Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток

Тема. Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток.

Цілі: показати взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізич­ними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв’язків у неорганічних речовинах; ознайомити учнів зтипами кристалічних ґраток (атомною, молекулярною, йонною, металевою); сформувати вміння характеризувати фізичні властивості речовин за типом кристалічних ґраток і видом хімічного зв’язку.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних ґраток (натрій хлорид, алмаз, графіт, карбон(ІV) оксид, залізо).

                                            Хід заняття.

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда .

Який вид хімічного зв’язку називається ковалентним?

Який вид хімічного зв’язку називається йонним?

Які частинки називаються йонами? Як вони утворюються?

Наведіть приклади речовин з ковалентним полярним, ковалентним непо­лярним, йонним зв’язком.

III. Вивчення нового матеріалу.

Демонстрація  моделей кристалічних ґраток різних типів

Розглядаємо моделі кристалічних ґраток натрій хлориду, алмазу, графіту, карбон (ІV) оксиду.

По черзі на підставі попередніх знань учні описують властивості кожної речовини.

Натрій хлорид — твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді. Хімічний зв’язок — йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йонни Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних ґраток називається йонний.

Алмаз — найтвердіша речовина, тугоплавка, нерозчинна у воді. Тип звязку — ковалентний неполярний, найміцніший. У вузлах кристалічних граток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним  зв’язком. Такі кристалічні ґратки називаються атомними.

Карбон(ІV) оксид — за нормальних умов газ, низькі температури плавлення кипіння, розчинний у воді. У твердому стані у вузлах кристалічних ґраток ходяться молекули вуглекислого газу. Зв’язок між вузлами кристалічних  граток — міжмолекулярна взаємодія. Такі кристалічні ґратки називаються молекулярними.

Залізо — електропровідність, металевий блиск, високі температури кипіння і плавлення, нерозчинне у воді. У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами ґраток рухаються вільні електрони. Такий тип ґраток називається металевим.

Використовуючи текст підручника, заповнити запропоновану таблицю.

 

Тип  кристалічної

Ґратки

Частинки, які знаходяться у вузлах кристалічної ґратки Тип зв’язку між атомами Фізичні властивості речовин із відповідним типом кристалічної ґратки
Йонна Йони, які містяться у вузлах за рахунок сил електростатичного тяжіння Йонний Це тверді речовини з високою температурою плавлення
Атомна Атоми, які сполучені між собою ковалентним зв’язком Ковалентний Це тверді речовини з дуже високою температурою плавлення, дуже тверді
Молекулярна Молекули, які зв’язані слабкими Ван-дер-Ваальсовими міжмолекулярними силами взаємодії Полярний та неполярний ковалентний зв’язок Це легкоплавкі та леткі речовини

 

Учні працюють самостійно з текстом підручника.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Розглянемо формули складних речовин: кислот, основ, солей.

1.      Чому солі належать до йонних речовин?

Тому що солі складаються з позитивних йонів металів і негативних йонів кислотного залишку, тобто зв’язок йонний. У вузлах кристалічних ґраток чергуються позитивні й негативні йони, які утримуються силами електро­статичного притягання. Наприклад: Nа+Сl, К+Вг.

Аналогічно в солях з оксигеновмісним кислотним залишком.

Отже, усі солі належать до йонних речовин. Про це можна судити з їх фізич­них властивостей.

2.      Основи — це йонні чи молекулярні речовини?

Йонні. Розглянемо зв’язок у молекулі натрій гідроксиду.
Nа-О-H, зв’язок О-Н ковалентний полярний, Na-O значно більш поляризований,  атом Натрію віддає свій електрон і перетворюється на катіон
Натрію. У вузлах кристалічних ґраток чергуються катіони Натрію й аніони
гідроксильних груп. Основи належать до йонних речовин, що й підтверджу-
ють фізичні властивості: гідроксиди — тверді, тугоплавкі речовини.

3.      Розглянемо молекулу сульфатної кислоти Н2S04. Запишемо структурнуформулу кислоти, проаналізуємо тип зв’язку в молекулі. Усі зв’язки ковалентні полярні.

Отже, молекула полярна, матиме молекулярні кристалічні ґратки

4. Цукор — органічна речовина. Усі органічні речовини, навіть найскладніші, мають молекулярні кристалічні ґратки. Чому?

Це підтверджується їхніми фізичними властивостями: легкоплавкі, мало­розчинні у воді, не проводять електричний струм.

V.      Підбиття підсумків

Між складом, будовою, властивостями, застосуванням речовин існує тісний взаємозв’язок, який можна пояснити на підставі будови речовин.

VI.    Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

*Творчо-дослідницьке завдання: визначити тип кристалічної ґратки у сполуках, що використовуються в побуті. Результати оформити у вигляді таблиці.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,786sec