Курсова робота на тему: «НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

План

Вступ……………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Аудіювання та його психофізіологічні етапи……………………………..5

    1.1. Особливості розвитку аудитивних умінь у школярів молодшої, середньої та старшої школи……………………………………………………………………….8

    1.2. Використання відеофільмів при вивченні іноземної мови в СЗОШ……10

Розділ 2. Методичні рекомендації до аудитивної роботи учнів……………………12

2.1. Вимоги щодо вибори автентичного фільму………………………………14

Розділ 3. Система вправ для застосування відеофільмів на уроках німецької мови.

3.1. Вправи та завдання до мультфільму «Der kleine Eisbär» для учнів молодших класів. ………………………………………………………………………19

3.1.1. Слова та вирази з мультфільму «Der kleine Eisbär»…………………….22

3.2. Вправи та завдання до відеофільму «Jenseits der Stille» для учнів

середніх та старших класів. Слова з відеофільму «Jenseits der Stille» ……………..23

Висновки…………………………………………………………………………………28

Список використаних джерел…….…………………………………………………….29

 

Вступ

 

Питання про ефективні методи навчання аудіювання залишається як найбільш дискурсивне в сучасній лінгводидактиці. Зрозуміло, що такий інтерес спричинений особливою важливістю Аудіювання, як одного з видів мовної діяльності.

    Як найбільш складним видом аудіювання є саме розуміння іноземної автентичної розмовної мови, тобто мови, яка є ознакою носіїв мови і не призначена для навчальних цілей. Обставини вільного спілкування іноземною мовою передбачають застосування усього багатства рідної мови, які передбачають усі риси неформального мовного стилю, а також, що кожна людина має власні індивідуальні мовні манери. Таким чином спілкування з носієм іноземної мови несе позитивний характер, так як той хто вивчає мову вже володіє певним комплексом різного рівня мовних, граматичних, фонетичних і лексичних умінь і навичок.

        Актуальність даної роботи полягає в тому, що застосування автентичного відеофільму на уроці іноземної мови має важливе значення для розвитку мовних здібностей. Звичайно цим питанням займаються методика, педагогіка, лінгвістика, але це питання потребує ґрунтовнішого опрацювання. Оскільки застосування відеофільму в процесі вивчення певної мови, а особливо в фонетиці, не займає належне йому місце.

    Метою курсової роботи є:

  • визначення особливостей застосування відеоматеріалів на уроці іноземної мови;

б) систематизація головних принципів їх застосування;

в) важливим є опис головних етапів роботи з відеоматеріалами на уроці;

г) розробка завдань для застосування відеоматеріалів на кожному етапі вивчення іноземної мови.

Мета курсової роботи передбачає наступні завдання, а саме:

  • дослідження застосування відеоматеріалів на уроці з історичної точки зору;
  • обґрунтування актуальності застосування відеоматеріалів, подальше удосконалення цього навчального методу;
  • розробка критерій ефективності, принципів і обставин при застосуванні відеоматеріалів на уроці іноземної мови;
  • обговорення шляхів введення відеоматеріалів в навчальний процес;
  • обґрунтування головних принципів сприйняття автентичного відео матеріалу;
  • розробка систем методичних пропозицій, а також завдань і вправ для практичного застосування автентичних відеоматеріалів на уроці іноземної мови.

Об’єктом дослідження є процес використання відеоматеріалів на уроках іноземної мови.

Предметом дослідження є особливості застосування автентичних відеофільму «Jenseits der Stille»та мультфільму «Der kleine Eisbär».

Дослідження проводилось на матеріалі автентичних DVD – фільмів «Jenseits der Stille»та «Der kleine Eisbär».

При роботі над курсовою роботою були застосування такі методи:

  • метод аналізу;
  • метод опису;
  • метод синтезу.

Наукова новизна курсової роботи полягає у спробі комплексного дослідження і характеристики застосування автентичних відеоматеріалів на уроці іноземної мови, напрацювання системи вправ і завдань.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані на уроках німецької мови, як в молодших, середніх, так і в старших класах.

 

Розділ 1. Аудіювання та його психофізіологічні етапи

 

Аудіювання – один з найважливіших видів мовленнєвої діяльності. Від рівня оволодіння ним значною мірою залежить не лише здатність учня до успішного усвідомленого сприйняття іноземної мови, а й його готовність до реалізації всіх інших видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання і письмового викладу думок. Недостатній рівень адитивної підготовки школярів стримує темпи опанування виучуваної мови в цілому. Не всюди і не завжди виявляється розуміння такої відповідальної ролі аудіювання.

Під час спілкування з учнями різних шкіл і класів не можна не помітити досить низький рівень їх адитивної підготовки. Зі значними труднощами сприймають усне мовлення виучуваною мовою не лише учні середніх класів, а і старшокласники, випускники неспеціалізованих шкіл. Такий рівень не випадковий. В основі його – нерозуміння відповідними вчителями (тим більше школярами) тих надскладних психофізіологічних механізмів і процесів, на базі яких здійснюється аудіювання. Це ускладнює можливість правильного і обґрунтованого вибору ефективних шляхів адитивної підготовки учнів, формування у них необхідних базових перцептивних навичок і вмінь. Така підготовка часто обмежується прослуховуванням відповідних аудіо текстів і перевіркою їхнього розуміння, здатності учнів відповісти на поставленні вчителем запитання за текстом. Вона не підкріплюється систематичною роботою у руслі цілеспрямованого тренування усіх компонентів адитивної діяльності (слухового сприйняття, оперативної пам’яті, внутрішнього мовлення, можливого прогнозування ) і формування базових перцептивних умінь учнів (виявлення ключових слів, розуміння змісту слів із контексту, виявлення синтагм, встановлення смислових зв’язків між словами й синтагмами тощо). Нерозуміння ж учнями і вчителями того, що успішне оволодіння аудіюванням пов’язане з необхідністю тривалої, регулярної роботи для обов’язкового формування в мозку учня власне нового іншомовного психофізіологічного слухового каналу, не сприяє організації і проведенню систематичної цілеспрямованої адитивної навчальної роботи в класі і, особливо, в домашніх умовах. Ускладнює її проведення й дефіцит навчального часу. Врешті-решт, не сприяє й цьому й недооцінка виключної важливості регулярної роботи з оволодіння аудіювання для успішного навчання всіх інших видів іноземної мовленнєвої діяльності. Так, наприклад, лише Аудіювання дає змогу накопичувати в пам’яті школяра необхідну інформацію про звукову форму відповідних іноземних слів як умову успішного говоріння і письмового переказу виучуваною мовою. З цього приводу психолог-лінгвіст     Б.В.Бєляєв зазначав: «Для того, щоб навчитися добре говорити іноземною мовою, треба     попередньо наслухатись іноземної мови».

Зміст цієї статті спрямовано на підвищення відповідної психологічної компетентності вчителів і їхніх учнів. У ній подано розгляд основних психологічних факторів і умов успішного аудіювання іншомовного мовлення і його опанування.

Щоб краще розуміти зміст статті, послідовність її викладу, варто попередньо нагадати читачам перелік і суть основних етапів навчання аудіювання, пов’язаних із формуванням у школярів відповідних аудитивних умінь. Деякі методисти вважають, що система навчання аудіювання складається з трьох основних етапів:

    1. Елементарний, пов’язаний із формуванням перцептивної іншомовної бази, тобто тих психофізіологічних структур мозку, які забезпечують сприйняття іноземних звуків, слів, словосполучень і фраз. На цьому етапі формуються необхідні навички сприйняття і диференціації іноземних звуків і слів, вірогідно прогнозування форми і змісту слів, які сприймаються, оперативного функціонування артикуляційного апарату, успішного використання оперативної пам’яті тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Navchanna Audiuvan Za Dop Videom (187.0 KiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.27MB | MySQL:26 | 0,351sec