Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»

ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Фразеологія як об’єкт вивчення…………………………………………………………5

1.1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна.

Зв’язок фразеології з іншими науками…………………………………………..5

1.2. Поняття фразеологічної одиниці……………………………………………………..8

1.3. Класифікація фразеологічних одиниць…………………………………………..12

1.3.1. Фразеологічні зрощення…………………………………………………….12

1.3.2. Фразеологічні єдності………………………………………………………..13

1.3.3. Фразеологічні сполучення………………………………………………….15

1.3.4. Фразеологічні вираження…………………………………………………..16

1.4. Загальна структурно-семантична і

граматична характеристика ФО сучасної англійської мови………….18

Висновки……………………………………………………………………………………………………..31

Список використаної літератури…………………………………………………………………..34

 

Вступ.

 

Питання фразеології в Англії і США трактуються переважно в роботах по семантиці і граматиці, а також у передмовах до фразеологічних словників. Мається ряд статей, присвячених ідіоматичності словосполучень. Прислів’ям повезло значно більше. Прислів’я вивчаються в численних роботах. Видавався спеціальний журнал “Proverbіum” (1965 – 1975 р.). Видання цього журналу порозумівається тим, що пареміологія (навчання про прислів’я) традиційно розглядається як складова частина фольклористики.

Питання про фразеологію як лінгвістичній дисципліні був уперше поставлений видатним радянським лінгвістом проф. Е.Д. Поливановим. Е.Д. Поливанов неодноразово повертався до цього питання і затверджував, що лексика вивчає індивідуальні лексичні значення слів, морфологія – формальні значення слів, синтаксис – формальні значення словосполучень. “І от виникає потреба в особливому відділі, що був би порівнянний із синтаксисом, але в той же час мав на увазі не загальні типи, а індивідуальні значення даних окремих словосполучень, подібно тому, як лексика має справу з індивідуальними (лексичними) значеннями окремих слів. Цьому відділові мовознавства, як і сукупності досліджуваних у ньому явищ, я і приділяю найменування фразеології вкажу, що для даного значення пропонується й інший термін – ідіоматика)”.

Е.Д. Поливанов вважав, що фразеологія “займе відособлену і стійку позицію (подібно фонетиці, морфології і т.п.) у лінгвістичній літературі майбутнього – коли в послідовній постановці різноманітних проблем наша наука позбавлена буде випадкових пробілів”.

Б.А. Ларін був першим ученим після Е.Д. Поливанова, що знову підняли питання про фразеологію як лінгвістичній дисципліні. “Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії “схованого розвитку” … але вона ще не оформилася як зрілий плід підготовчих праць. …А виділення такої дисципліни нам уже необхідно, тому що усім ясна дилетантська безпорадність, різнобій і безуспішність побіжного, випадкового розбору цього матеріалу в лексикографії, стилістиці, синтаксисі”.

Праці В.В. Виноградова сприяли появі безлічі робіт із фразеології різних мов. Таке нагромадження систематизованих фактів – одна з передумов створення фразеології як лінгвістичної дисципліни.

Таким чином, пріоритет у виділенні фразеології в якості окремої лінгвістичної дисципліни належить вітчизняній науці.

В області вивчення фразеології різних мов наша країна займає перше місце у світі. Про цьому переконливо говорять дані про 15255 роботи по фразеології, опублікованих у нас за період з 1918 по 1986 р., що утримуються в шести бібліографічних покажчиках літератури з питань фразеології. Маються й інші роботи, у яких утримуються зведення про вивчення фразеології в нашій країні.

Вивчення фразеології характеризується не тільки числом опублікованих робіт, але і їхнім характером. Серед них багато монографій, докторських і кандидатських дисертацій, збірників статей з питань фразеології, фразеологічних словників, бібліографічних покажчиків.

За останні десятиліття фразеологія переросла рамки одного з розділів лексикології і перетворилася в самостійну лінгвістичну дисципліну, що має свій об’єкт і методи його дослідження.

 

Розділ 1. Фразеологія як об’єкт вивчення.

 

1.1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Зв’язок фразеології з іншими науками.

 

Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, що не утворюються по структурно-семантичних моделях перемінних сполучень, що породжують.

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, що не може цілком забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і т.д. Утворення фразеологізмів послабляє протиріччя між потребами мислення й обмежених лексичних ресурсів мови. У тих же випадках, коли у фразеологізму мається лексичний синонім, вони звичайно розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія – це скарбниця мови. В фразеологізмах знаходить висвітлення історія народу, своєрідність його культури і побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з чисто національними фразеологізмами в англійській фразеології мається багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явною перевагою перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох.

Фразеологізми – високо інформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як “прикраси” або “надмірності”. Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і тепер є застарілою. Фразеологізми – одна з мовних универсалій, тому що немає мов без фразеологізмів. Англійська фразеологія дуже багата, і в неї багатовікова історія.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання даних інших наук – лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки і країнознавства.

Думки лінгвістів по ряду проблем фразеології розходяться, і це цілком природно. Проте, важливою задачею лінгвістів, що працюють в області фразеології, є об’єднання зусиль і перебування точок дотику в інтересах, як теорії фразеології, так і практики викладання іноземних мов.

В англійській і американській лінгвістичній літературі мало робіт, спеціально присвячених теорії фразеології, але й у наявних самих значних роботах не ставляться такі фундаментальні питання, як науково обґрунтовані критерії виділення фразеологізмів, співвідношення ФО і слів, системність фразеології, фразеологічна варіантність, фразотворення, метод вивчення фразеології й ін. Також не ставиться англійськими й американськими вченими питання про фразеологію як про лінгвістичну дисципліну. Цим і порозумівається відсутність в англійській мові назви для даної дисципліни.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Frazeol V Such Angl Mov (163.0 KiB, Завантажень: 22)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.23MB | MySQL:26 | 0,316sec