Курсова робота на тему: «ПАССИВИ ТА КАПІТАЛ БАНКУ»

Зміст:

Вступ.

Розділ І. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку.

Розділ ІІ. Зміст і порядок формування власного капіталу банку.

Розділ ІІІ. Сутність, форми і методи формування зобов’язань банком.

Висновки

Список використаної літератури 52

(52 сторінки)

Розділ І. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку

Аналіз літературних джерел показує, що на практиці часто змішуються поняття «банківські ресурси», «банківський капітал» і «капітал банку». Причому така підміна понять зустрічається не тільки в поточній практичній діяльності банківських працівників, де вона не спричиняє ніяких наслідків, але часто і в багатьох інших випадках. Розділення цих трьох, у багатьох аспектах схожих, понять є принципово важливим для більш повного розуміння їх суті, з’ясування їх функцій і ролі та, як наслідок визначення їх впливу на роботу банку.

Таблиця 1.1.

Визначення пасивів комерційного банку в літературних джерелах

№ з/п

Літературне джерело

Зміст визначення «пасиви комерційного банку»

1.

2 Банківська енциклопедія / За редакцією д.е. н., проф. А.М. Мороза

Банківський капітал — сукупність грошових капіталів, залучених банком, які використовуються ним у вигляді банківських ресурсів для кредитно розрахункових та інших операцій. Власний (акціонерний і резервний) капітал банку складає меншу частку банківського капіталу

2

Васюренко О.В. Банківські операції

Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) банку, і належать їм. Він складається з статутного та резервного фондів, інших фондів, загальних та спеціальних резервів, нерозподіленого прибутку

3

Основы банковского дела / Под ред. д.э.н., проф. А.Н. Мороза

Банковские ресурсы – совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении банков и использующихся ими для выполнения активных и других операций

4

Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала

Банківські ресурси – це сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій

5

Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза та к.е.п.. доц. М.Ф. Пуховкіної

І Капітал банку складається із суми основного капіталу та додаткового капіталу за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів

6

Организация и планирование кредита: Учебник / Под ред. Н.Д. Барковского

Под банковскими ресурсами понимается совокупность всех денежных средств, находящихся в распоряжении банков и используемых им для кредитных и других операции

Таким чином, у теорії банківської справи розрізняють поняття «банківські ресурси», «банківський капітал» і «капітал банку». Поняття – банківські ресурси» тотожне «банківському капіталу» – найбільш загальне, включає всі джерела фінансових ресурсів, створених у процесі внутрішньої та зовнішньої діяльності банку. Іншою традиційною назвою для джерел формування фінансових ресурсів банку є пасиви. В динаміці структуру пасивів усієї банківської системи України наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 3.2

Питома вага зобов’язань і капіталу у пасивах банків України

Показники

За станом на 01.01.2001 р.

За станом на 01.01.2002 р.

За станом на 01.01.2003 р.

Сума

Відсотки

Сума

Відсотки

Сума

Відсотки

Пасиви

36827,3

100,0,

47203,8

100,0

63896,0

100,0

Капітал

6502,1

17,7

7908,9

16,8

9983,4

15,6

Зобов’язання

30325,2

82,3

39294,9

83,2

53912,6

84,4

Як бачимо, за своїм походженням пасиви неоднорідні і складаються з капіталу та зобов’язань банку перед вкладниками та кредиторами.

У нормативних актах залежно від структури, способів формування та оцінки виділяють інші поняття банківського капіталу:

  • капітал банку – залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;
  • капітал підписний — величина капіталу, на яку отримано письмові
    зобов’язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпис
    кою на акції (паї);
  • капітал статутний – сплачений та зареєстрований підписний капітал;
  • капітал регулятивний (власні кошти) – складається з основного та
    додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Основним елементом капіталу банку є фонди, створені відповідно до законодавства, і резерви, утворені за рахунок внутрішніх джерел з метою підтримки діяльності банку. Останні входять до капіталу банку, якщо вони відповідають принципам стабільності їх утворення, субординації стосовно до прав кредиторів, відсутності фіксованих норм їх нарахувань.

Інша складова – зобов’язання, згідно з визначенням НБУ, це «вимоги до активів банківської установи, що становлять її зобов’язання сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому».

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Passyvy Ta Kapital Banku (359.0 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
завантаження...
WordPress: 23.73MB | MySQL:26 | 0,344sec