Курсова робота на тему: «ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ 9 КЛАСУ»

Зміст

Вступ    4

Розділ І. Роль і місце задач в навчальному процесі з фізики.    7

§1.1. Місце графічних задач в системі навчання фізики.    7

§1.2. Графічний спосіб розв’язування задач    12

§ 1.3 Види графічних задач    17

РОЗДІЛ ІІ. Методичні особливості розв’язування графічних задач    21

§ 2.1. Розв’язування графічних задач з кінематики    21

§ 2.2. Особливості розв’язування задач з динаміки.    26

§2.3. Приклади розв’язування графічних задач з тем “Елементи статики” та “Механічні коливання і хвилі”.    31

§2.4. Рух тіла, кинутого горизонтально і під кутом до горизонту    34

Висновок    37

Література    38

Вступ

У процесі вивчення фізики встановлюється зв’язок між явищами, властивостями фізичних тіл. Чим повніше і наочніше буде розкритий перед учнями цей зв’язок і зумовленість фізичних явищ одне одним, тим глибше і міцніше вони знатимуть ці явища.

Все шкільне викладання фізики повинно бути пронизано вивченням взаємної залежності фізичних явищ природи. Поруч з цим повинні бути чітко викладені і усвідомлені учнями ті залежності, в які вступають числові значення фізичних величин. У формуванні фізичної закономірності звичайно і виражається ця залежність. Вона може бути виражена аналітично, таблично або графічно. Є досить актуальним у дидактичному плані зображення функціональної залежності за допомогою графіків, і це надає цінну допомогу в розвитку мислення учнів, в утворенні в них чіткого і якісного розуміння фізичних явищ і закономірностей, які становлять основу шкільного курсу фізики.

Графічний метод подання інформації дуже наочний. Проте в шкільному курсі фізики роботі з графіками приділяється небагато уваги, зокрема і такій темі, як графічні задачі у розділі “Механіка”.

Головна мета даного дослідження полягає в тому, щоб дослідити знання і досвід вчителів з даної теми, показати різні методичні підходи до теми, методи розв’язування графічних задач у розділі “Механіка”.

Гіпотеза: у формуванні умінь учнів розв’язувати графічні задачі з даної теми можна досягти більш високого рівня при орієнтації вчителів на вироблення у школярів не часткових умінь, а узагальненого вміння розв’язувати задачі за допомогою використання передових методик.

Виходячи з гіпотези, для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання:

 1. дослідити сучасний стан організації вивчення даної теми у загальноосвітній школі;
 2. показати різні методичні підходи до теми.

  Об’єктом дослідження виступає процес формування системи знань учнів при вивченні даного розділу фізики.

  Предметом є зміст, форма і методи формування системи знань.

  Наукова назва дослідження: теоретично обґрунтувати формування системи знань учнів при навчанні розв’язувати графічні задачі з розділу “Механіка”, в основі якої лежать ідеї системності і наступності у навчанні.

  Отже, графік у руках вчителя є дуже важливим методичним засобом для з’ясування багатьох питань, пов’язаних з вивченням фізичних явищ. Креслення графіків учнями на підставі фізичних закономірностей не є самоціллю і не викреслює всю роботу над графіком. Важливо, щоб учні навчились не тільки креслити, а й, що є найголовніше, “читати” графік та усвідомлювати фізичну закономірність, що її показано на графіку.

  Розділ І. Роль і місце задач в навчальному процесі з фізики.

  §1.1. Місце графічних задач в системі навчання фізики.

  Розв’язування задач є однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в школі. Фізичні задачі різних типів можна ефективно використовувати на різних етапах вивчення матеріалу: а) для постановки проблеми, що потребує розв’язування; б) повідомлення нових знань; в) формування практичних умінь і навичок; г) перевірки якості засвоєння матеріалу; д) повторення, закріплення та узагальнення матеріалу; е) для розвитку творчих здібностей умов та ін.

  Розв’язування задач повинно органічно поєднуватися з демонстраційним та фронтальним експериментом, усним викладом матеріалу, з використанням екранних навчальних посібників тощо.

  Фізичною задачею в навчальній літературі (практиці) звичайно називають невелику проблему, яка в загальному випадку розв’язується за допомогою логічних умовиводів, математичних дій та експерименту на основі законів і методів фізики…

  У методичній і навчальній літературі під задачами звичайно розуміють доцільно дібрані справи, основне призначення яких полягає у вивченні фізичних явищ, формуванні понять, розвитку фізичного мислення учнів і прищепленні їм умінь застосовувати свої знання на практиці.

  Програмами з фізики для середньої школи передбачено обов’язкове розв’язування задач різного типу при вивченні фізики. Вважається, що без систематичного розв’язування задач курс фізики не може бути засвоєний. [18]

  Розв’язування задач допомагає більш глибшому засвоєнню фізичних законів, розвитку логічного мислення, ініціативи, волі і наполегливості в досягненні поставленої мети, викликає інтерес до фізики.

  Зміст фізичних задач розширює знання учнів про явища природи і техніки. В процесі рішення задач учні стикаються з необхідністю застосувати отримані знання з фізики в житті, глибше розуміють зв’язок теорії з практикою.[13]

  В педагогічній практиці склалися такі три основні організаційні форми рішення задач:

 3. учитель аналізує і записує на дошці більш складну задачу, запитаннями спонукає учнів до колективної роботи;
 4. аналіз і обговорення задачі проводиться колективно під керівництвом вчителя, один з учнів записує розв’язок на дошці. Запропоновану задачу учні повинні спробувати розв’язати самостійно; для цього їм необхідно надати декілька хвилин подумати і лише після цього почати роботу з класом; для більш устигаючих учнів повинні бути підготовлені індивідуальні завдання;
 5. учитель дає завдання, а учні самостійно їх виконують, при цьому учитель, враховуючи успіхи кожного, консультує учнів; при виявленні типової помилки звертає на неї увагу. [1]

  В навчальній і методичній літературі зараз накопичено велику кількість задач, проте до нашого часу немає єдиної точки зору на їх класифікацію. Нижче наведено схему одного з можливих типів класифікації задач.


  Задачі з фізики можуть класифікуватись за різними ознаками: за змістом, за дидактичною метою, за глибиною дослідження питання, за способами подання умови, за ступенем важкості та ін. [18]

  За способами подання умови фізичні задачі класифікують на текстові, експериментальні, задачі-малюнки, графічні.

  Графічними вважаються такі задачі, в яких об’єктом дослідження є графіки, задані в умовах, в інших – їх потрібно побудувати. Найпростіші графічні задачі полягають в аналізі і побудові нескладних графіків. Далі можна пропонувати задачі на знаходження кількісних співвідношень і навіть на складання відповідних формул.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Graf Zadachi V Kursi Fiz (1.9 MiB, Завантажень: 20)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.47MB | MySQL:26 | 0,353sec