Контроль знань

Тема: Контроль знань.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглиби­ти знання учнів про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції; закріпити вміння розв’язувати задачі на обчислення масової частки речовини; засто­совувати знання в нестандартних ситуаціях, розвивати асоціативне, образне мислення, просторові уявлення, зацікавленість учнів у вивченні предмета шляхом упро­вадження інноваційних технологій (комп’ютерна презен­тація, комп’ютерне тестування); формувати хімічну мову, вміння порівнювати й аналізувати; сприяти формуванню активної життєвої позиції; формувати вміння висловлю­вати свої думки, виховувати культуру спілкування.

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Метод: проблемно-пошуковий.

Форми роботи: тестування, фронтальне опитуван­ня, виконання творчих завдань, розв’язування задач і виконання вправ, використання інтерактивних вправ.

Характеристика навчальної діяльності: учні пра­цюють у складі груп.

Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми з вами здійснимо подо­рож в екзотичну країну — Початкові поняття хімії, під час якої ви зможете дізнатися багато цікавого. Не слід тільки забувати, що будь-яка подорож у ма­ловідомі краї — це, насамперед, випробування на вміння пристосуватися до нових умов. Такими ви­пробуваннями для вас стануть незвичайні завдан­ня, для розв’язання яких у вас є достатньо знань.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань учнів

«Мозковий штурм»

1. У цьому завданні беруть участь усі члени ко­манд, які відповідають на запитання. Відповідь оцінюється в 1 бал.

 • Що таке хімічний елемент?
 • Дайте визначення поняття «молекула».
 • Що таке індекс?
 • Що показує хімічна формула?
 • Дайте визначення поняття «фізичні явища».
 • Дайте визначення поняття «хімічні явища».
 • Наведіть ознаки хімічних реакцій.
 • У чому суть хімічної реакції?
 • Сформулюйте закон, на підставі якого склада­ють рівняння хімічних реакцій. Складаємо дерево основних понять.

2. Метод взаємних запитань (1 бал)

Команди по черзі ставлять запитання одна од­ній і відповідають на них.

Завдання № 1. Яка із цих речовин є простою ре­човиною:

а) сірка; б) спирт; в) вода? (Відповідь: «а»)

Завдання № 2. Прості речовини складаються:

а) зі складних речовин;

б) з хімічних елементів одного виду;

в) із простих речовин. (Відповідь: «б»)

Завдання № 3. Яке з явищ є хімічним:

а) кипіння води;

б) утворення інею;

в) розкладання води під час пропускання електричного струму? (Відповідь: «в»)

3.Метод«Навчаючи—вчуся»
Користуючись картками, на яких написані сим­воли хімічних елементів, учні мають скласти їх так, щоб утворилася хімічна формула.

Н2,  Вr, 02,  Р2, К, S2,  05,  07,  S, Nа2.

Завдання № 1. Речовина складається з двох ато­мів Фосфору та п’яти атомів Оксигену. (Відповідь: Р2О5)

Завдання № 2. Речовина складається з одного атома Калію й одного атома Брому. (Відповідь: КВг)

Завдання № 3. Речовина складається з двох ато­мів Гідрогену та двох атомів Оксигену. (Відповідь: Н202)

Завдання № 4. Речовина складається з двох ато­мів Натрію, двох атомів Сульфуру та семи ато­мів Оксигену. (Відповідь: 2S207)

Завдання № 5. Речовина складається з двох ато­мів Натрію й одного атома Сульфуру. (Відповідь: 2S)

 1. 4.     Робота з комп’ютером: міні-проект. «Учені-хіміки» (біографія Ломоносова, Лавуазьє)
 2. 5.     Конкурс «Експериментатор»

Задача. Візьміть пінцетом кристал йоду й покла­діть його на свіжий зріз картоплини. Що спо­стерігаєте? Яке це явище: фізичне чи хімічне? Проведіть аналогічний дослід зі слабким вод­ним розчином йоду, наносячи піпеткою крап­лину розчину на зріз картоплини. Чи є якась відмінність? У чому вона полягає? Поясніть.

6.Робота біля дошки

1.Обчисліть масові частки елементів у сульфаті
Магнію (МgS04).              (Відповідь: W(Мg) = 20 %;  W(S) = 27 % ; W(0) = 53%)

2.Обчисліть масові частки елементів у фосфат­
ній кислоті (Н3Р04).            (Відповідь: W(H) = 3 %;  W(P) = 32 %; W(0) = 65%)

 1. Виправте помилки в написанні формул.

А1406,  Р204,  NаСl2, КС1, ZnС13       (Відповідь: А1203,  Р205,  NаСl, КС1, ZnС12)

4.Робота з комп’ютером: мультимедійна пре­зентація «Початкові поняття. Хімічні рів­няння» (робота в групах)

5.Дидактична гра «Слідство ведуть хіміки».

 • Знайдіть «загублені» коефіцієнти в наведе­них рівняннях хімічної реакції:

H2 + O2 = Н20      (Відповідь: 2 + 02 = 2Н20)

H2 + N2 = NН3        (Відповідь: ЗН2 + N2 = 2NН3)

Н2+S = Н2S  СаО + Н20 = Са(ОН)2 + Н          (Відповідь: Са +2Н20 = Са(ОН)22)

 • Перетворіть  схеми  хімічних  реакцій  на рівняння:

АgС1 → Аg + С12                        (Відповідь: 2АgС1 = 2Аg+С12)

Fе + С12 → FеС13                        (Відповідь: 2Fе+ЗС12 =2FеС13)

К + Н20 → КОН + Н2                 (Відповідь: 2К+2Н20 = 2КОН + Н2)

NаОН + НС1 → NаСl + Н20      (Відповідь: NаОН + НС1 = NаСl + Н20)

 • Відтворіть хімічні рівняння за наведеними фрагментами.

… + С12 = 2НС1        (Відповідь: H2 + Cl2 = 2НС1)

С+ … =С02                (Відповідь: С+02=С02)

2Нg0=2Нg+…           (Відповідь: 2Нg0 = 2Нg + 02)

СН4=…+2Н2                        (Відповідь: СН4 = С + 2Н2)

2СО + … = 2С02       (Відповідь: 2С0 + 02 = 2С02)

7. Комп’ютерне тестування з теми.

/ рівень

1.Визначте валентність атомів елементів у сполу­ках із Хлором, знаючи, що він одновалентний:

СuС12,  КС1,  FеС13,  СС14, ZnС12,   РС15.

2.Складіть рівняння реакцій за поданими схе­мами:

Са + 02 → СаО            (Відповідь: 2Са + 02 = 2СаО)

К20 + Н20 → КОН       (Відповідь: К20 + Н20 = 2КОН)

// рівень

1.Визначте валентність атомів елементів у спо­луках із Сульфуром, знаючи, що він двова­лентний: МgS, СаS,  FеS,  Н2S, Nа2S.

2.Складіть рівняння реакцій за поданими схе­мами:

А1 + 02→А1203                (Відповідь: 4А1 + 302 = 2А1203)

3→ N2 + Н2                                          (Відповідь: 2NН3 = N2 +3Н2)

Мg0 + HСl →  МgС12 + Н2 0 (Відповідь: МgО + 2НС1 = МgС12 + Н20 )

С02 + Н20 → Н2С03                             (Відповідь: С0220 = Н2С03)

/// рівень

1. Запишіть хімічні формули речовин, до скла­ду яких входять:

 • один атом Феруму і три атоми Хлору.  (Від­повідь: FеС13)
 • два атоми Алюмінію і три атоми Оксигену. (Відповідь: А1203)
 • один атом Кальцію, один атом Карбону, три атоми Оксигену. (Відповідь: СаСО3)

Які з цих речовин ми використовуємо? (Відпо­відь: СаС03)

2.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

Н3Р04→ Р2О5  + Н20 (Відповідь: 3Р04 = Р205 +3Н20)

А1С13 + КОН →Аl(ОН), + КС1 (Відповідь: А1С13 + ЗКОН = А1(0Н)3 + ЗКС1)

3.     Знайдіть   масову  частку  Оксигену  в  сполуці СаС03 (Відповідь: W(6) = 48 %)

Навчально-пізнавальна гра «Хімічний лабіринт»

Прочитайте зашифрований вислів:

22
 

5

16

 

14

21

13
 

10

15

 

15

18

 

14

 

 

 

 

 

 

Підказка. Ключ для розшифрування вислову зна­йдете, вписавши по літері пропущені слова й назви хімічних елементів періодичної системи за їх по­рядковими номерами в подані нижче схеми

 

 

 

3

 

 

 

2

1

 

 

 

1. № 99

                          (Ейнштейній)

 

2. № 24

 

 

 

8

 

 

12

11

                           (Хром)

3. № 63

 

 

14

 

9

 

13

                         (Європій)

4. № 50

(Станум)

 

 

5. № 96

 

 

 

 

18

22

 

17

                              (Кюрій)

6. № 67

(Гольмій)

7.Хімічні …. Інакше називають хімічні…

 

 

 

 

(Явища)                          (Реакції)

8. Елемент № 104

 

 

(Дубній)

Вислів:   «Широко   простягає   хімія   руки   свої у справи людські».

IV.        Домашнє завдання

V.         Підсумок уроку

1. Консультант підбиває підсумок роботи учнів у групі.

2.Учитель підбиває підсумок уроку методом «Експрес-опитування» (самооцінювання, оці­нювання уроку, знань, творчості, побажання успіхів).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Контроль знань (28.5 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,681sec