Курсова робота на тему: «ФУНКЦІОНАЛЬНА І СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЙМЕННИКІВ»

Зміст роботи

Вступ …………………………………………………………………3

Розділ І. Місце займенників в системі частин мови …………………………6

Розділ ІІ. Специфіка займенникових значень …………………………………

  1. Займенники як дієтичні слова ………………………………………
  2. Трансформаційний напрямок займенників ……………………….
  3. Займенник як форма артикля ……………………………………….

Висновки ………………………………………………………………………….

Список використаних джерел …………………………………………….

Вступ

Мова – унікальне явище і одна з найважливіших сторін суспільного життя. Мова виконує комунікативну, мислеоформлюючу, експресивну, емотивну, волюнтативну, ідентифікаційну тощо функції. Мова – абстрактна система та ідеальне поняття. На практиці вона реалізується у мовленні. Для людей дуже важливо досягти взаєморозуміння за допомогою мови. Щоб мовлення було досконалим, необхідно виражати свої думки відповідно до мовних принципів і законів. Також мовлення повинно бути чистим і виразним, логічним і послідовним, стислим і лаконічним.

Кожна мова на землі має свої, властиві лише їй особливості й закономірності. Англійська мова – це ієрархічна система, яка має чіткий порядок слів. Займенники є однією з найочевидніших мовних універсалій. Займенники є у всіх мовах, і у всіх мовах їх розподіляють приблизно за одними і тими же розрядами. За словами Е. Бенвеніста, універсальність самих цих форм і понять спонукає поставити проблему займенників одночасно як проблему мови взагалі і як проблему конкретних мов [Бенв,с.286]. В наші безпосередні завдання входить розгляд функціонально-семантичних особливостей класу займенників в англійській мові. Огляд як вітчизняної, так і зарубіжної літератури, показує, що, як тільки дослідник відходить від приватних питань граматичної і лексичної своєрідності або особливостей функціонування окремих розрядів і форм займенників і звертається до класу англійських займенників в цілому, він неминуче стикається з рядом проблем загальномовного характеру.

Через свою велику семантичну і морфологічну своєрідність клас англійських займенників привертав увагу дослідників у всі періоди розвитку мовознавства. Практично жоден з лінгвістичних напрямів не обминав цього кількісно невеликого, замкнутого, що володіє надзвичайною комунікативною значущістю розряду слів, не спробувавши внести свій внесок у вирішення таких традиційно пов’язаних із займенниками проблем, як їх статус в системі частин мови і місце серед самостійних і службових слів; співвідношення лексичного і граматичного моментів в їх семантиці і їх місце серед повнозначних слів і слів «порожніх», позбавлених лексичного значення; межі класу, його ядро і периферія; класифікація займенників за розрядами і приналежність окремих одиниць до того або іншого розряду; характер категорій особи, числа, роду, відмінку і т.д.

Зупинимося на таких проблемах, як місце займенників в системі частин мови і специфіка займенникових значень. Вони тісно зв’язані між собою, і саме від них залежить вирішення багатьох суміжних питань теорії займенника.


Тема нашої курсової роботи: «Функціональна і семантична характеристика займенника».


Об’єкт дослідження: особливості та значення займенників в сучасній англійській мові.


Предмет дослідження: закономірності вживання займенників.


Мета курсової роботи: дослідити значення, місце і роль вживання займенників в системі різноманітних граматичних конструкцій сучасної англійської мови.

Виходячи з даної мети, ставимо наступні завдання:

– систематизувати матеріал різних підручників і статей на дану тему;

– узагальнити теоретичні відомості уже наявних досліджень;

– встановити особливості і сферу вживання займенників в англійській мові;

– практично проілюструвати випадки вживання займенників.

Методи дослідження:

– опрацювання науково-методичних джерел;

– узагальнення попереднього досвіду;

– систематизація наукових досліджень;

– підбір займенникових граматичних конструкцій.

Наша тема уже частково розглядалася в наукових працях. Підручники і посібники з мовознавства містять матеріал про займенники. Дослідженню займенника присвячені окремі параграфи і пункти таких підручників, як [8], [10], тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Funkc I Semant Har Zajm (142.5 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.15MB | MySQL:26 | 0,362sec