КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА РІК

ВАРІАНТ 1

I рівень – початковий (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Загальна біологія вивчає закономірності, притаманні усім живим організмам.

2. У живих організмах у найбільшій кількості присутня така речовина, як кухонна сіль.

3. Усі клітини відокремлені від зовнішнього середовища.

4. Наявність ядра характерна для прокаріотів.

5. Пластичний обмін – це сукупність реакцій біохімічного синтезу.

6. Органи багатоклітинних тварин побудовані з тканин.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

7. Термін «біологія» запропоновано:

а) Я. Пастером;   б) Ж.-Б. Ламарком;      в) Ж. Кюв’є.

8. Носіями генетичної інформації в організмі є:

а) жири;     б) нуклеїнові кислоти; в) білки.

9. Двомембранні органели – це:

а) лізосоми і пластиди; б) мітохондрії і пластиди; в) рибосоми і вакуолі.

10. Наявність ядра характерна для організмів:

а) прокаріотів;    б) еукаріотів;      в) вірусів.

11. Фотосинтез належить до процесів:

а) енерегетичного обміну;    б) пластичного обміну.

12. Система, що регулює фізіологічні процеси в організмі людини:

а)      нервова;     б) м’язова.

II  рівень – середній (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,25 бала)

Доповніть незакінчене речення

13. Наукове припущення, яке використовують для пояснення певних реальних явищ, називають ………

14. Сполуки, здатні розчинятися у воді, називають ……..

15. Внутрішнє середовище клітини, розташоване між оболонкою та ядром, – це         ………….

16. Період існування клітини від початку одного поділу до наступного або ж від початку останнього поділу клітини до її загибелі – це  ……….

17. Автотрофні організми, які для синтезу органічних сполук із неорганічних використовують енергію хімічних реакцій, – це ……

18. Біологічно активні сполуки тварин, які виробляються залозами внутрішньої та змішаної секреції, – це ………

Прості завдання з відкритою відповіддю

19. Назвіть основні наукові поняття біології.

20. Що вивчає біохімія?

21. Які основні компоненти цитоплазми ви знаєте?

22. З яких періодів складається клітинний цикл?

23. Що таке обмін речовин?

24. Які типи тканин є у вищих рослин?

IІІ рівень – достатній (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

25. Вибрати біологічні науки, які вивчають названі організми:

а)      зоологія;           А – неклітинні форми життя;

б)      мікологія;         Б – прокаріотичні організми;

в)      вірусологія;       В – гриби;

г)       ботаніка;           Г – рослини;

д)      мікробіологія,   Д – тварин.

26. Визначити хімічні елементи, сполуки яких містяться в кістках,  забезпечуючи їхню міцність:

а) калій;     б) натрій;   в) фосфор; г) кальцій.

27. Вибрати організми, які належать до еукаріотів:

а) віруси;   в) тварини;         д) рослини;

б) бактерії; г) ціанобактерії; е) гриби.

28. ДНК у клітині міститься в:

а) рибосомах;     в) лізосомах;              д) мітохондріях;

б) ядрі;               г) хлоропластах;         е) клітинному центрі.

29. Визначити молекулярну масу і довжину гена, в якому закодовано білок з молекулярною масою 280 000 а.о.м.:

а) 5 796 000 а.о.м; б) 2 898 000 а.о.м: в) 2 856 нм; г)5 712нм.

30. Загальними ознаками більшості рослинних організмів є:

а)      автотрофність;

б)      гетеротрофність;

в)      наявність спеціалізованих систем органів;

г)       відсутність спеціалізованих систем органів;

д)      транспорт речовин в організмі забезпечують провідні тканини.

IV рівень – високий (правильне розв’язання завдання оцінюється в 1,5 бала)

Завдання творчого характеру (два завдання на вибір)

31. Об’єктом дослідження яких наук є молекулярний рівень живого?

32. Зазначте риси подібності та відмінності між різними типами нуклеїнових кислот, заповнивши таблицю.

Ознаки

ДНК

РНК

Кількість ланцюгів

   

Типи нуклеотидів

   
Вид пентози    

Біологічне значення

   

 

33. Поясніть, чому успіхи сучасної цитології пов’язані із розвитком фізики, хімії, математики.

34. Охарактеризуйте етапи утворення лізосом у клітині.

35. Охарактеризуйте етапи енергетичного обміну у багатоклітинних тварин.

36. Доведіть, що організми є відкритими системами.

 

ВАРІАНТ 2

I рівень – початковий (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Бактеріологія – це наука про неклітинні форми життя.

2. Вода є середовищем існування для риб.

3. Основним методом дослідження клітин є мікроскопія.

4. Хлоропласти – це двомембранні органели тваринних клітин, забарвлені у зелений колір.

5. Перший етап біосинтезу білків – це трансляція.

6. Багатоклітинний організм – інтегрована система, яка складається з тканин, органів і систем органів.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

7. Наука, яка вивчає закономірності, притаманні усім живим організмам:

а) систематика;   в) загальна біологія;    г) зоологія.

8. Глюкоза у воді:

а) розчинна;        б) нерозчинна.

9. На рибосомах у цитоплазмі клітин синтезуються:

а) білки;     б) вуглеводи;      в) ліпіди.

10. Хромосоми у клітині еукаріотів містяться в:

а) ядрі;       б) цитоплазмі.

11. Асиміляцію називають пластичним обміном, оскільки під час неї:

а) синтезуються органічні речовини;

б) розщеплюються органічні речовини.

12. Що є елементарною одиницею організму:

а) тканина; б) орган;    в) клітина?

II рівень – середній (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,25 бала)

Доповніть незакінчене речення

13. Закономірності, що, як правило, не мають винятків і можуть тлумачитись лише певним чином, – це ……

14. Життєво важлива сполука, до складу якої входить ферум, – це….

15. Відокремлення пристінкового шару цитоплазми від щільної оболонки називається           ………

16. Віруси, які паразитують у клітинах бактерій, – це …….

17. Ферментативний процес розкладу вуглеводів мікроорганізмами в безкисневих умовах – це ……

18. Система подібних за будовою клітин, пов’язаних між собою структурно та функціонально, – це …….

Прості завдання з відкритою відповіддю

19. Назвіть основні методи, які використовують для вивчення живої матерії.

20. Які нітратні (азотисті) основи входять до складу нуклеотидів ДНК?

21. Який учений сформулював клітинну теорію?

22. Назвіть одномембранні органели.

23. Що таке енергетичний обмін?

24. Які типи тканин є у багатоклітинних тварин?

IІІ рівень – достатній (правильне розв’язання одного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

25. Термін «біологія» запропоновано:

а)      Л. Пастером;       в) Ж. Кюв’є;

б)      Ж.-Б. Ламарком; г) у 1665 р;

26. Які вуглеводи належать до моносахаридів:

а)      фруктоза;  в) рибоза;

б)      глюкоза;    г) сахароза;

27. У клітинах прокаріотів відсутні:

а)      нуклеоїд;             г) рибосоми;

б)      хлоропласти;      д) плазматична мембрана.

в)      мітохондрії;

28. У клітинах вищих рослин розрізняють такі види пластид, як:

а)      ламели;                г) хромопласт;

б)      лейкопласти;       д) хлоропласти.

в)      тилакоїди;

29. Відносна молекулярна маса білка -100 000, а однієї амінокислоти -100 а.о.м. Визначте довжину і масу відповідного гена, який кодує цей білок:

а)      1 020 нм;   в) 2 070 000 а.о.м.;

б)      2 040 нм;   г) 1 035 000 а.о.м.

30. Генеративними органами вищих рослин є:

а)      квітка;        в) пагін;     д) листок.

б)      корінь;       г) насінина;

IV рівень – високий (правильне розв’язання завдання оцінюється в 1,5 бала)

Завдання творчого характеру (два завдання на вибір)

31. Заповнити таблицю «Рівні організації живого».

Рівень

Характеристика

1. Молекулярний  
2. Клітинний  
3. Організмений  
4. Екосистемний  
5. Біосферний  

32. Пояснити роль ковалентного та водневого зв’язків у забезпеченні властивостей білків.

33. Чому мітохондрії та хлоропласти називають напівавтономними структурами у клітині?

Відповідь обґрунтуйте.

34. Поясніть, чому система одномембранних органел добре розвинена в клітинах ендокринних залоз.

35. Охарактеризуйте фази фотосинтезу, заповнивши таблицю

І Фаза

Що відбувається?

Де відбувається?

Світлова    
Темнова    

36. Чому гомеостаз є необхідною умовою існування будь-якого організму? Відповідь обґрунтуйте.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА РІК (21.7 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,446sec