Курсова робота на тему: «КОРЕКЦІЙНА РОБОТА В ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Корекційна робота в допоміжній школі    5

1.1. Принципи корекційної роботи    5

1.3. Засвоєння навчального матеріалу    9

1.4. Індивідуальний підхід до роботи    12

Розділ ІІ. Корекція інтелектуальних вад в учнів допоміжної школи    14

2.1. Теоретичні основи корекції інтелектуальних вад в учнів допоміжної школи    14

2.1.1. Сутність і завдання розумового виховання особистості    14

2.1.2. Роль корекції розумового розвитку в роботі з виховання особистості учнів допоміжної школи    14

2.2. Своєрідність якості знань в учнів допоміжної школи і педагогічні умови корекції змістового компоненту їхньої пізнавальної діяльності    15

2.3. Порушення діяльнісного компоненту інтелектуального розвитку учнів допоміжної школи та педагогічні умови корекції їхньої розумової діяльності    18

2.4. Порушення та шляхи корекції особистісних параметрів розумової діяльності учнів допоміжної школи    19

2.5. Педагогічні умови реалізації принципу корекційної спрямованості навчально-виховного процесу в допоміжній школі    21

Висновки    25

Список використаної літератури    27

Вступ

Корекційна робота є найважливішим спеціальним завданням допоміжних шкіл як особливих навчально-виховних закладів, призначених для розумово відсталих дітей.

Стосовно цього основного положення не було розходжень на протязі всієї історії допоміжної школи. Так, видатний французький діяч в галузі дефектології Едуард Сеген ще в першій половині XIX ст. писав: “Виховання полягає в тому, щоб дати дитині ненормальній і нерозумному ідіоту нормальні звички, здатність до фізичної та розумової праці. Розумові здібності повинні бути предметом особливих, точних вправ”. Інший відомий дефектолог Жан Дємор (Бельгія), який працював в 2-й половині XIX ст., висловився з цього питання ще більш чітко: “Недостатній розвиток розумово відсталих дітей вимагає використання спеціальних заходів в залежності від функціональних розладів”.

Менша стійкість відмічається у відборі принципів побудови системи спеціальних корекційних вправ і, особливо, практичного її здійснення. І це цілком зрозуміло: на кожному етапі історії допоміжної школи те чи інше розуміння сутності розумової відсталості та особливостей розвитку розумово відсталих дітей визначало розв’язання найважливіших практичних питань роботи з ними; а це розуміння послідовно набувало цілого ряду суттєвих змін в залежності від розвитку науки.

Щоб визначити основи корекційної роботи в допоміжній школі, необхідно перш за все відповісти на питання про те, що розуміється під терміном “розвиток”. Відомо, що під загальним розвитком розуміється розвиток всіх сторін особистості дитини. Це складний, стрибкоподібний процес якісних змін, які призводять до знищення старого і виникнення нового .

Характерною рисою розумово відсталої дитини, учня допоміжної школи, є її здатність до розвитку, який внаслідок притаманного дитині дефекту має якісну своєрідність не тільки зі сторони її пізнавальних інтересів, а й емоційно-вольової сфери і усієї особистості в цілому. . Радянська олігофренопедагогіка розглядає розвиток розумово відсталої дитини в діяльності. У процесі діяльності учні взаємодіють з навколишнім середовищем, елементи якого., виявляючись умовами розвитку дитини, самі змінюються і на кожному віковому етапі по-іншому впливають на розвиток . Складна структура дефекту розумово відсталої дитини якісно змінює і весь хід її розвитку. Складність структури дефекту полягає в тому, що на фоні первинних порушень центральної нервової системи, одержаних дитиною в ембріональному стані або в ранньому дитинстві, виникає недорозвиток всієї вищої нервової діяльності, що визначає недорозвиток і пізнавальної діяльності. Проте цим складна структура дефекту не вичерпується. Утворені вторинні відхилення стають причиною змін ряду інших психічних процесів, що й викликає сукупність породжених дефектом наслідків, що виявляються у своєрідності особистості розумово відсталої дитини в цілому.

Тому розумово відстала дитина є обмеженою в спілкуванні з навколишньою дійсністю і до моменту початку навчання в школі виявляється менш підготовленою, ніж її нормальний одноліток. Вона не тільки розумово нерозвинена, а й менш активна у пізнанні світу, менш діяльна, більш безпорадна, а отже, і залежна від довколишніх людей. Ці якості залежать від характеру і глибини дефекту й іноді роблять розумово відсталого повністю залежним.

Розвиток розумової відсталості не тільки своєрідний, а й нерівномірний . Тому, вступаючи у допоміжну школу, дитина може мати при порівняно збереженому інтелекті знижену працездатність, надмірну збудливість і загальмованість нервових процесів.

Розділ І. Корекційна робота в допоміжній школі

1.1. Принципи корекційної роботи

Одним із перших дефектологів, хто найбільш повно і закономірно визначив систему корекційних вправ з розумово відсталими дітьми, є В.Ваней. Ним була розроблена програма спеціальних вправ з психічної ортопедії, розрахованих на тренування недостатніх психічних функцій учнів допоміжної школи.

Різні комбінації вправ із рекомендованих В.Ванеєм та іншими видатними дефектологами минулого стали згодом основою програм корекційної роботи у більшості зарубіжних і дореволюційних російських шкіл для розумово відсталих дітей.

Особливістю всіх цих систем корекційної роботи є те, що запропоновані ними вправи були застосовані на формальному підході до виправлення різних дефектів психічної сфери розумово відсталих дітей. Ці вправи, як правило, проводились у відриві від навчальної і виховної роботи школи і зводились до ізольованого тренування психічних функцій через спеціальний добір завдань, багато з яких відрізнялись штучністю.

Характерним для минулих систем корекційної роботи є й те, що спеціальні вправи з виправленням різних дефектів рекомендувалось зосереджувати лише винятково у початковому періоді шкільного навчання. В.Мендель в своїй книзі “Школи для розумово відсталих дітей” говорить: “Що стосується методів викладання в старших класах допоміжної школи, то тут навряд чи можна побачити якісь особливості в порівнянні з нормальною школою, у молодших же класах викладання повинно набувати особливого характеру”. У програмі російських дореволюційних допоміжних шкіл розділи: “Сенсорна культура” і “Психічна ортопедія” зазвичай зустрічались тільки в 1 і 2 класах.

З часом система ізольованих формальних корекційних вправ перестала задовольняти як теоретиків, що працювали в галузі дефективного дитинства, так і практиків-вчителів допоміжних шкіл.

Подальший розвиток поглядів на дитячу дефективність, зокрема суттєві зрушення в розумінні розумової відсталості, вимагали перегляду традиційної системи корекційних вправ, перш за все згідно з принципами життєвості, включення у природну діяльність дітей.

У пояснювальній записці до програми допоміжних шкіл, виданої Наркомпросом РСФСР у 1928 р., декларується ця точка зору; там говориться: “Сенсомоторне виховання, а також розвиток спостережливості, уваги і інших функцій слід проводити не у формі штучних вправ на дидактичному матеріалі, а у вигляді різноманітних ігор, ретельно проаналізованих і систематично підібраних”.

Відомий бельгійський дефектолог Декролі, здійснюючи принцип життєвості корекційної роботи на практиці в школі, створив численні варіанти навчального лото, різноманітні серії освітньо-виховних ігор.

І тільки радянською олігофренопедагогікою . питання про корекційну роботу в допоміжній школі було поставлене і розв’язане принципово інакше.

Важливим, по-перше, є те, що сучасна . психологія орієнтує нас у роботі з дітьми не на виховання окремих психічних функцій, як це було раніше, а на формування і розвиток особистості дитини в цілому. Ось обґрунтування цієї точки зору: “У реальному житті особистості всі сторони її психічної подоби, переходячи одна в другу, утворюють нерозривну єдність, у конкретній діяльності людини всі вони сплетені в один вузол. Психічні процеси не залишаються тільки процесами, а перетворюються у (відомо регульовані операції, які особистість спрямовує на розв’язання поставлених перед нею в житті завдань”.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Korekc Robota V Dopom Schkoli (147.5 KiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.71MB | MySQL:26 | 0,356sec