Курсова робота: ERP – системи – системи планування ресурсів підприємства

Зміст

Вступ    3

Характеристика та можливості ERP – систем    4

Моделі, об’єкти і процеси ERP-систем    9

Введення даних в ERP-системах та підготовка звітів    13

Огляд сучасних ERP-систем    16

ERP II – ERP-системи наступного покоління.    27

Висновок    30

Список літератури    32

 

Вступ

У міру структуризації промислових компаній усе більш популярними стають сучасні автоматизовані системи підтримки управлінської діяльності, так звані, ERP-системи| (від Enterprise| resources| planning| – Управління ресурсами підприємства).

ERP-системи| – набір інтегрованих додатків, які комплексно, в єдиному інформаційному просторі підтримують всі основні аспекти управлінської діяльності підприємств – планування|планування| ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) для виробництва товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут, ведення договорів), всі види обліку|урахування|, аналіз результатів господарської діяльності.

Основними вимогами, що пред’являються до ERP-систем| є|з’являються|: централізація даних в єдиній базі, близький до реальному часу режим роботи, збереження|зберігання| спільної|загальної| моделі управління для підприємств будь-яких галузей, підтримка територіально-розподілених структур, робота на широкому крузі|колі| апаратно-програмних|програмових| платформ і СУБД.

Характеристика та можливості ERP – систем

ERP-системи| – це комп’ютерні системи, створені для обробки ділових операцій організації і для сприяння комплексному і оперативному (у режимі реального часу) плануванню|плануванню|, виробництву і обслуговуванню клієнтів. Зокрема, ERP-системи| мають наступні|слідуючі| характеристики:

 • це готове ПЗ, розроблене для середовища|середовища| клієнт-сервер, як традиційною, так і такою, що базується на інтернет-технологіях;
 • ці системи інтегрують більшість бізнес-процесів;
 • вони обробляють велику частину|частку| ділових операцій організації;
 • ці системи використовують БД всього підприємства, де кожен зразок|взірець| даних в БД запам’ятовується, як правило, один раз;
 • вони забезпечують доступ до даних в режимі реального часу:
 • в деяких випадках дані системи дозволяють інтегрувати обробку ділових операцій і дій з планування|планування| (наприклад, виробниче планування|планування|).

Більш того|більше того|, ERP-системи| все частіше мають такі додаткові характеристики, як:

 • підтримка багаточисельних|численних| валют і мов|язиків| (що дуже важливе|поважне| для транснаціональних компаній);
 • підтримка конкретних галузей (наприклад, SAP| підтримує велике число галузей, включаючи нафтову і газову галузі, охорону здоров’я, хімічну промисловість і банківську справу|річ|);
 • здібність до налаштування без програмування (наприклад, установкою “перемикачів”).

Процеси планування|планування| ресурсів підприємств є міжфункціональними, заставляючими|примушувати| фірму|фірма-виготовлювач| виходити за традиційні, функціональні і локальні рамки. Крім того, різні бізнес-процеси| підприємства часто зв’язані між собою. Більше того|більше того|, дані, що розташовувалися раніше на різних неоднорідних системах, зараз інтегровані в єдину систему.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств увібрали в себе більше тисячі кращих способів організації бізнес-процесів. Ця практика може бути використана для поліпшення|покращання| роботи фірм|фірма-виготовлювачів|. Вибір і впровадження ERP-систем| вимагає впровадження такої практики.

ERP-системи| роблять|чинять| можливою організаційну стандартизацію різних географічно розділених підрозділів. В результаті|внаслідок| підрозділи з|із| нестандартними процесами можна зробити| такими ж, як і інші підрозділи, що мають ефективні процеси. Більше того|більше того|, фірма|фірма-виготовлювач| може з’явитися перед зовнішнім світом як єдина організація. Замість того щоб|аби| отримувати|одержувати| різні документи, коли якась фірма|фірма-виготовлювач| має справу|річ| з|із| різними філіями або підприємствами даної компанії, ця компанія може бути представлена|уявляти| світові|світу| у вигляді єдиного спільного|загального| образу|зображення|, що веде до поліпшення|покращання| її іміджу.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств складають всю інформацію до однієї і тієї ж основної БД, усуваючи багаточисельні|численні| інформаційні невідповідності. Це приводить|наводить| до декількох результатів. По-перше, забезпечується підвищення контролю. Якщо один з користувачів не виконує свою роботу, інший бачить, що щось не було зроблено. По-друге, відкривається|відчиняє| доступ до інформації для тих, кому|хто| вона потрібна; у ідеалі, забезпечується покращувана|поліпшувати| інформація для ухвалення рішень. По-третє, інформація перестає бути предметом посередництва, оскільки|тому що| вона стає доступною і для керівництва, і для службовців компанії. По-четверте, організація може стати “плоскою”: оскільки|тому що| інформація широко доступна, немає потреби в додаткових малоцінних працівниках, чия основна діяльність – підготовка інформації для поширення|розповсюдження| серед керівництва і службовців компанії.

У традиційних системах велика кількість інформації фіксується на папері, а потім передається іншій частині|частці| організації, де вона або переоформляється (зазвичай|звично| агрегується), або переводиться|переказує| в комп’ютерний формат. З|із| ERP-системами| велика кількість інформації збирається в|біля| джерела і безпосередньо поміщається в комп’ютер. В результаті, інформація тут же стає доступною для інших.

Системи планування|планування| ресурсів підприємства використовують єдину БД, де велика частина|частка| інформації вводиться|запроваджує| один і лише один раз. Оскільки|тому що| дані доступні в реальному часі, фактично всі користувачі організації мають доступ до однієї і тієї ж інформації для планування|планування| і контролю. Це може сприяти більш погодженому|узгодженому| плануванню|плануванню| і управлінню в порівнянні з традиційними системами.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств також сприяють взаємодії і співпраці|співробітництву| усередині|всередині| організації (між різними функціональними і географічно розділеними підрозділами). Наявність взаємозв’язаних процесів приводить|наводить| функціональні і географічно розділені підрозділи до взаємодії і співпраці|співробітництва|. Стандартизація процесів також сприяє співпраці|співробітництву|, оскільки|тому що| між процесами стає менше протиріч|суперечностей|. Крім того, єдина БД сприяє взаємодії, забезпечуючи кожен географічно розділений і функціональний підрозділ потрібною інформацією.

ERP-система| забезпечує інформаційну магістраль для організації взаємодії і співпраці|співробітництва| з|із| іншими організаціями. Фірми|фірма-виготовлювачі| все більше і більше відкривають|відчиняють| партнерам свої БД для полегшення постачання і інших видів діяльності. Щоб|аби| дана система працювала, необхідний єдиний архів, яким можуть користуватися партнери; і ERP-системи| можуть бути використані для сприяння таким обмінам. ||

Основні можливості|спроможності| ERP-систем| можна представити|уявляти| у вигляді чотирьох блоків: планування|планування|, облік|урахування|, аналіз, управління.

Планування|планування|

Здійснювати планування|планування| діяльності підприємства на різних рівнях означає|значить|:

 • формувати програму збуту;
 • здійснювати виробниче планування|планування| (уточнена і затверджена програма збуту є основою плану виробництва, інтеграція даних цих планів істотно|суттєвий| полегшує процес виробничого планування|планування| і забезпечує їх нерозривний зв’язок);
 • формувати основний виробничий план-графік (деталізований оперативний виробничий план, на основі якого здійснюється планування|планування| і управління замовленнями на закупівлю і виробництво).;
 • формувати плани на закупівлю;
 • здійснювати фінансове планування|планування| і бюджетування;
 • здійснювати попередню оцінку здійснимості сформованих планів на різних рівнях планування|планування| для внесення необхідних корекцій або ухвалення рішення про залучення додаткових ресурсів;

Облік|урахування|

У випадку, якщо|в разі , якщо| плани отримали|одержували| своє підтвердження, вони набувають|придбавають| статусу актуальних планів, і починається|зачинає| їх реалізація. Раніше змодельований потік залежних замовлень перетворюється на реальний, такий, що породжує потреби в матеріалах, трудових ресурсах, потужностях і грошах. Задоволення даних потреб породжує облікові дії, що забезпечують оперативну реєстрацію прямих витрат|затрат|, що відносяться до виробничої продукції (матеріальних, трудових, експлуатаційних витрат|затрат| в прив’язці до завдань|задавань|, технологічних операцій, проектних робіт, робіт по техобслуговуванню…), і непрямих витрат|затрат|, що розподіляються по центрах фінансової відповідальності. Всі операції по реєстрації прямих витрат|затрат| вводяться|запроваджують|, як правило, в натуральному вираженні|виразі| нормативного вжитку|споживання| (матеріальні – у відповідних одиницях виміри|вимірювання|, трудові, – тимчасові…). Для віддзеркалення|відбиття| відповідного фінансового результату ERP-системи| пропонують потужні|могутні| засоби|кошти| налаштування фінансової інтеграції, що дозволяють забезпечити автоматичний переклад|переведення| спожитих ресурсів в їх фінансовий еквівалент.

Аналіз

За рахунок оперативного віддзеркалення|відбиття| результатів діяльності управлінський персонал отримує|одержує| можливість|спроможність| в режимі реального часу здійснювати порівняльну характеристику планів і результатів, а наявність додаткових модулів для розрахунку основних показників і побудови|шикування| математичних моделей значно спрощує процес бізнес-планування|планування|.

Управління

Наявність оперативного інформаційного зворотного зв’язку про достаток|стан| об’єкту управління, як відомо, є основою будь-якої системи управління. ERP-системи| надають такого роду зворотню (достовірну і оперативну) інформацію про достаток|стан| проектів, виробництва, запасів, наявності і русі грошових коштів і так далі, що в результаті дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ERP-системи – системи планування ресурсів підприємства (671.0 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4
завантаження...
WordPress: 23.24MB | MySQL:26 | 0,314sec