Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕМАТИЧНИХ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ ДЛЯ РІВНЕВОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ ТА ЇХ ОБ’ЄМИ» В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ»

зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

§1 Аналіз підручників з геометрії щодо викладу матеріалу та забезпечення диференціації навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§2. Методика розробки дидактичних матеріалів до теми “Многогранники та їх об’єми ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Висновки та рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ВСТУП

Наприкінці ХХ століття середня загальноосвітня школа вступила в принципово новий етап свого розвитку, характерними рисами якого є розбудова освіти на нових прогресивних концепціях, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних та інформаційних технологій, науково-методичних досягнень.

В 2000/2001 навчальному році було розпочато реформу освіти України, яка передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій.

Разом з тим на сучасному етапі розвитку суспільства стало зрозумілим, що вся система знань про світ, людину і суспільство має бути переглянута в напрямку повернення до цілісного знання єдиної картини світу. Учні мають усвідомити, що математика має своїм предметом цілком реальний матеріал, але, розглядаючи його, повністю відволікається від конкретного змісту і якісних особливостей. Учні мають зрозуміти, що можливість широких застосувань математики до досліджень реального світу ґрунтується саме на тому, що її взято з цього самого світу і вона виражає частину притаманних йому форм зв’язків і власне тільки тому взагалі може застосовуватись. В проекції на шкільну математичну освіту вимога “знати небагато про все” має забезпечуватися державними освітніми стандартами, а тим, хто навчається на достатньому і вищому рівнях, – знати більше. Саме стандарт виділяє мінімум змісту математичної освіти і мінімальні вимоги до цього змісту і стає основою диференціації навчання.

Вчителі математики в основному оволоділи ідеями і змістом нової реформи. Зусилля методистів і вчителів тепер слід спрямувати на розробку методики вивчення матеріалу, яка орієнтована на чотири рівні навчання, на вдосконалення методів і форм викладання математики, зокрема курсу алгебри і початків аналізу, і реалізацію принципу гуманізації математичної освіти. Постає проблема також викладання математики у звичайних (без поглибленого вивчення математики) класах, в яких одні учні збираються вивчати математику і після закінчення школи, а для інших вимоги шкільної програми з математики завищені.

Важливим засобом розв’язання цієї “вічної “проблеми могла б бути рівнева диференціація. Але впроваджується вона в школу занадто повільно. Пояснюється це не лише тим, що диференціація вимагає від учителя математики значних додаткових зусиль, а й тим, що багато вчителів сприймають підручники математики, як зразок для наслідування, хоча в підручниках рівнева диференціація практично відсутня.

В діючому підручнику “Геометрія 10-11” О.В. Погорєлова [13] також чотирьох рівнева диференціація відсутня. Існує і інша проблема, а саме матеріал підручника подано, з дотриманням принципу науковості, менше зважаючи на принцип доступності, за яким зміст і обсяг навчального матеріалу мусять бути посильними для школярів (принаймні для пересічного учня). А зважаючи на те, що діюча програма пропонує розглядати в мінімальному обсязі (враховуючи, що на його вивчення відводиться тільки 2 год. на тиждень), тому необхідно вчителеві основні теми курсу розглядати стисло, але при цьому викладати основні положення теми з їх практичним застосуванням. Тому враховуючи дані обставини, потрібно розробляти різні методичні посібники, статті, видавати підручники.

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, окремих досліджень, в яких у тій чи іншій мірі розглядалась проблема рівневої диференціації по темах, необхідно зазначити, що, по-перше, ця проблема залишається досі не розв’язаною, а, по-друге, існуючі математичні системи не задовольняють сучасне чотирьох рівневе навчання. Те ж саме можна сказати і про дидактичні матеріали, які має в своєму розпорядженні вчитель на даний час.

Все це зумовило вибір теми нашого дослідження “
Методика розробки і використання рівневих дидактичних матеріалів та тематичних перевірочних робіт з теми «Многогранники та їх об’єми»в курсі стереометрії”

Об’єктом
дослідження
є процес навчання математики в середній загальноосвітній школі.

Предметом
дослідження
є методика розробки і використання дидактичних матеріалів з теми ” Многогранники та їх об’єми ” в шкільному курсі стереометрії.

Мета
дослідження
полягає в тому, щоб розробити систему дидактичних матеріалів для рівневого навчання учнів теми ” Многогранники та їх об’єми ” шкільного курсу математики, яка б враховувала чотирьох рівневе навчання.

У процесі дослідження була висунута гіпотеза: впровадження такої методичної системи, яка ґрунтується на сучасній концепції чотирьох рівневого навчання за 12-бальною шкалою, забезпечуватиме процес засвоєння учнями навчального матеріалу з теми ” Многогранники та їх об’єми “, сприятиме розвитку в учнів стійкого інтересу до успішного вивчення математики.

Для досягнення мети планується розв’язати такі завдання:

  • визначити основні теоретичні основи теми;
  • з’ясувати, в якій мірі методична література, підручники та посібники з математики задовольняють чотирьох рівневе навчання по темі;
  • розробити методику викладання теми ” Многогранники та їх об’єми “;

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена методика допоможе вчителям при викладанні теми “Многогранники та їх об’єми “, в підборі та складанні відповідних завдань до кожного з чотирьох рівнів засвоєння учнями навчального матеріалу.

§ 1 Аналіз підручників з геометрії щодо викладу матеріалу та забезпечення диференціації навчання

Як відомо, виділяють чотири рівні засвоєння учнями математичних знань: початковий, середній, достатній, високий. Перші два відповідають алгоритмічному засвоєнню, а два наступних – конструктивно – алгоритмічному.

Диференціація навчання у різних підручниках забезпечується по-різному. Розглянемо, як забезпечується диференціація по 4 рівнях, стосовно теми дослідження, в підручниках з геометрії по розділах “Многогранники”, “Об’єми многогранників”.

Довгий час найбільш поширеним був підручник з геометрії А.П.Кисельова частина ІІ [8]. Теоретичний матеріал поданий у строгій і докладній формі. Підручник містить 4 розділи, вони діляться на параграфи, які в свою чергу поділяться на пункти. Задачі і вправи подаються після кожного або декількох параграфів. Вони є досить різноманітними за змістом. Частина задач, наведених у даному підручнику, потребує творчих здібностей, використання набутих знань і вмінь в нестандартних ситуаціях, однак автор їх ніяк не виділяє і не відокремлює від інших задач. Задачі на доведення формулюються як теореми і виділяються під заголовком – “Довести теореми”, а задачі на побудову виділяються окремо під заголовком – “Задачі на побудову”. Задач, які стосуються закріплення теоретичного матеріалу дуже мало і це є суттєвим недоліком даного підручника. До розв’язування деяких найважчих задач подаються вказівки, методи розв’язування задач на побудову розміщено у відповідних місцях книги (щоб учень міг ознайомитись з ними і використати їх у процесі вивчення предмета).

Так, після §1 “Паралелепіпед і піраміди” розділу ІІІ, розміщено тільки 8 задач. Серед цих задач нема жодної початкового рівня, середнього – 25% (2 задачі), достатнього – 50% (4 задачі) і високого рівня – 25% (2 задачі). В кінці розділу знаходиться ще 17 задач. Зокрема 15 з них стосуються об’ємів многогранників. Задач початкового рівня серед них немає. Середнього – 11,8% (2 задачі), достатнього – 46,7% (7 задач) і високого – 40%(6 задач).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Metod Rozr I Vyk (288.0 KiB, Завантажень: 24)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.34MB | MySQL:26 | 0,589sec