Курсова робота на тему: «МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ»

ЗМІСТ

Вступ    3

Розділ І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ    6

1.1. Роль та зміст графічних задач в системі шкільної фізичної освіти    6

1.2. Графічний спосіб розв’язування задач    9

1.3 Види графічних задач    13

Розділ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ    18

2.1. Характеристика експериментальних задач    18

2.2. Методика розв’язування експериментальних задач    23

2.3 Використання експериментальних задач на різних етапах уроку    27

Висновок    32

Література    33

 

Вступ

Процес розв’язування задач служить одним із засобів оволодіння системою наукових знань по тому чи іншому предмету. Особливу велика його роль при вивченні фізики, де задачі виступають дійовими засобами формування фізичних знань і навчальних вмінь. В процесі розв’язування задач учні оволодівають методами дослідження різних явищ природи, знайомляться з новими ідеями і поглядами, з відкриттям вітчизняних вчених. Систематичне розв’язування задач розвиває мислення в учнів, сприяє їх підготовці до раціоналізаторства і творчих пошуків, виховує наполегливість, волю і являється добрим засобом контролю за знаннями учнів, вміннями і навиками.

Вміння застосовувати знання на практиці – доказ їх усвідомлення. Однак лише навіть у випадку доброго засвоєння учнями матеріалу вони деколи не можуть застосовувати свої знання на практиці, цьому їх потрібно вчити, причому при розв’язуванні фізичних задач зробити це можна особливо ефективно.

Розв’язуванню навчальних фізичних задач традиційно належить значна роль у структурі змісту шкільної освіти, фізичної освіти. Рівень оволодіння учнями навчальним матеріалам суттєво залежить від розвитку їхніх умінь розв’язувати змістовні задачі, які в сучасних умовах стають не лише ілюстрацією практичного застосування розглядуваного фізичного знання, а й сприяють розвитку мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, ознайомлюють їх з методами наукового дослідження .

Навчити учня розв’язувати фізичні задачі одна із самих складних педагогічних проблем. Тому дуже важливо яку методику навчання використовує вчитель: ту яка навчає учнів розв’язувати задачі загальним методом чи ту де кожна окрема задача розв’язується своїм методом.

Як показала практика, багато учнів не вміють розв’язувати задачі. Вони не застосовують методів розв’язування задач. Вони не вміють усвідомлювати задачну ситуацію, аналізувати умови задачі, находити основні закономірності, які необхідні для розв’язку задачі.

Труднощі розв’язку задач визначаються відношенням учня до алгоритму розв’язку задач даного типу. Якщо алгоритм рішення відомий, як, наприклад, алгоритм рішення задач на закони динаміки в фізиці, алгоритм Евкліда в математиці, то задача розв’язується порівняно легко. Якщо ж алгоритм розв’язку задачі невідомий, розв’язання задачі потребує проявлення великої самостійності, творчих пошуків, великих напружень розумових зусиль.

Зокрема стосовно розв’язування учнями якісних задач (або як їх ще називають ”задачі на пояснення”) критерієм може бути ступінь самостійності. Якщо учень знаходить самостійно правильне пояснення явища чи процесу, яке описане в задачі, можна вважати, що уміння, необхідні для цього, перебувають у зоні актуального розвитку. Проте пізнавальні задачі, розв’язання яких не вимагає від дитини ніяких зусиль, не можуть викликати позитивних емоцій, бо вона в цей час не переживає руху вперед, задоволення своїх потенціальних можливостей, налаштованих на розвиток. Як наслідок виникає небажання розв’язувати такі задачі, зникає мотив учіння. Психологічний дискомфорт, який виникає від безцільності пізнавальної діяльності і є тим бар’єром, який створює труднощі.

В більшості загальноосвітніх шкіл мало уваги приділяють експериментальним задачам – це задачі в яких необхідно провести дослід і на його основі знайти розв’язок задачі.

Велике значення має графічний метод подання інформації, який є дуже наочним. Проте в шкільному курсі фізики роботі з графіками приділяється небагато уваги, зокрема і такій темі, як графічні задачі у розділі “Механіка”.

Однією з проблем розв’язування фізичних задач є те що, учні записавши умову задачі починають писати формули, замість того щоб малювати рисунок. Це стосується таких задач: задачі про похилу площину, задачі в яких необхідно знайти прискорення вільного падіння, рух тіла під кутом до горизонту і т. д. Великих труднощів викликають в учнів дії над векторами. Досить часто учні помиляються при малюванні сил які діють на тіло.

Тому було вирішено розглянути методичні основи використання графічних та експериментальних задач з фізики.

Розділ І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

1.1. Роль та зміст графічних задач в системі шкільної фізичної освіти

Розв’язування задач є однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в школі. Фізичні задачі різних типів можна ефективно використовувати на різних етапах вивчення матеріалу: а) для постановки проблеми, що потребує розв’язування; б) повідомлення нових знань; в) формування практичних умінь і навичок; г) перевірки якості засвоєння матеріалу; д) повторення, закріплення та узагальнення матеріалу; е) для розвитку творчих здібностей умов та ін.

Розв’язування задач повинно органічно поєднуватися з демонстраційним та фронтальним експериментом, усним викладом матеріалу, з використанням екранних навчальних посібників тощо.

Фізичною задачею в навчальній літературі (практиці) звичайно називають невелику проблему, яка в загальному випадку розв’язується за допомогою логічних умовиводів, математичних дій та експерименту на основі законів і методів фізики…

У методичній і навчальній літературі під задачами звичайно розуміють доцільно дібрані справи, основне призначення яких полягає у вивченні фізичних явищ, формуванні понять, розвитку фізичного мислення учнів і прищепленні їм умінь застосовувати свої знання на практиці.

Програмами з фізики для середньої школи передбачено обов’язкове розв’язування задач різного типу при вивченні фізики. Вважається, що без систематичного розв’язування задач курс фізики не може бути засвоєний.

Розв’язування задач допомагає більш глибшому засвоєнню фізичних законів, розвитку логічного мислення, ініціативи, волі і наполегливості в досягненні поставленої мети, викликає інтерес до фізики.

Зміст фізичних задач розширює знання учнів про явища природи і техніки. В процесі рішення задач учні стикаються з необхідністю застосувати отримані знання з фізики в житті, глибше розуміють зв’язок теорії з практикою.

В педагогічній практиці склалися такі три основні організаційні форми рішення задач:

 1. учитель аналізує і записує на дошці більш складну задачу, запитаннями спонукає учнів до колективної роботи;
 2. аналіз і обговорення задачі проводиться колективно під керівництвом вчителя, один з учнів записує розв’язок на дошці. Запропоновану задачу учні повинні спробувати розв’язати самостійно; для цього їм необхідно надати декілька хвилин подумати і лише після цього почати роботу з класом; для більш устигаючих учнів повинні бути підготовлені індивідуальні завдання;
 3. учитель дає завдання, а учні самостійно їх виконують, при цьому учитель, враховуючи успіхи кожного, консультує учнів; при виявленні типової помилки звертає на неї увагу.

  В навчальній і методичній літературі зараз накопичено велику кількість задач, проте до нашого часу немає єдиної точки зору на їх класифікацію. Нижче наведено схему одного з можливих типів класифікації задач.


  Задачі з фізики можуть класифікуватись за різними ознаками: за змістом, за дидактичною метою, за глибиною дослідження питання, за способами подання умови, за ступенем важкості та ін.

  За способами подання умови фізичні задачі класифікують на текстові, експериментальні, задачі-малюнки, графічні.

  Графічними вважаються такі задачі, в яких об’єктом дослідження є графіки, задані в умовах, в інших – їх потрібно побудувати. Найпростіші графічні задачі полягають в аналізі і побудові нескладних графіків. Далі можна пропонувати задачі на знаходження кількісних співвідношень і навіть на складання відповідних формул.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Metodychni Osn Vyk Grafich Ta Eksperym Zadach (217.0 KiB, Завантажень: 32)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.5MB | MySQL:26 | 0,319sec