КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Значення психологічних механізмів різних типів обдарованості, пошук талановитих дітей та молоді, створення найсприятливіших умов для їх розвитку є однією з актуальних у теоретичному і практичному аспекті проблем сучасності.

Специфіка розвитку сучасного суспільства зумовлює актуальність для психологічної науки та педагогічної практики вирішення проблеми, пов’язаної з виявленням і розвитком обдарованих дітей. На це вказують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. На це спрямована і Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки (Указ Президента України від 8 лютого 2001 року № 78).

За визначенням відомого дослідника феномена обдарованості К. Текеса, соціальний та економічний прогрес нації, держави безпосередньо залежить від розв’язання проблем здібних і обдарованих дітей.

Загальновідомо, що розвиток нашого суспільства відбувається безупинно. А наше суспільство – це суспільство ринкових відносин. Проводячи опитування серед старшокласників щодо престижності професії, було виявлено, що найпрестижнішими вони вважають професії юриста, програміста, економіста, менеджера.

Одне з головних завдань психолога – навчити дітей бути конкурентноздатними, орієнтуватися у світі, де швидко змінюються запити і можливості.

Саме тому дана авторська програма присвячена розвиткові творчих здібностей, формуванню організаторських вмінь і лідерських якостей обдарованих учнів.

Зважаючи на неоднозначність поглядів на обдарованість і її виявлення, а також той факт, що те саме слово визначає різні поняття в побуті й науці, важко дати всеосяжне й точне визначення цього явища. Найгрунтовнішим, на нашу думку, є визначення обдарованості Мануели Сільви: «Обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній або кількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні здібності, психомоторні здібності…”.

Вивчивши закордонний досвід, можна зробити висновок, що існують такі моделі програм для обдарованих дітей:

Посилююча – акцент на сильних сторонах особистості.

Корекційна — акцент на слабких сторонах особистості.

Компенсуюча – розвиток сильних сторін з метою компенсації слабких.

Дана авторська програма містить шість блоків і передбачає розвиток сильних сторін особистості:

Перший блок
спрямований на розвиток інтелектуальних здібностей обдарованих учнів, складається з 13 психокорекційних занять і методики “Опитувальник визначення множинного інтелекту Вальтера Мак Кензі”.

Другий блок“Ефективне спілкування” розглядає проблеми формування мовленнєвої культури обдарованих старшокласників, конфліктології і толерантності у спілкуванні. Складається з 3 тренінгових занять і методики “КОС – 2”.

Третій блок
– “Психологічне здоров’я основа творчого саморозвитку” присвячений формуванню життєвих навичок, сприятливих для психологічного здоров’я. Складається з 3 тренінгових занять і проективної методики “Неіснуюча тварина”.

Четвертий блок“Фасилітативне лідерство” спрямований на формування організаторських вмінь і лідерських якостей обдарованих дітей. Складається з 3 тренінгових занять і методики “Ролі в групі. Анкета самооцінки”.

П’ятий блок“Творчість – основи прогресу” містить 2 тренінга і методику “Тест творчого мислення “Незвичайне використання”.

Шостий блок2
ділові гри (“Перспективі” і “Останній герой”).

Таким чином, загальна кількість занять (уроків), необхідних для реалізації програми становить 30 годин.

Комплектування груп обдарованих учні» відбувається таким чином:

1.    Проводиться діагностика обдарованості, яки включає в себе такі
методики:

 • Анкета вчителю для виявлення обдарованих дітей,
 • Анкета мотивів навчальної діяльності учнів.
 • Шкільний тест розумового розвитку (ШТТР),
 • Короткий тесі творчого мислення (К ТТМ),

2.    За результатами діагностики формується група обдарованих учнів
старших класів (10 -11).

 

Мета програми: розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників; забезпечення продуктивного психічною й особистісного розвитку обдарованої дитини, необхідного для творчої самореалізації; формування комунікативних, організаторських вмінь і лідерських якостей учнів.

 

Завдання:

 • Розширювати світогляд, збагачувати новою інформацією.
 • Розвивати комунікативні здібності та навички..
  • Сприяти розвитку лідерських якостей.
  • Стимулювати дослідницьку активність.
  • Розвивати творче мислення.
  • Створювати можливості для саморозкриття і самовираження дитини.

   Очікувані результати. Після реалізації даної програми обдаровані учні:

будуть володіти великим обсягом інформації, встановлювати причинно -наслідкові зв’язки, уміти робити висновки, уміти інтегрувати та синтезувати інформацію, розв’язувати складні проблеми, аналізувати ситуації, уміти передбачити наслідки, уміти мислити, будувати гіпотези, критично мислити, висловлювати оригінальні та творчі ідеї та ін.

 

 

 

 


 

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,608sec