, соціальної підтримки і реабілітації, служба соціальної профілактики (Чепурных Е.Е., 1998).

В цьому соціальному просторі знаходить своє місце і сучасна російська школа, яка прагне реалізувати наступні принципи державної політики в області освіти.

1.1. Принцип адаптивної освіти до рівня і особливостей психофізичного і особового розвитку дитини.

Склалося спеціальне поняття – “адаптивна школа” – школа, яка ставить перед собою задачу в максимальному ступені враховувати інтереси, потреби, здатності дитини і тієї соціальної ситуації, в якій він розвивається. В цьому ключі “адаптивна школа” з позицій педагогічного плюралізму орієнтована на роботу з дітьми, що мають самі різні освітні потреби і на цьому шляху вона розробляє і удосконалює різноманітні засоби і методи психокоректувальної роботи.

1.2. Принцип гуманізації освіти.

Цей принцип розвиває і доповнює передуючий. В узагальненій формі він визнає найзначущішим в навчанні звернення до особи дитини, визнання за дитиною і його батьками істотної ролі в освітньому процесі. Це знаменує перехід від колишньої концепції освіти, в основі якій лежав напрям на інтенсивне формування у учнів знань, умінь і навиків, тобто зосередження всіх педагогічних зусиль на інтелектуальному, когнітивному розвитку, до особово-орієнтованої концепції освіти. В особово-орієнтованій педагогіці дитина разом з батьками дістає можливість вибирати і визначати самий оптимальний і адекватний його здібностям і потребам шлях навчання.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyhol Korek Schkil Dezadap (197.0 KiB, Завантажень: 13)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.45MB | MySQL:26 | 0,803sec