Курсова робота на тему: «КАСОВІ І ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ»

Зміст

ВСТУП    2

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти обліку видатків в бюджетних установах.    4

1.1. Облік касових видатків бюджетних установ    4

1.2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати    8

1.3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг    12

РОЗДІЛ ІІ. Нормативно-правове регулювання обліку видатків    14

РОЗДІЛ ІІІ.    16

3.2. Види видатків    17

РОЗДІЛ ІV. Шляхи удосконалення обліку видатків.    31

4.2. Шляхи удосконалення обліку. Сучасні концепції комп’ютеризації обліку касових та фактичних видатків у бюджетній установі.    32

Висновки.    51

Література    52

ВСТУП

Бухгалтерський облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік -скучна, суха, в уяві більшості людей, наука – стає популярним. На високо кваліфікованих бухгалтерів великий попит. Бухгалтер повинен бути оснащений сучасними знаннями, твердими переконаннями і професійною етикою.

Аналіз і вдосконалення досвіду дозволяють розвивати і обґрунтовувати методологічні засади побудови системи обліку.

В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто в будь-який момент може чітко уявити, яка продукція має найбільший попит, які товари є на складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх виробництво або придбання. Ефективне рішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп’ютерних систем автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку.

При автоматизації обліку підприємств розрізняють інформаційні комп’ютерні системи, призначені для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які призначені для виконання облікових робіт, пов’язаних з оперативним обліком виробництва, зберігання і продажу продукції.

На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого забезпечують складання звітності, системи оперативного і управлінського обліку – це інструмент бізнесу. Проте найбільший ефект досягається при проведенні комплексної комп’ютеризації бухгалтерського і оперативного, фінансового і управлінського обліку підприємства.

Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення інформаційної бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської діяльності за різними показниками та досягненню конкурентоспроможності підприємства.

Комп’ютерна система обліку на підприємствах може створюватися за такими методиками:

– створення необхідної кількості автоматизованих робочих місць, призначених для вирушення певних облікових завдань;

– організація системної комп’ютеризації обліку, тобто об’єднання всіх автоматизованих робочих місць в єдину комп’ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в мережі стає доступним всім користувачам;

– створення все новіших і новіших комп’ютерних програм ведення обліку;

– використання нової апаратури, тобто встановлення новіших версій комп’ютерів на підприємстві, в яких швидкість роботи і обсяг пам’яті більші, що полегшує ведення обліку.

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти обліку видатків в бюджетних установах.

1.1. Облік касових видатків бюджетних установ

На сьогоднішній момент видатки, що здійснюються бюджетними установами, в тому числі учбовими установами, можна розділити на два види: касові і фактичні.

Під касовими витратами маються на увазі всі суми, перераховані банком чи органами Держказначейства (далі – ДКУ) з поточних бюджетних, реєстраційних рахунків установи освіти в безготівковій і готівковій формі 2 . Підставою для здійснення касових видатків є платіжні доручення, виписані установами освіти (Вузом, технікумом і т.д.) і оплачені банком чи ДКУ іншим юрособам за виконані роботи, надані послуги, отримані матеріали, а також виплата зарплати, стипендії, матеріальної допомоги та інше.

Хоча одержання коштів готівкою вважається касовими видатками і відображається в картках аналітичного обліку, але враховуючи принципи і суть бухобліку їх можна вважати касовими лише при фактичній виплаті з каси установи. Отримані з поточного (реєстраційного) рахунку кошти можуть бути не виплаченими по різних причинах, і повернути на рахунок в банк.

Під фактичними витратами маються на увазі нараховані видатки установи, оформлені відповідними документами, включаючи видатки по неоплачених рахунках кредиторів і нарахованій зарплаті і стипендії. Підставою для здійснення фактичних витрат є документи, що підтверджують цільовий напрямок коштів (рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові відомості нарахованої зарплати, трудові угоди, договори на виконання робіт (крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони, оренди приміщень, тому що ці договори є довгостроковими і розрахунки по них здійснюються по мірі надання рахунків чи актів за виконані роботи або надані послуги), акти виконаних робіт, тендерна документація, договори про закупівлю тощо).

Касові видатки відображуються в обліку в момент перерахування коштів з поточного бюджетного чи реєстраційного рахунків установи освіти кредиторам, а також при виплаті з каси такої установи зарплати, стипендії, оплати командировочних. Облік касових витрат ведеться на синтетичних рахунках 31 “Рахунки в банках” і 32 “Рахунки в казначействі” у розрізі відповідних субрахунків.

Виходячи з цього, аналізуючи попередні операції з цими рахунками, ми можемо прийти до висновку, що по дебету цих рахунків, зокрема, відображуються суми фінансування, які надійшли установам освіти для виконання своїх функцій і суми, отримані від господарської діяльності. У цій публікації, ми розглянемо кредитову сторону – видаткову частину. Касові видатки, тобто усе, що установою освіти витрачено, відображається по кредиту цих рахунків.

Так як назва субрахунків говорить саме за себе, і, зважаючи на те, що ми з ними вже знайомі, нам здається, немає необхідності докладно розглядати характеристику кожного з цих субрахунків окремо, тому що кожен субрахунок детально охарактеризований у Плані рахунків № 114. Ми ж дамо тільки їх коротку характеристику (див. таблицю 1 на наступній сторінці).

Як бачимо з таблиці 1 по своїй суті ці рахунки схожі. У чому ж різниця? А різниця лише в тому, що субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються установами, які фінансуються з місцевих бюджетів і обслуговуються в установах банків, а також установами, що фінансуються держбюджетом, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і витрат. А так, як згідно постанови КМУ № 963 установи освіти з 1997 року повинні перейти на казначейське обслуговування, то рахунок 31 застосовується дуже рідко, і в тих випадках, коли установи відкривають рахунок в інших банках, крім Держказначейства.

Таблиця 1

Субрахунки рахунку 31 “Рахунки в банках”

Субрахунки рахунку 32 “Рахунки в казначействі”

Коротка характеристика субрахунків

311 “Поточні рахунки на видатки установи” 321 “Реєстраційні рахунки” Призначені для обліку надходження і використання коштів , що необхідні для утримання установи чи для централізованих заходів, передбачених загальним фондом установи
312 “Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам” 322 “Особові рахунки” На рахунках обліковуються кошти (їх надходження і використання), які вищестоячі установи розподіляють підвідомчим установам. Наприклад, ВУЗ перераховує кошти для фінансування НДІ чи підсобного господарства
313 “Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги” 323 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги” Обліковуються кошти, що надійшли установі освіти як плата за послуги, також кошти, від господарської чи виробничої діяльності; плата за здачу в оренду майна; кошти, від реалізації майна і т.д.
314 “Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” 324 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” Обліковуються кошти (надходження і використання), призначені для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що одержують установи освіти і науки. Наприклад, обліковуються кошти , перераховані підприємством (куратором) на виплату своїм студентам стипендій.
315 “Поточні рахунки для обліку депозитних сум” 325 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум” Обліковуються кошти (надходження і використання), призначені для тимчасового розпорядження установою освіти.
316 “Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду” 326 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду” Обліковуються кошти установ, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
317 “Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів” 327 “Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів” Обліковуються кошти сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів . Для нашого випадку (облік в установах освіти) не використовується.
318 “Поточні рахунки в іноземній валюті”   Призначений для обліку коштів в іноземній валюті, які належать установі освіти.
319 “Інші поточні рахунки” 328 “Інші рахунки в казначействі” Призначений для обліку коштів, які надходять установі і не можуть бути віднесені на інші субрахунки. Наприклад, ведеться облік коштів, які поступили від підприємства – замовника на виконання робіт чи послуг.

Розглянемо ці операції і те, як вони відображуються по бухобліку, з огляду на виконання кошторису по кодах економічної класифікації. У даному випадку код 1111 – зарплата, 1343 – стипендії, 1120 – нарахування за зарплату.

Підлягає до виплати зарплата викладачам – 5000,00 грн., і стипендії – студентам і аспірантам – 5000,00 грн., також була подана заявка на перерахування нарахованих податків і обов’язкових внесків – 6300,00 грн. (див. табл. 2).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Kasovi I Fakt Vydatky (262.0 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.58MB | MySQL:26 | 0,332sec